Lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră (2 Cor 3:17-20)

Lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră (2 Cor 3:17-20)

2 Corinteni 3:17. Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

Efeseni 5:10. Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului 11. şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. 12. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. 13. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. 14. De aceea zice: „Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.” 15. Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. 16. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. 17. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. 18. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. 19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. 20. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.

De ce să fim plini de Duhul?
a) Dacă Duhul Sfânt (untdelemnul) lipsește din noi, în scurt timp lumina se va stinge și este pericolul să pierdem intrarea în Împărăția lui Dumnezeu.
Matei 25:8. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” 9. Cele înţelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.” 10. Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa. 11. Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” 12. Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun că nu vă cunosc!”

b) Dacă Duhul Sfânt nu ne umple inima și mintea noastră, atunci noi suntem în pericol de a cădea din nou în robia păcatului și a duhurilor rele.
Luca 11:24. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă şi caută odihnă. Fiindcă n-o găseşte, zice: „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit.” 25. Şi, când vine, o găseşte măturată şi împodobită. 26. Atunci se duce de mai ia cu el alte şapte duhuri, mai rele decât el; intră împreună în casă, se aşază în ea, şi starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.”

Cum să fim plini de Duhul?
1.
Prin lepădarea de noi înșine
2. Prin Cuvântul lui Dumnezeu
3. Prin rugăciune
4. Prin predarea totala în mana Lui
5. Prin manifestarea Duhului în noi în fiecare zi
a) prin roada Lui
b) prin darurile duhovnicești

Cine este Duhul Sfânt?
1. Duhul Sfânt este o persoana
a) Posedă atribuțiile unei persoane
– inteligenta (rațiune, cunoștință)
1 Corinteni 2:10-11 Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu.
– sentiment (poate fi întristat, dragoste)
Efeseni 4: 30 Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
Romani 15:30 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine,
– voința
1 Corinteni 12: 11 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

b) Prezintă caracteristicile unei persoane
– El trebuie ascultat
Fapte 10: 19-21 Şi, pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-azis: „Iată că te caută trei oameni; scoală-te, coboară-te şi du-te cu ei fără şovăire, căciEu i-am trimis.” Petru deci s-a coborât şi a zis oamenilor acelora: „Eu sunt acela pe care-l căutaţi; ce pricină vă aduce?” 
– Poate fi mințit
Faptele Apostolilor 5:3 Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?
– Poate întâmpina împotrivire
Faptele Apostolilor 7:51 … Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi.
– Poate fi întristat
Efeseni 4:30 Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
– Poate fi batjocorit
Evrei 10:29  Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?
– Se poate păcătui împotriva Lui
Matei 12:32 Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.

c) Acționează ca o persoana
– Ne călăuzește
Ioan 16:13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
– Ne convinge de păcat
Ioan 16:8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.
– Face minuni
Faptele Apostolilor 8:39 Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,
– Mijlocește
Romani 8:26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră:căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.

2. Duhul Sfânt este Dumnezeu

a) Numele Sale ne arata Dumnezeirea Lui
În mai multe cazuri Numele Său este legat de celelalte două persoane ale divinității
– Duhul lui Isus
Faptele Apostolilor 16:7  Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie.
– Duhul Dumnezeului nostru
1 Corinteni 6:11 Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.
– Duhul Domnului
Luca 4:18 „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi
– Un alt Mângâietor, în greacă înseamnă “un altul de același fel”
Ioan 14:16  Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;
b) Atributele Sale ne arată că este Dumnezeu
– atotputernic
Zaharia 4:6 Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor!
– atotprezent
Psalmii 139:7  Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta?
– atotștiutor
1 Corinteni 2:10  Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.
c) Acțiunile Sale ne arată că este Dumnezeu
– El a lucrat în creație
Geneza 1:2  Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de apeera întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.
– El a generat nașterea din fecioară  
Luca 1:35  Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
– El i-a inspirat pe cei care au scris Scripturile
2 Petru 1:21 Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.
– El efectuează nașterea din nou
Ioan 3:5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacănu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

Care este lucrarea Duhului Sfânt?

a) Duhul Sfânt este continuatorul lucrării Domnului Isus
Ioan 14: 16-17 Si Eu voi ruga pe Tatal, si El va va da un alt Mangaietor, care sa ramana cu voi in veac; si anume Duhul adevarului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru ca nu-L vede si nu-L cunoaste; dar voi Il cunoasteti, caci ramane cu voi si va fi in voi.
b) Duhul Sfânt descoperă adevărul divin
Ioan 14:26 Dar Mangaietorul, adica Duhul Sfant, pe care-L va trimite Tatal in Numele Meu, va va invata toate lucrurile si va va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.
c) Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata
Ioan 16:8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.
d) Duhul Sfânt trebuie primit de om
– El este dat celui ce crede
Ioan 7:38-39 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.
Efeseni 1:13 Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit
Galateni 3:13-14 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” – pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.
– El este dat celui ce ascultă
Faptele Apostolilor 5:32 Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”
– Duhul Sfânt îl primim atunci când îl acceptăm pe Domnul Isus ca Salvator și Domn în viața noastră
Ioan 7:39  Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.
Romani 8:15 Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!”
2 Corinteni 1:22 El ne-a şi pecetluit şi ne-a pus în inimă arvuna Duhului.
e) Duhul Sfânt ne botează ca și credincioși
– Botezul Duhului Sfânt este actul prin care noi suntem integrați în Trupul lui Hristos
1 Corinteni 12:13  Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh,ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.
– Prin botezul Duhului suntem făcuți mădulare ale Trupului lui Hristos
1 Corinteni 12: 11-12 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte. Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.
f) Duhul Sfânt lucrează la sfințirea credincioșilor
– Transformă viața noastră făcând ca în noi să se vadă Hristos
2 Corinteni 3:18 Noi toti privim cu fata descoperita, ca intr-o oglinda, slava Domnului, si suntem schimbati in acelasi chip al Lui, din slava in slava, prin Duhul Domnului.
– Crează unitatea între credincioși
Galateni 3:27-28 Toti care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.
– Ne dă puterea să fim martori ai Domnului Isus
Faptele Apostolilor 1:8  Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”
Duhul Sfânt rodește în noi roada Lui
Galateni 5:22-23 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
– Ne dă daruri duhovnicești ca să slujim lui Dumnezeu și spre folosul altora
1 Corinteni 12:7. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 8. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; 9. altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; 10. altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.
Simion Ioanăș


 

Publicitate