Ce să faci într-o lume unde întunericul este tot mai potrivnic creștinismului și Cuvântului lui Dumnezeu? (Filipeni 3:17-21)


Ce să faci într-o lume unde întunericul este tot mai potrivnic creștinismului și Cuvântului lui Dumnezeu? (Filipeni 3:17-21)

Filipeni 3: 17. Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi în noi. 18. Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt mulţi care se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos. 19. Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ. 20. Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 21. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

– Biserica din Filipi a fost întemeiată de Pavel, în a doua călătorie misionară, în timpul unei prigoane cumplite. Pavel a venit la Filipi după ce într-o vedenie i-a apărut un om care l-a rugat să meargă în Macedonia.
– La Filipi, Pavel a început predicarea Evangheliei pe malul unui râu, a fost întemnițat și aici a întemeiat prima Biserică din Europa. Au fost începuturi modeste, Lidia a fost prima femeie convertită și după mult timp s-a convertit temnicierul cu toată familia. Biserica a fost ideală în multe privințe fiind darnică, primitoare, ascultătoare, luând parte la răspândirea Evangheliei etc.
– Pavel scrie acestă epistolă din închisoare, prigonit pentru credință. Întreaga lui viață de mărturisire a Evangheliei este o luptă cu păgânismul vremii prezent în Imperiul Roman, însă și ereziile cu care era atacată biserica prin curentele iudaice și gnostice ale vremii, oricum viața lui este o luptă și un exemplu pentru Biserica din ziua de astăzi, când întunericul estte tot mai agresiv, când ereziile sunt tot mai prezente.

1 Corinteni 9:26. Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. 27. Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

În asemenea circumstanțe putem vedea în textul de astăzi, câteva atitudini și cerințe ale apostolului Pavel, pentru a avea biruință și eficiență în alergarea spre Locul ceresc:

1. Ceea ce ne aduce biruință în vremuri tulburi, în lupta împotriva întunericului este renunțarea
– Renunțarea la tot ce te ține legat de această lume
Filipeni 3: 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 8. Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos 9. şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.
Matei 6:24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. 25. De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?
– Renunțare la mine personal
Coloseni 3: 3. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4. Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă. 5. De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli. 6. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. 7. Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. 8. Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. 9. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, 10. şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.

2. Ceea ce ne aduce biruință în vremuri tulburi, în lupta împotriva întunericului, este legătura strânsă cu Isus
Filipeni 3: 10. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; 11. ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. 12. Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. 13. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, 14. alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 15. Gândul acesta, dar, să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi; şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă.

– Legătura strânsă prin cunoașterea Domnului
Filipeni 1: 27. Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei, 28. fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, şi de mântuirea voastră, şi aceasta de la Dumnezeu.
– Legătură strânsă prin rugăciunea și dependența de Domnul
Filipeni 4:6. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. 7. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.
Filipeni 4:12. Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.13. Pot totul în Hristos care mă întăreşte.
– Legătură strânsă prin părtășia cu suferințele Domnului (lucrare)
Filipeni 1:29. Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El 30. şi să şi duceţi, cum şi faceţi, aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o la mine şi pe care auziţi că o duc şi acum.
Filipeni 3: 10. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui;

3. Plângi și stai în integritate față de vrăjmașii crucii lui Hristos
Filipeni 3: 17. Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi în noi. 18. Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt mulţi care se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos. 19. Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ. 20. Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
– Împotrivește-te diavolului și rămâi în Adevăr
Efeseni 6:11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.Supuneti-va, dar, lui Dumnezeu. Impotriviti-va diavolului, si el va fugi de la voi. (Iac.4:7)
– În mijlocul lumii care se află sub stăpânitorul acestei lumi să fim martori ai Dumnului plini de Duhul Sfânt
Filipeni 2:13. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. 14. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 15. ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, 16. ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.
– Dă pe față ereziile și plângi pentru cei căzuți în erezie din Biserica Domnului
2 Corinteni 11:26. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoşi; 27. în osteneli şi necazuri, în privegheri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte! 28. Şi, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. 29. Cine este slab, şi să nu fiu şi eu slab? Cine cade în păcat, şi eu să nu ard?


Ce să faci într-o lume unde întunericul este tot mai potrivnic creștinismului și Cuvântului lui Dumnezeu?
– Renunță! Renunță la tot ce te ține legat de această lume și la tine personal
– Creează o legătura strânsă cu Domnul, prin cunoașterea Domnului, prin rugăciunea și dependența de Domnul și prin părtășia cu suferințele Domnului (lucrare)
– Plângi și stai în integritate față de vrăjmașii crucii lui Hristos, împotrivindu-te diavolului și rămânând în Adevăr, fiind martori ai Domnului plini de Duhul Sfânt în mijlocul lumii, dând pe față ereziile și plângând pentru cei căzuți

Simion Ioanăș