Comoara purtată în vase de lut (2 Corinteni 4:1-17)

Comoara purtată în vase de lut (2 Corinteni 4:1-17)


Fiecare din noi venind pe acest pământ, ne naștem cu un trup omenesc, având o natură păcătoasă și murim.
Gen 3:17. Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; 18. spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp. 19. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”
– Noi nu suntem doar țărână, ci suntem trup (țărână-materie), suflet și duh
Gen 1:26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
1 Tesaloniceni 5:23 Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

Trupul omului
– este casa pământească a omului

2 Corinteni 5:1 Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer, de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veşnică.

Sufletul omului

Sufletul omului este partea care face legătura între duh și trup și le poate influența pe amândouă.

Facultățile sufletului omului sunt:

– intelectul (mintea) care include gândurile, imaginația, înțelegerea, memoria și rațiunea.

– voința sau capacitatea de-a lua decizii

– sentimentul
Duhul omului

Duhul este partea veșnică a omului, primită de la Dumnezeu, parte capabilă să se închine lui Dumnezeu care este Duh.

Ioan 4:24 Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.

Facultățile duhului sunt:

– intuiția (cunoașterea), conștiința (cugetul), și capacitatea de-a avea părtășie cu Dumnezeu.

Atunci când omul a căzut, duhul său a pierdut părtășia cu Dumnezeu, aceasta părtășie poate fi refăcută doar prin nașterea din nou.

Omul avea o părtășie cu Creatorul Său, asta până în momentul neascultării, a acceptării păcatului care l-a despărțit de Dumnezeu.
Gen 3:8-9 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”

Omul este păcătos

Se naște cu o natura înclinată spre păcat, moștenită de la căderea primilor oameni în păcat, Adam si Eva.

Psalmii 51:5 Iată că sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-a zămislit mama mea.

Romani 3:23 Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.

Păcatul aduce omului răzvrătire, moarte spirituală și în final despărțire veșnică de Dumnezeu, moarte veșnică.

Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Să privim împreună astăzi la Cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm rolul și importanța Comoarei din vasele de lut, Comoară care trebuie să fie centrul existenței noastre:

1. Adevărata comoară în vasul de lut este Hristos în noi
2 Corinteni 4:5. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, pentru Isus. 6. Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos. 7. Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi.

a) Comoara aceasta se primește în dar, prin credință și renunțare
Matei 13: 44. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea. 45. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. 46. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără.
Omul are înaintea lui, ”comoara” falsă oferită de satana, păcatul și materialismul, până când Dumnezeu îi oferă omului adevărata Comoară cerească în Hristos Isus, Mântuitorul nostru
2 Corinteni 4:3. Şi, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, 4. a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.
Omul trebuie să renunțe la ”comoara falsă” oferită de diavolul și să accepte Adevărata Comoară oferită de Dumnezeu în Hristos Domnul
Matei 6:19. Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; 20. ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. 21. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. 22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; 23. dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta! 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.
Matei 19:20. Tânărul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?” 21. „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.” 22. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii. 23. Isus a zis ucenicilor Săi: „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor.

b) Comoara aceasta devine prioritatea și Țelul vieții noastre
Matei 6: 31. Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” 32. Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. 33. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

1 Timotei 6:7. Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. 8. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. 9. Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. 10. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.
1 Timotei 6:17. Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele. 18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, 19. aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viaţă.
c) Comoara aceasta ne dă speranța vieții veșnice în ciuda circumstanțelor negative de pe acest pământ
Coloseni 1:26. Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, 27. cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. 28. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.

2) Adevărata comoară în vasul de lut, ne dă o viață nouă: frica de Dumnezeu, schimbarea minții (pocăința), trăire în sfințenie, sub Protecția lui Dumnezeu

Isaia 33:5. Domnul este înălţat şi locuieşte în înălţime. El umple Sionul de nepărtinire şi dreptate. 6. Zilele tale sunt statornice, înţelepciunea şi priceperea sunt un izvor de mântuire; frica de Domnul, iată comoara Sionului.

– Comoara aceasta aduce în noi prin Scriptură și Duhul Sfânt și ne dă înțelepciune, frică de Dumnezeu
Proverbe 2:1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, 2. dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; 3. dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere, 4. dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară, 5. atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. 6. Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. 7. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie. 8. Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui. 9. Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. 10. Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău; 11. chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, 12. ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate;
– Comoara aceasta are ca rod în noi sfințirea, trăind o viață de mărturie, indiferent de circumstanțe
Romani 6:21. Şi ce roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este ruşine: pentru că sfârşitul acestor lucruri este moartea. 22. Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică.2 Corinteni 4: 8. Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; 9. prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi. 10. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru. 11. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem daţi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor.

3. Adevărata comoară în vasul de lut, pe noi cei slabi ne face comorile lui Dumnezeu, ne dă o valoare veșnică
2 Corinteni 4:13. Însă, fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit!”, şi noi credem, şi de aceea vorbim. 14. Şi ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi împreună cu Isus şi ne va face să ne înfăţişăm împreună cu voi.Maleahi 3:16. Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui. 17. Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte. 18. Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.

Dumnezeu ne-a oferit în Hristos Domnul, Comoara Cerului, primindu-L în dar, prin credință, renunțare la noi înșine, devenind Prioritatea, Țelul și Speranța vieții veșnice și având ca rod o viață nouă trăită cu înțelepciune, frică de Domnul, pocăință, sfințire, această Comoară făcând din noi cei slabi comoara lui Dumnezeu, dându-ne o valoare veșnică.

Daniel 12:2. Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică. 3. Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.
Publicitate