Legământul cel nou Romani 7

Legământul cel nou Romani 7

Ca și terminologie avem două cuvinte importante care definesc legământul:
– berît (ebraică) , cu sensul de contract de încheiere între două părți sau actul de încheiere a unui legământ
– diatheke (greaca) și are sensul de “testament”.
Legământul era o convenție între două părți, convenție care implică respectarea anumitor clauze stabilite în contract.
Exista o teologie a legământului care împarte Legămintele în trei părși mari:
– Legământul Răscumpărării văzut ca un legământ între cele trei persoane ale Trinității, de a alege, ispăși, mântui un grup ales de oameni în Hristos Isus.
Deși nu-i explicit descris în Scriptură acest legământ,  Scriptura afirmă natura veșnică a planului lui Dumnezeu:
Efeseni 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. 4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, 5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, 6. spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său

– Legământul Faptelor, un legământ între Dumnezeu și omul creat, Dumnezeu poruncește și face promisiuni, condiționate de ascultarea omului, de fapte
Dumnezeu l-a creat pe om, l-a pus în Gradina Edenului si i-a dat o poruncă simplă: „16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; 17. dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” (Geneza 2:16-17).
Dumnezeu îl pune pe Adam în grădină, îi promite viața veșnică, atâta timp cât va asculta de poruncile Lui.

– Legământul Harului, un Legământ în care Dumnezeu le oferă în mod liber păcătoșilor, viața veșnică și mântuire în persoana Domnului Hristos.
Imediat după căderea în păcat Dumnezeu enunță legământul harului în Geneza 3:16 legat de sămânța femeii.
În timp ce legământul harului este condiționat de faptele omului, în legământul harului Dumnezeu se angajează la împlinire și El dăruiește, necondiționat.

Legământul harului îl vedem manifestat în diferite legăminte din Scriptura, Legământul încheiat cu Avraam, în care îi promite că-i va înmulți sămânța și urmașii lui vor fi poporul Său, Legământul încheiat cu David, în care îi promite un urmaș pe tronul său, care o să domnească veșnic. Expresia finală și apogeul Legământului Harului este Noul Legământ, împlinit în Hristos Domnul.

Unul din legămintele importante și care n-au fost făcute cu un om, ci cu un popor, cu națiunea Israel, implică angajamentul lui Dumnezeu de-ai duce într-o țară în care curge lapte și miere, bunăstare materială și odihnă trupească (Deut 8:1-20),  evreii au acceptat acest legământ în schimbul ascultării de Dumnezeu.
Exod 19:5. Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; 6. Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.” 7. Moise a venit de a chemat pe bătrânii poporului şi le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul. 8. Tot poporul a răspuns: „Vom face tot ce a zis Domnul!” Moise a spus Domnului cuvintele poporului.

Legământul acesta este cunoscut sub denumirea Legământul cel vechi și clauzele lui sunt descrise în Deuteronom cap 28.
Poporul Israel a intrat în Legământul Mozaic cu Dumnezeu la muntele Sinai, după ieşirea lor din Egipt. Dar, ei nu au rămas credincioşi acelui legământ şi nici nu putea să rămână credincioşi. De aceea, prin prorocul Ieremia, Dumnezeu le-a făcut următoarea promisiune:

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” (Ieremia 31:31-34)

Legământul cel nou îl găsim în Noul Testament și ne spune că El este așezat pe făgăduințe mai bune comparativ cu Vechiul Legământ:

Evrei 8:6. Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune. 7. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. 8. Căci, ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou; 9. nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână, ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul Meu, şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul. 10. Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.

Haideți să privim împreună la câteva adevăruri cu privire la Legământul Cel Nou, amintit de apostolul Pavel în scrierile Lui:

1. Legământul cel nou ne-a scos de sub Legea Vechiului Legământ dată lui Moise și ne-a făcut una cu Hristos, Mireasa Lui
Evrei 8:13. Prin faptul că zice: „un nou legământ”, a mărturisit că cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.

Galateni 3:24. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. 25. După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. 26. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus. 27. Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. 28. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. 29. Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

Romani 7:2. Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. 3. Dacă deci, când îi trăieşte bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de lege, aşa că nu mai este preacurvă, dacă se mărită după altul. 4. Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu.
28. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. (Gal.3:28)

Noi suntem robi ai lui Hristos și trăim sub Legea lui, sub Învățătura apostolilor.
6. Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. (Efes.6:6)
1. Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii:(Filip.1:1)
Romani 6:17. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o. 18. Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. –
1 Corinteni 9:20. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi când aş fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câştig pe cei ce sunt sub Lege; 21. cu cei ce sunt fără Lege m-am făcut ca şi cum aş fi fost fără Lege (măcar că nu sunt fără o Lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub Legea lui Hristos), ca să câştig pe cei fără lege.

2. Legământul cel nou ne-a dat odihnă sufleteasca în Hristos Isus

Cel vechi promitea odihnă trupească, cel nou făgăduia odihnă sufletească
Matei 11:28. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. 29. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.”
Rom 7:5. Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre şi ne făceau să aducem roade pentru moarte. 6. Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă.

În Hristos Isus noi am fost născuți din nou și am primit eliberare în interior, odihnă veșnică pentru sufletele noastre, un duh nou și statornic.
26. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. (Ezec. 36:26)

3. Legământul cel nou ne-a dat o viață veșnică și patrie cereasca în Hristos Isus
Păcatul ne-a dat moartea, Legea ne-a arătat doar neputința de-a ieși de sub robia păcatului, Hristos ne-a izbăvit de păcat și moarte, dăruindu-ne în dar viață veșnică.

Romani 7:15. Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. 16. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună. 17. Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. 18. Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. 19. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! 20. Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. 21. Găsesc, dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. 22. Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu; 23. dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele. 24. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…? 25. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească slujesc legii păcatului.

Legământul vechi promitea o viață trecătoare, cel nou ne dă viață veșnică în Hristos Isus
1 Ioan 2:24. Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl. 25. Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică.

Legământul cel vechi promitea o patrie pământească,  cel nou făgăduia una cerească
Evrei 11:13. În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ. 14. Cei ce vorbesc în felul acesta arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii. 15. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. 16. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.

4. Legământul cel nou a fost întemeiat pe Sângele lui Hristos, Mielul de Jertfă

Evrei 9:11. Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, 12. şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. 13. Căci, dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţarea trupului, 14. cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu! 15. Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită.

Romani 8:1. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. 2. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. 3. Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, 4. pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. 6. Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. 7. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. 8. Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu. 9. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. 10. Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 11. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.

Simion Ioanăș

Publicitate