Înălţarea Domnului la Cer (Fapte 1:9-14)

Fapte 1:9-14  Înălţarea Domnului la Cer
Acts 1:9-14 The Ascension of the Lord into Heaven

Fapte 1:9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. 10. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb 11. şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” 12. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului. 13. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda, fiul lui Iacov. 14. Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.

Acts 1:9 After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. 10 They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. 11 “Men of Galilee,” they said, “why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven.” 12 Then the apostles returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day’s walk from the city. 13 When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James and Andrew; Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew; James son of Alphaeus and Simon the Zealot, and Judas son of James. 14 They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary the mother of Jesus, and with his brothers.

Introducere – Introduction:
După înviere Domnul s-a arătat ucenicilor 40 de zile și le-a vorbit despre lucruri privitoare la Împărăția lui Dumnezeu iar în lecția de astăzi asistăm la despărțirea Domnului de ucenici și Înălțarea la Cer.
After the resurrection, the Lord appeared to the disciples for 40 days and spoke to them about things concerning the Kingdom of God, and in today’s lesson we witness the Lord’s separation from the disciples and the Ascension.

Prezentarea Lecției – The Lesson Presentation

1. Înălțarea Domnului împlinea și continua planul lui Dumnezeu cu privire la Mântuire și Împărăție
Fapte 1:9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor
1. The ascension of the Lord fulfilled and continued God’s plan for salvation and the kingdom
Acts 1:9 After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight.


Pentru ucenici Înălțarea Domnului venea ca o continuitate a ceea ce le-a spus Domnul despre Împărăție, o continuitate a Planului lui Dumnezeu și consolida încrederea lor în Atotcontrolul și Atotputernicia lui Dumnezeu cu privire la Planul de Mântuire.
Evrei 12:1. Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. 2. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

For the disciples, the Ascension of the Lord came as a continuation of what the Lord told them about the Kingdom, a continuity of God’s Plan, and strengthened their confidence in God’s All-Control and Almightiness regarding the Plan of Salvation.
Hebrews 12:1 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.2. Înălțarea Domnului a pus înaintea ucenicilor prezența și frumusețea veșniciei Împărăției lui Dumnezeu
Fapte 1:10. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb
2. The Ascension of the Lord put before the disciples the presence and beauty of the eternity of the Kingdom of God
Acts 1:10 They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them.Prezența și frumusețea veșniciei le-a dat ucenicilor și ne dă și nouă speranță, ne ațintește privirea spre Domnul Isus, Cel care este la Cârma tuturor lucrurilor, Cel care a biruit moartea, păcatul și pe satana și este Sursa noastră de speranță în orice circumstanță prin care trecem pe acest pământ. Prin înălțare, Domnul S-a dus Acasă în Cer, ca Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților
Filipeni 2: 9. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; 10. pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, 11. şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. 12. Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.

The presence and beauty of eternity has given the disciples and gives us new hope, it fixes our gaze on the Lord Jesus, the One who is at the helm of all things, the One who overcame death, sin and satan and is our Source of hope in all circumstances through which we pass on this earth. By ascension, the Lord went Home to Heaven, as Lord of Lords and King of Kings
Philippians 2:9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, 10 that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, 11 and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 12 Therefore, my dear friends, as you have always obeyed—not only in my presence, but now much more in my absence—continue to work out your salvation with fear and trembling, 13 for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose.


3. Înălțarea Domnului a pus înaintea ucenicilor reperul spre care trebuie să țintim și-n care avem nădejdea, anume revenirea Domnului Isus și instaurarea Împărăției
Fapte 1: 11. şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”
3. The ascension of the Lord set before the disciples the landmark to which we must aim and in which we have hope, namely the return of the Lord Jesus and the establishment of the Kingdom.
Acts 1:11 “Men of Galilee,” they said, “why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven.”


Înălțarea Domnului ne pune înainte Venirea Domnului Isus, care trebuie să fie o dorință permanentă a Bisericii și o sursă de nădejde.
Iacov 5:7. Fiţi, dar, îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă al pământului, şi îl aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie. 8. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.
Romani 8:33. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! 34. Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!

The ascension of the Lord puts before us the Coming of the Lord Jesus, which must be a permanent desire of the Church and a source of hope.
James 5:7 Be patient, then, brothers and sisters, until the Lord’s coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. 8 You too, be patient and stand firm, because the Lord’s coming is near.
Romans 8:33 Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. 34 Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died—more than that, who was raised to life—is at the right hand of God and is also interceding for us.


4. Înălțarea Domnului a confirmat autoritatea Domnului în viața ucenicilor, prin ascultarea de ceea ce a poruncit El
Ascultare de Domnul în lucrare a adus biruință prin puterea dată de Duhul Sfânt, nașterea oficială a Bisericii și răspândirea Evangheliei Împărăției, chiar cu riscul vieții și consecințele prigoanei.

1 Tesaloniceni 1:4. Ştim, fraţi preaiubiţi de Dumnezeu, alegerea voastră. 5. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi, am fost aşa printre voi. 6. Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul, în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt; 7. aşa că aţi ajuns o pildă pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din Ahaia. 8. În adevăr, nu numai că de la voi Cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia şi Ahaia, dar vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, aşa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea.

4. The ascension of the Lord confirmed the authority of the Lord in the life of the disciples, by obeying what He commanded.
Obedience to the Lord in the ministry brought victory through the power given by the Holy Spirit, the official birth of the Church, and the spread of the Gospel of the Kingdom, even with the risk of life and the consequences of persecution.
1 Thessalonians 1:4 For we know, brothers and sisters[a] loved by God, that he has chosen you, 5 because our gospel came to you not simply with words but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction. You know how we lived among you for your sake. 6 You became imitators of us and of the Lord, for you welcomed the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. 7 And so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. 8 The Lord’s message rang out from you not only in Macedonia and Achaia—your faith in God has become known everywhere. Therefore we do not need to say anything about it,


Interpretarea Lecției The Lesson Interpretation

Evenimentul Înălțării Domnului face parte din Planul de mântuire și putem învăța din acest eveniment important să ne încredem în Domnul Cel Atotputernic care este în controlul istoriei și al tuturor lucrurilor, să privim având speranță la frumusețea și prezența veșniciei în mijlocul nostru, având ca reper sau Țintă pe Domnul, revenirea Lui și să rămânem sub autoritatea Domnului, ascultând de El și lucrând pentru extinderea împărăției Lui în cât mai multe inimi.

The event of the Ascension of the Lord is part of the Plan of salvation and we can learn from this important event to trust in the Lord Almighty who is in control of history and all things, to look with hope to the beauty and presence of eternity in our midst, having as a landmark or Aim the Lord, His return, and let us remain under the authority of the Lord, listening to Him and working for the expansion of His kingdom in as many hearts as possible.

Întrebări – Questions
Cum se încadrează Evenimentul Înălțării în Planul de Mântuire?
Ce învățăm din Evenimentul Înălțării Domnului în mod practic cu privire la viața de credință?
Ce beneficii a adus Înălțarea Domnului pentru ucenici și pentru Biserică?
Ce învățăm la Evenimentul Înălțării privind starea noastră în așteptarea revenirii Domnului?

How does the Event of Ascension fit into the Plan of Salvation?
What do we learn from the Event of the Ascension in practice about the life of faith?
What benefits did the Ascension of the Lord bring to the disciples and to the Church?
What do we learn from the Event of the Ascension regarding our condition in anticipation of the Lord’s return?


Simion Ioanas


Publicitate