Binecuvântare copil Numeri 6:22-27

Binecuvântare copil Numeri 6:22-27

Numeri 6:22. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 23. „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi spune-le: „Aşa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le ziceţi: 24. „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! 25. Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! 26. Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! 27. Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu îi voi binecuvânta.”

Părintii duc copilașii la Dumnezeu să-i binecuvinteze deoarece îl recunosc ca autoritate peste familia lor, ca Cel care deschide un capitol în viața copilului și ca Cel care continua binecuvântările pe întreg parcursul vieții.

Luca 2:41. Părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paştilui. 42. Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului. 43. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinţii Lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. 44. Au crezut că este cu tovarăşii lor de călătorie şi au mers cale de o zi şi L-au căutat printre rudele şi cunoscuţii lor. 45. Dar nu L-au găsit şi s-au întors la Ierusalim să-L caute. 46. După trei zile, L-au găsit în Templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări. 47. Toţi care-L auzeau, rămâneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile Lui. 48. Când L-au văzut părinţii Lui, au rămas înmărmuriţi; şi mama Lui I-a zis: „Fiule, pentru ce Te-ai purtat aşa cu noi? Iată că tatăl Tău şi eu Te-am căutat cu îngrijorare.” 49. El le-a zis: „De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu?” 50. Dar ei n-au înţeles spusele Lui. 51. Apoi S-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret şi le era supus. Mama Sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. 52. Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

1. Dumnezeu dorește să binecuvinteze copiii noștri
vers 24. „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!

Marcu 10:13. I-au adus nişte copilaşi ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. 14. Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat şi le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei. 15. Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea!” 16. Apoi i-a luat în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei.

a) Dumnezeu dorește ca Lumina Lui să se vadă în viața copiilor noștri
Vers 25. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să Se îndure de tine!
Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan.8:12)
Ioan 17: 1. După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer şi a zis: „Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine, 2. după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu. 3. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.

b) Dumnezeu dorește ca în viața copiilor noștri să se vadă Chipul Său (El este Modelul nostru)
Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. (2Cor.3:18)
Luca 2:47 Toţi care-L auzeau, rămâneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile Lui.
Luca 2::52. Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor
c) Dumnezeu dorește ca să aibă o relație personală cu copilul tău
1 Samuel 3:4. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: „Iată-mă!” 5. Şi a alergat la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: „Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă.” Şi s-a dus şi s-a culcat. 6. Domnul a chemat din nou pe Samuel. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: „Nu te-am chemat, fiule, întoarce-te şi te culcă.” 7. Samuel nu cunoştea încă pe Domnul, şi cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. 8. Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a înţeles că Domnul cheamă pe copil 9. şi a zis lui Samuel: „Du-te, de te culcă; şi dacă vei mai fi chemat, să spui: „Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă.” Şi Samuel s-a dus să se culce la locul lui. 10. Domnul a venit, S-a înfăţişat şi l-a chemat ca şi în celelalte dăţi: „Samuele, Samuele!” Şi Samuel a răspuns: „Vorbeşte, căci robul Tău ascultă.”

2. Copiii sunt o binecuvântare pentru familie
Psalmul 127:3. Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. 4. Ca săgeţile în mâna unui războinic aşa sunt fiii făcuţi la tinereţe. 5. Ferice de omul care îşi umple tolba de săgeţi cu ei! Căci ei nu vor rămâne de ruşine când vor vorbi cu vrăjmaşii lor la poartă.
Geneza 1:27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. 28. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”
Fiii lui Iosif au vorbit lui Iosua şi i-au zis: „Pentru ce ne-ai dat de moştenire numai un sorţ şi numai o parte, când noi suntem un popor mare la număr şi Domnul ne-a binecuvântat până acum?”(Ios.17:14)
Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. (Ps.127:3)

3. Copiii sunt o responsabilitate pentru familie
Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – (Prov.22:6)
Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale! (Prov.1:8)
Efeseni 6: 4. Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului.
2 Timotei 3:14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; 15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.

A. Părinții sunt datori să poarte de grijă nevoilor materiale ale copiilor
Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. (1Tim.5:8)

B. Părintii sunt datori să poarte de grijă nevoilor spirituale ale copiilor (educație)

Avraam:
Gen.18:19 Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”…
Iov:
Iov 1:5 Şi, după ce treceau zilele de ospăţ, Iov chema şi sfinţea pe fiii săi: se scula dis-de-dimineață şi aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov: ,,Poate că fiii mei au păcătuit şi au supărat pe Dumnezeu în inima lor.” Aşa avea Iov obicei să facă.
Timotei:
2 Timotei 1: 5. Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta, Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine.
2 Timotei 3:14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; 15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.

Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – (Prov.22:6)
Deutronom 6:6. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. 7. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.
Efeseni 6:1. Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. 2. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – 3. „ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” 4. Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului.

Dumnezeu să vă ajute ca și familie să-L aveți pe Hristos Isus ca Lumina, Mântuitorul vostru și Modelul de viață.
Dumnezeu să vă ajute să aveți o relație personală cu Domnul, o viață de rugăciune, astfel ca și fetița voastră să învețe de mică să se apropie de Domnul.
Dumnezeu să o facă pe fetiță binecuvântare pentru voi, astfel încât întotdeauna văzând-o pe ea să vă amintiți de Hristos Domnul, de Harul Său, de Sfințenia Lui.
Dumnezeu să vă ajute să vă cunoașteți responsabilitățile, să-i câștigați ce are nevoie din punct de vedere material și mai mult ca orice să-i prezentați de mică împlinirea nevoilor ei spirituale, în cunoașterea Sfintei Scripturi, în ascultarea de Domnul și-ntr-o relație personală printr-o viață de rugăciune strânsă cu Domnul.

Simion Ioanăș