Mielul lui Dumnezeu și Cina Domnului (Apoc 7:9-17)

Mielul lui Dumnezeu și Cina Domnului  (Apoc 7:9-17)

1. Cina Domnului ne face conștienți de Valoarea Jertfei Mielului lui Dumnezeu și ne îndeamnă să stăm departe de păcat, să ne sfințim.

O prefigurare a Jertfei Domnului o vedem în chemarea lui Avraam de-a jertfi pe fiul său Isaac.

Geneza 22: 6. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, şi a luat în mână focul şi cuţitul. Şi au mers astfel amândoi împreună. 7. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis: „Tată!” „Ce este, fiule?”, i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: „Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?” 8. „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte. 9. Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său, Isaac şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor.

Dumnezeu era singurul care putea ridica păcatul omenirii prin Jertfa Fiului Său, Mielul lui Dumnezeu
A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el si a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! (Ioan.1:29)
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. (Ioan.3:16)

În toate religiile păgâne ale lumii se pretind anumite jertfe, însă Dumnezeul Cel Adevărat, a Jertfit El totul, ce avea mai scump, pentru ca omul să realizeze gravitatea păcatului și să stea departe de el.
Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. (Evr.12:1)
Astfel, dar, fiindca Hristos a patimit in trup, inarmati-va si voi cu acelasi fel de gandire. Caci cel ce a patimit in trup a sfarsit-o cu pacatul; (1Pet.4:1)

2. Cina Domnului ne face conștienți că Iertarea și Îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu este doar prin Jertfa Mielului lui Dumnezeu și doar rămânând în El.

O prefigurare a Jertfei  Domnului o vedem în Mielul de Paște, porunca dată poporului evreu în Egipt, pentru eliberarea din robie.
Exod 12:3. Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: „În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. 4. Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. 5. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied. 6. Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia; şi toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. 7. Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mânca.

Îndreptățirea și neprihănirea noastră se poate dobândi doar în Hristos Domnul, prin El suntem eliberați de egiptul lumii acesteia, de robia păcatului.
Romani 5:15. Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci, dacă prin greşeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur Om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi. 16. Şi darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit; căci judecata venită de la unul a adus osânda; dar darul fără plată, venit în urma multor greşeli, a adus o hotărâre de iertare. 17. Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Hristos!) 18. …Astfel, dar, după cum printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa. 19. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur Om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.

Noi putem să rămânem toată viața în Neprihănirea Domnului trăind în lumină și în părtășie unii cu alții
Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuți este în lumină, avem părtașie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. (1Ioan.1:7)

3. Cina Domnului ne face conștienți că veșnicia ne este asigurată alături de Mielul lui Dumnezeu și de tot ce a pregătit El în Cer pentru noi

O prefigurare a nădejdii slavei împreună cu Mielul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul nostru ne este redată de Iov.
Iov 19: 22. De ce mă urmăriţi ca Dumnezeu? Şi nu vă mai săturaţi de carnea mea? 23. Oh! Aş vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte; 24. aş vrea să fie săpate cu un priboi de fier şi cu plumb în stâncă pe vecie… 25. Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ. 26. Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu. 27. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu.

Cina Domnului ne reamintește de fiecare dată despre viitorul nostru împreună cu Mielul lui Dumnezeu în veșnicii
Matei 26:27. Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; 28. căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. 29. Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”

Apocalipsa 7: 13. Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?” 14. „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. 15. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui. 16. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. 17. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

Cina Domnului ne ațintește privirea spre iertarea, îndreptățirea, sfințirea și nădejdea dată de Dumnezeu nouă în Hristos Isus, Mielul lui Dumnezeu.

Simion Ioanăș

Publicitate