Jertfa Domnului prefigurată în șarpele de aramă (Ioan 3:14-15; Numeri 21:4-9)

Jertfa Domnului prefigurată în șarpele de aramă (Ioan 3:14-15; Numeri 21:4-9)

Ioan 3:14. Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, 15. pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Numeri 21:4. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum 5. şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.” 6. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni în Israel. 7. Poporul a venit la Moise şi a zis: „Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului, ca să depărteze de la noi aceşti şerpi.” Moise s-a rugat pentru popor. 8. Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi.” 9. Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus într-o prăjină; şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă, trăia.


1. Păcatul duce pe om la răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și pedeapsă
Numeri 21:4. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum 5. şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.”

a) Păcatul îi face pe oameni orbi față de binecuvântările lui Dumnezeu
Matei 23: 15. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă. 16. Vai de voi, povăţuitori orbi, care ziceţi: „Dacă jură cineva pe Templu, nu este nimic; dar dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurământul lui.” 17. Nebuni şi orbi! Care este mai mare: aurul sau Templul, care sfinţeşte aurul? 18. „Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui.” 19. Nebuni şi orbi! Care este mai mare: darul sau altarul, care sfinţeşte darul?
b) Păcatul îi robește pe oameni și aduce moartea sau pedeapsa
vers6. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni în Israel.Rom 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. 19. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
Rom 6:23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

2. Dumnezeu are soluția pentru omul căzut în păcat
vers 8. Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi.”Ioan 3:14. Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, 15. pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

a) Soluția lui Dumnezeu este cea care mântuiește întotdeauna și nu ce vor oamenii

Dumnezeu mântuiește pe om în exclusivitate și El a pregătit planul Său din veșnicii
Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 18. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 19. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.

b) Soluția lui Dumnezeu este acceptată individual, prin pocăință și credință
vers7. Poporul a venit la Moise şi a zis: „Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului, ca să depărteze de la noi aceşti şerpi.”
vers 9 (b) ; şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă, trăia.

Ioan 3: 14. Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, 15. pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

3. Soluția pregătită de Dumnezeu este un substitut al judecății divine care trebuia aplicată omului, o jertfă de ispășiere
vers9. Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus într-o prăjină; şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă, trăia.
Arama în Scriptură este simbolul judecății lui Dumnezeu, șarpele este imaginea cauzei primare a păcatului, imaginea șarpelui este de aramă, mort, moartea ne vorbește de judecată, judecată prin care ispășirea în locul omului a fost rezolvată de Hristos Domnul pe cruce.
Exod 38:1. A făcut altarul pentru arderile de tot din lemn de salcâm; lungimea lui era de cinci coţi, şi lăţimea de cinci coţi; era în patru muchii, şi înălţimea lui era de trei coţi. 2. La cele patru colţuri i-a făcut nişte coarne dintr-o bucată cu el şi l-a poleit cu aramă. 3. A făcut toate uneltele altarului: oalele pentru cenuşă, lopeţile, lighenele, furculiţele şi tigăile pentru cărbuni; toate uneltele acestea le-a făcut de aramă. 4. A făcut pentru altar un grătar de aramă ca o reţea, pe care a pus-o sub pervazul altarului, începând de jos, aşa că venea până la jumătatea altarului. 5. A turnat apoi patru verigi, pe care le-a pus în cele patru colţuri ale grătarului de aramă, ca să vâre drugii în ele. 6. A făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a poleit cu aramă. 7. A vârât drugii în verigile de pe laturile altarului ca să-l ducă. L-a făcut din scânduri, gol pe dinăuntru. 8. A făcut ligheanul de aramă, cu piciorul lui de aramă, din oglinzile femeilor care slujeau la uşa Cortului întâlnirii.

Imaginea acestui șarpe de aramă este simbolică, o prefigurare a Domnului Hristos, plătind pentru păcatele noastre, fiind jertfa de pe altar, jertfa nevinovată care a murit în locul nostru, jertfa de ispășire a păcatelor noastre.

1 Ioan 4: 9. Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 10. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.
Isaia 53:5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.

Dragostea aceasta mare a lui Dumnezeu trebuie să ne îndemne pe noi ca Biserică la o trăire în sfințenie, în ascultare de Dumnezeu, fiind exemple pentru lumea aceasta robită de păcat
Filipeni 2: 12. Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. 14. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 15. ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, 16. ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.

Să înțelegem și să spunem și altora importanța Jertfei Domnului Isus, prefigurată în Șarpele de aramă:
– Păcatul duce pe om la răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și pedeapsă
– Dumnezeu are soluția pentru omul căzut în păcat
– Soluția pregătită de Dumnezeu este un substitut al judecății divine care trebuia aplicată omului, o jertfă de ispășiere

Simion Ioanăș