Intrarea în Ierusalim

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim Matei 21:1-13
Evenimentul acesta face parte din planul lui Dumnezeu de a se descoperi omului, de a-și descoperi caracterul, atotputernicia și dragostea Lui pentru om.
Ioan 3:16  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Sigur ca au fost și alte circumstanțe în care oamenii au putut să-i descopere identitatea Domnului Isus, insă cei mai mulți încă nu-L cunoșteau pe Domnul. Și de aici ni se descoperă dragostea Domnului de-a mărturisi Evanghelia și de a se descoperi omului prin orice mijloc. Aceasta este un îndemn și pentru noi, să trăim pe acest pământ pentru a mărturisi oamenilor din jur Evanghelia, pentru ca tot mai mulți să aibă parte de mântuire.
Haideți să privim împreună în Cuvântul lui Dumnezeu și să observăm câteva adevăruri care ne sunt descoperite prin acest Eveniment al Intrării Domnului în Ierusalim:

1. Prin Intrarea în Ierusalim, Isus se descoperă ca și Profetul
Vers 2 şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: în el veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea; dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine.
Doar un Profet al Domnului poate să știe cu exactitate viitorul și să dea detalii atât de precise, în legătură cu evenimentele ce se vor întâmpla.
Felul cum vorbea și cum acționa, i-au făcut pe mulți în Israel să recunoască în Isus pe Prorocul promis din vechime, de care spunea Moise ca poporul să asculte.
Deuteronomul 18:15 Domnul Dumnezeul tău iți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine: să ascultați de el!
„Le-au adunat deci şi au umplut douăsprezece coşuri cu firimiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toţi. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, Acesta este Prorocul cel aşteptat în lume.” (Ioan 6:13-14)
Cu ce ne ajută pe noi să știm că Isus este Profetul (Prorocul)? Ne ajută să-I luăm cuvintele în serios, să avem nădejde în promisiunile Lui, deoarece se vor împlini în totalitate. Deasemenea, faptul că El este Profet necesită ascultare, deoarece cuvintele Lui sunt Cuvântul venit de la Dumnezeu și trebuie ca ce spune El să fie pus în practica vieții.
Ioan 5:24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.
Ioan 12:48. Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.

2. Prin Intrarea în Ierusalim, Isus se descoperă ca și Împăratul promis
Versetele 4 si 5 Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:”Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.”
Zaharia 9:9 Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe.
Încă de la naștere magi îl identifică cu un Împărat aducându-I aur:
Matei 2:2. şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”
Matei 2:11. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.
Felul în care a fost primit Domnul Isus la Intrarea în Ierusalim, amintește de felul cum era încoronat un Împărat în Israel. El a fost înconjurat de mulțimea care și-a așternut hainele pe drum ca semn al supunerii. În Israel acesta era un sem al recunoașterii autorității și-a stăpânirii.
“…asa zice Domnul : “Te ung împarat a lui Israel .” Îndata si-au luat fiecare hainele si le-au pus sub Iehu pe treptele goale . Apoi au sunat din trîmbita si au zis : “Iehu este împarat ” 2 Împ. 9:12-13
Ce implică pentru noi acest adevăr, că Isus este Împăratul? Implică ascultare, respect, închinare, supunere. Domnul Isus este Împărat; deocamdată pe acest pământ Împărăția Lui este una spirituala. De aceea El vrea sa domnească peste inimile noastre. El a venit să domneasca și trebuie să stăpânească și-n inima ta. Recunoaște-i această Domnie, dar nu numai de pe buze ca poporul ce L-a aclamat la intrarea în Ierusalim, ci prin supunerea și predarea ființei tale.

3. Prin Intrarea în Ierusalim, Isus se descoperă ca o Pildă de Caracter (un Model)
Vers 7 Au adus măgărița şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra.
Faptul că un Împărat intră călare pe un măgar într-o cetate, demonstrează smerenie și blândețe. Domnul Isus pune în practică și de data aceasta, caracterul său nobil și prin aceasta se prezintă ca Model de urmat pentru fiecare din noi.
Matei 11:29 Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihna pentru sufletele voastre.
Ce înseamnă pentru noi că Isus este Modelul de urmat? Înseamnă să învățăm de la El, să luăm ca pildă și să urmărim ca acel caracter al sau să se oglindească în viața noastră de fiecare zi.
2 Corinteni 3:18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
1 Ioan 2:6 Cine zice ca rămâne în El trebuie să traiască și el cum a trăit Isus.

4. Prin Intrarea în Ierusalim, Isus se descoperă ca și Mântuitorul (Salvatorul, Mesia)
Vers 9 Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”
Osana provine din cuvântul în ebraica hoshana și-l întâlnim și în greacă hōsanna și înseamnă mântuiește-ne sau salvează-ne.
Încă de la venirea Domnului Isus pe acest pământ a fost descoperit ca și Mântuitorul, El fiind singurul care poate să-l mântuiască pe om.
Luca 2:11 astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.
Faptele Apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”
1 Timotei 1:15 O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși”, dintre care cel dintâi sunt eu.

Ce implică faptul că Isus este Mântuitorul? Faptul că Isus este Unicul care ne poate da mântuirea, implică să venim la El cu îndrăzneală, să ne recunoaștem ca și păcătoși și să-I cerem să ne salveze din starea de păcat, să ne dea o viață nouă, o viață care s-o trăim pentru Împărăția lui Dumnezeu, ascultând de voia lui Dumnezeu.

5. Prin Intrarea lui Isus în Ierusalim, Isus se descoperă ca Fiul lui Dumnezeu (Dumnezeu)
Versetele 12 si 13 „Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei şi le-a zis: „Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.”
Autoritatea cu care Domnul Isus acționează in Templu, ne descoperă faptul că El este Fiul lui Dumnezeu. Cu multe alte ocazii, Domnul Isus S-a prezentat înaintea oamenilor ca și Fiul lui Dumnezeu, nașterea Lui fiind prin Duhul Sfânt. De asemenea alte acțiuni ale Domnului au demonstrate faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.
„Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege şi Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.” Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” „Vino şi vezi!”, i-a răspuns Filip. Isus a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleşug.” „De unde mă cunoşti?”, I-a zis Natanael. Drept răspuns,Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.” Natanael I-a răspuns: „Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,Tu eşti Împăratul lui Israel!” (Ioan 1:45-49)

Cu ce ne ajută pe noi să știm că Isus este Dumnezeu? Ne ajută să-I luăm cuvintele în serios, să avem frică de El, deoarece El are toată puterea în Cer și pe pământ, să-I luăm Cuvântul în serios, știind ca El are putere să ne judece și să ne răsplătească cu dreptate.
Matei 16:27 Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi; și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
Faptele Apostolilor 17:31. pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morţi…”

Dumnezeu reflectă sfințenie și curăție, acest lucru este un îndemn pentru noi să ne verificăm viețile și să trăim în sfințenie și curăție. Trăim vremuri în care venirea Domnului este atât de aproape, toate semnele ne arată acest lucru, de aceea să fim gata să ne întâlnim cu Isus, care vine să-și ia Mireasa, adică pe cei Mântuiți, pe cei care fac parte din poporul curățit prin Sângele Lui (Mântuitor), pentru cei ce i-au acceptat Cuvântul Său (Profet), pentru cei care i-au dat închinarea (Împărat), pentru cei care se aseamănă cu El în caracter (Model de viață), pentru cei care L-au făcut pe El, Dumnezeul lor personal.

Simion Ioanăș
(Imagine preluată de la img.digitalag.ro)

Publicitate