Împărăția lui Dumnezeu în pilda cu oaia rătăcită Luca 15:1-7

Împărăția lui Dumnezeu în pilda cu oaia rătăcită Luca 15:1-7

Introducere
În lecția de astăzi învățăm că în Împărăția lui Dumnezeu, Împăratului îi pasă de noi oamenii, are o inimă plină de dragoste și caută pe acest pământ să găsească, să recupereze și să lucreze cu cei pierduți, în ciuda împotrivirii lumii și stăpânitorului acestei lumi.

Prezentarea lecției
1. Inima Împăratului este una de misionar,  caută și recuperează pe cel pierdut
Luca 15:4. „Care om dintre voi, dacă are o sută de oi, şi pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci şi nouă pe izlaz şi se duce după cea pierdută până când o găseşte? 5. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri; 6. şi, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii şi vecinii săi şi le zice: „Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.”
Luca 19:1. Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate. 2. Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor, 3. căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. 4. A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să treacă. 5. Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” 6. Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a primit cu bucurie. 7. Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: „A intrat să găzduiască la un om păcătos!” 8. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.” 9. Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam.

Căutarea și recuperarea de către Dumnezeu a omului pierdut în această lume implică chemarea prin Evanghelie, pocăința și nașterea din nou, integrarea într-o biserică locală.
Fapte 2:36. Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.” 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” 38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. 39. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” 40. Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. 42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. 43. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.

2. Impărăția lui Dumnezeu nevăzută, momentan se bucură și este parte a lucrării de lărgire a Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, împreună cu cei mântuiți.
Luca 15:7. Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.
Îngerii din Cer sunt împreună lucrători ai Împăratului
Apocalipsa 19:9. Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!” 10. Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.)” 11. Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el se cheamă „Cel credincios – şi „Cel adevărat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. 12. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur. 13. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu.” 14. Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat. 15. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. 16. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.”
Luca 16:22. Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat.

Noi cei mântuiți suntem slujitori ai Împărăției împreună cu Cerul
Matei 18: 10. Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururi faţa Tatălui Meu care este în ceruri. 11. Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. 12. Ce credeţi? Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una din ele, nu lasă el pe cele nouăzeci şi nouă pe munţi şi se duce să caute pe cea rătăcită? 13. Şi, dacă i se întâmplă s-o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea decât de cele nouăzeci şi nouă care nu se rătăciseră. 14. Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din aceşti micuţi. 15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. 16. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. 17. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş. 18. Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.

3. Pe pământ trăiește o categorie de oameni care pretind că sunt din Împărăție, însă au ca tată pe satana și sunt împotriva lucrării de recuperare a celor pierduți
Luca 15:1. Toţi vameşii şi păcătoşii se apropiau de Isus ca să-L asculte. 2. Şi fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau: „Omul acesta primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei.”
Ioan 8: 43. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu.44. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. 45. Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi.

Aplicarea lecției
Împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ, în momentul actual, este prezentă chiar prin Împăratul, Domnul Isus, Cel care caută și mântuiește pe cel pierdut, prin Cuvânt, prin Duhul Sfânt, prin pocăință, naștere din nou și integrarea omului mântuit în Biserica Lui, în ciuda și sub atacul lumii acesteia și a celui rău care-o stăpânește.

Întrebări

Care-i atitudinea mea față de cei pierduți văzând inima Împăratului din pilda de azi?
Identific eu în viața mea că am fost găsit și integrat în Biseica Domnului prin Isus Hristos?
Fac eu parte din lucrarea măreață de extindere a Împărăției, slujind împreună cu Domnul pentru mântuirea oamenilor?
Ce identific în viața mea referitor la trăire, trăiesc în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, ca altfel să nu semăn cu fariseii de odinioară?

Simion Ioanăș

Publicitate