Beneficiile Întrupării și Nașterii Domnului pentru cel care crede

Beneficiile Întrupării și Nașterii Domnului pentru cel care crede
Isaia 9:1. Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. 2. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină. 3. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; şi el se bucură înaintea Ta cum se bucură la seceriş, cum se înveseleşte la împărţirea prăzii. 4. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian. 5. Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. 6. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” 7. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor.

1. Odată cu Întruparea Domnului S-a coborât slava Domnului
Isaia 9:1. Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor.
Venirea Pruncului Isus, ne-a descoperit prezența lui Dumnezeu, ne-a apropiat de Dumnezeu printr-o relație personală copil-Tată
Ioan 1:11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. 12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. – 15. Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. – 16. Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har; 17. căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.
Pruncul care a venit ne-a descoperit slava lui Dumnezeu, ne-a apropiat de El, este Unica metodă prin care putem avea o relație personală cu Domnul și să fim înfiați, să devenim copiii Lui și poporul Lui.
2 Cronici 5:6. Împăratul Solomon şi toată adunarea lui Israel chemată la el, a stat înaintea chivotului. Au jertfit oi şi boi, care nu se pot nici socoti, nici număra, din pricina mulţimii lor. 7. Preoţii au dus chivotul legământului Domnului la locul lui, în sfântul locaş al Casei, în Locul Preasfânt, sub aripile heruvimilor. 8. Heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului şi acopereau chivotul şi drugii lui pe deasupra. 9. Drugilor li se dăduse o astfel de lungime încât capetele lor se vedeau la o depărtare de chivot dinaintea Sfântului Locaş, dar nu se vedeau de afară. Chivotul a fost acolo până în ziua de azi. 10. În chivot nu erau decât cele două table pe care le pusese acolo Moise, în Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel, la ieşirea lor din Egipt.
2 Cronici 5:14. Preoţii n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba, din pricina norului; căci slava Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu.

Prin Domnul Isus, Dumnezeu S-a coborât la noi, și-a arătat Slava, El ne-a chemat la părtășia cu El, la o relație cu El, chivotul din Vechiul Legământ prefigura doar și era un deget arătător spre Hristos Domnul, cel care a adus omului ispășire, în care s-a împlinit legea și prorocii, prin care am fost înfiați și-ntr-o legătură personală cu Dumnezeu.
Capacul ispășirii așezat pe chivot era o prefigurare simbolică a jertfei supreme pentru toate păcatele – sângele lui Cristos vărsat pe cruce pentru ștergerea păcatelor.
 Apostolul Pavel, cunoștea foarte bine acest principiu când a scris despre Cristos că acoperă păcatele noastre, în Romani 3:24-25: „Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Cristos Isus. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire.”
Așa cum în Vechiul Testament exista un singur loc pentru ispășirea păcatelor – capacul ispășirii de pe chivotul legământului –, la fel există un singur loc pentru ispășire în Noul Testament și în timpul de față – crucea lui Isus Cristos. Ca și creștini, nu mai privim la chivot, ci la Domnul Isus Însuși, ca ispășire și plată pentru păcatele noastre.

2. Odată cu Întruparea Domnului S-a coborât Lumina în mijlocul întunericului

Vers 2. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină.

Ioan 1:5. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. 6. A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. 7. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. 9. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. 10. El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
Întunericul înseamnă orice lucru prin care noi suntem despărțiți de Dumnezeu, ținuți departe și izolați de El, iar prin Pruncul Isus întunericul este dat deoparte, Calea  de ieșire ne este revelată, totul cu scopul de-a ne apropia șI de-a trăi în Lumina lui Dumnezeu.
Efeseni 5:3. Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. 5. Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. 6. Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. 7. Să nu vă întovărăşiţi, dar, deloc cu ei. 8. Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. 9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. 10. Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului 11. şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. 12. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. 13. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. 14. De aceea zice: „Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.”

3. Odată cu Întruparea Domnului ne-a fost dăruită Bucuria izbăvirii din robie, a salvării

vers 3. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; şi el se bucură înaintea Ta cum se bucură la seceriş, cum se înveseleşte la împărţirea prăzii. 4. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian. 5. Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc.

Israel a fost sub robia lui Madian și Dumnezeu a trimis pe Ghedeon să-l izbăvească, tot așa prin venirea Pruncului Isus, Dumnezeu ne-a trimis Izbăvitorul promis ca să ne scoată din robia păcatului, a morții și a satanei.
Rom 6: 16. Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? 17. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o. 18. Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. –

4. Odată cu Întruparea Domnului am avut parte de veșnicia împreună cu Dumnezeu

vers 6. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”

7. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor.
Dumnezeu infinit S-a coborât pe pământ în trup uman, ca noi să-L avem ca Dumnezeu cu noi și să ne dea și nouă viață veșnică alături de El, să ne fie Sfetnic, Apărător, Părinte veșnic, Domnul Păcii

Odată cu venirea Pruncului Isus, Cuvântul Întrupat Dumnezeu ne-a binecuvântat cu Slava Lui sau Prezența Lui, cu Lumina Lui, cu bucuria izbăvirii din robie și cu veșnicia împreună cu El.

Romani 8:31. Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 32. El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? 33. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! 34. Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 35. Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? 36. După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.” 37. Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 38. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39. nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.