Ascultarea în timpuri instabile

Ascultare în timpuri instabile
Ascultarea de judecători (Judecători 2:10-19)

Sunt două direcții extreme care pot domina poporul lui Dumnezeu în vremuri instabile vizavi de oameni ridicați de Dumnezeu să acționeze în vremuri de instabilitate:

1. Anarhia
ANARHÍE s. f. 1. Stare de dezorganizare, de dezordine, de haos într-o țară, într-o instituție etc. 2. Atitudine de nesupunere, de indisciplină a individului față de o colectivitate organizată. – Din fr. anarchie.
În vremea aceea, nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce-i plăcea. (Judecatorii 17:6)

2. Idolatria
Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor care-i scosese din ţara Egiptului şi au mers după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat înaintea lor şi au mâniat pe Domnul. (Judecatorii 2:12)
Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetăţii, a adus tauri şi cununi înaintea porţilor şi voia să le aducă jertfă, împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba şi Pavel, când au auzit lucrul acesta, şi-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului şi au strigat: „Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel Viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele. (Faptele Apostolilor 14:13-15)

Ce implică cuvântul ascultare în contextual lecției de azi?
1. Ascultare implică să auzi sau să fi informat (să cunoști)
2. Ascultarea implică să asimilezi mesajul care ți s-a transmis
3. Ascultare implică să te supui acelui mesaj sau mesager
ASCULTÁRE, ascultări, s. f. Acțiunea de a asculta și rezultatul ei. ◊ Expr. A fi (sau a sta etc.) sub ascultarea cuiva = a fi în slujba, sub autoritatea, sub stăpânirea cuiva.

Care sunt factorii care împiedică ascultarea ?
– necunoașterea lui Dumnezeu
Versetul 10 Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinţii lui, şi s-a ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoştea pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel.
Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi! (Osea 4:6)
– căderea în apostazie (slujirea baliilor)
Versetele 11 si 12: Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnuluişi au slujit Baalilor.Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor care-i scosese din ţara Egiptului şi au mers după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat înaintea lor şi au mâniat pe Domnul.
– părăsirea Domnului
Versetul 13 Au părăsit pe Domnul şi au slujit lui Baal şi Astarteilor.
-intrarea sub autoritatea sau în slujba idolilor și duhurilor de rătăcire
Versetul 17 Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alţi dumnezei şi s-au închinat înaintea lor. În curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinţii lor şi n-au ascultat de poruncile Domnului, ca şi ei.

Cum acționează Dumnezeu în timpuri instabile?
– Domnul pedepsește neascultarea
Versetul 14 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel. El i-adat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrăjmaşilor lor de jur împrejur şi nu s-au mai putut împotrivi vrăjmaşilor lor.
– Domnul își retrage protecția
Vers 14 ultima parte: . El i-adat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrăjmaşilor lor de jur împrejur şi nu s-au mai putut împotrivi vrăjmaşilor lor.
Domnul se împotrivește lor
Versetul 15 Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul şi cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare.
Domnul se indură, are milă trimițănd judecători (Oameni chemați și călăuziți de El)
Versetul 16 Domnul a ridicat judecători, ca să-i izbăvească din mâna celor ce-i prădau.

Care este reacția poporului în timpuri instabile?
– nu ascultă de judecători
vers 17 Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor,…
– trăiesc mai departe în apostazie (curvie spirituală)
vers 17 continuare :… au curvit cu alţi dumnezei şi s-au închinat înaintea lor.
– se abat de la Calea Domnului
Versetul 17 continuare:…În curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinţiilor
– nu ascultă de poruncile Domnului
Versetul 17 continuare:… şi n-au ascultat de poruncile Domnului, ca şi ei.
– instabilitate continua și lipsa de integritate
Versetele 18 si 19 Când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul şi-i izbăvea din mâna vrăjmaşilor lor în tot timpul vieţii judecătorului, căci Domnului I se făcea milă de suspinele scoase de ei împotriva celor ce-i apăsau şi-i chinuiau. Dar, după moartea judecătorului, se stricau din nou, mai mult decât părinţii lor, ducându-se după alţi dumnezei, ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, şi stăruiau în această purtare şi împietrire.

Ce implică ascultarea de judecători (Oameni chemați și călăuziți de El) în timpuri instabile?
– ascultare de cuvântul lor
Evrei 13:17 Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos.
– să le urmezi credința
Evrei 13:7  Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa!
Calcati pe urmele mele, intrucat si eu calc pe urmele lui Hristos. (1 Corinteni 11:1)
 le fi supus
Încă un îndemn, fraţilor. Cunoaşteţi casa lui Stefana; ştiţi că ea este cel dintâi rod al Ahaiei şi că s-a pus cu totul în slujba sfinţilor. Fiţi şi voi supuşi unor astfel de oameni şi fiecăruia care ajută la lucru şi se osteneşte.  (1 Corinteni 16:15-16)
– să-i ajuți pe aceștia
Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţa Bisericii din Chencrea; s-o primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi; căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie.(Romani 16:1-2)
– să te depărtezi de cei care fac tulburare și dezbinări și să asculți de cei chemați și călăuziți de Domnul
Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători. Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur, dar, de voi şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele, şi proşti în ce priveşte răul.  Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin. (Romani 16:17-20)

Simion Ioanăș

Publicitate