Minunile făcute de Dumnezeu prin Petru cu Enea și Tabita (Fapte 9:32-43)

32. Minunile făcute de Dumnezeu prin Petru cu Enea și Tabita
32. The miracles performed by God through Peter with Aeneas and Tabitha


Fapte 9:32. Pe când cerceta Petru pe toţi sfinţii, s-a coborât şi la cei ce locuiau în Lida. 33. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de opt ani olog în pat. 34. „Enea”, i-a zis Petru, „Isus Hristos te vindecă; scoală-te şi fă-ţi patul.” Şi Enea s-a sculat îndată. 35. Toţi locuitorii din Lida şi din Sarona l-au văzut şi s-au întors la Domnul. 36. În Iope, era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulţime de fapte bune şi milostenii. 37. În vremea aceea, s-a îmbolnăvit şi a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. 38. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage: „Nu pregeta să vii până la noi.” 39. Petru s-a sculat şi a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând şi i-au arătat hainele şi cămăşile pe care le făcea Dorca, pe când era cu ele. 40. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenuncheat şi s-a rugat; apoi, s-a întors spre trup şi a zis: „Tabita, scoală-te!” Ea a deschis ochii şi, când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. 41. El i-a dat mâna şi a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinţi şi pe văduve şi le-a pus-o înainte vie. 42. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope, şi mulţi au crezut în Domnul. 43. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar, numit Simon.
Acts 9:32 Now it came to pass, as Peter went through all parts of the country, that he also came down to the saints who dwelt in Lydda. 33 There he found a certain man named Aeneas, who had been bedridden eight years and was paralyzed. 34 And Peter said to him, “Aeneas, Jesus the Christ heals you. Arise and make your bed.” Then he arose immediately. 35 So all who dwelt at Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. 36. At Joppa there was a certain disciple named [a]Tabitha, which is translated [b]Dorcas. This woman was full of good works and charitable deeds which she did. 37 But it happened in those days that she became sick and died. When they had washed her, they laid her in an upper room. 38 And since Lydda was near Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent two men to him, imploring him not to delay in coming to them. 39 Then Peter arose and went with them. When he had come, they brought him to the upper room. And all the widows stood by him weeping, showing the tunics and garments which Dorcas had made while she was with them. 40 But Peter put them all out, and knelt down and prayed. And turning to the body he said, “Tabitha, arise.” And she opened her eyes, and when she saw Peter she sat up. 41 Then he gave her his hand and lifted her up; and when he had called the saints and widows, he presented her alive. 42 And it became known throughout all Joppa, and many believed on the Lord. 43 So it was that he stayed many days in Joppa with Simon, a tanner.

INTRODUCERE – INTRODUCTION:
Duhul Sfânt îl folosește pe Petru în lucrarea de răspândire a Evangheliei și edificare a bisericii în localitatea Lida, orașul Lod de astăzi, făcând o minune de vindecare cu un om paralizat pe nume Enea, după care oamenii se întorc la Domnul. După acest eveniment Petru merge la Iope și învie acolo pe Tabita (Dorca), si în urma acestei învieri mulți cred în Domnul.
The Holy Spirit uses Peter in the work of spreading the gospel and building the church in Lida, the city of Lod today, performing a miracle of healing with a paralyzed man named Aeneas, after which people return to the Lord. After this event Peter goes to Joppa and raises Tabitha (Dorca) there, and after this resurrection many believe in the Lord.

PREZENTAREA ŞI INTERPRETARE LECȚIEI – LESSON PRESENTATION AND INTERPRETATION

1. Lucrarea făcută de Petru sub călăuzirea Duhului Sfânt este însoțită de vindecare lui Enea făcută în Numele Domnului Isus (vezi Fapte 9:32-34)
1. Peter’s work under the guidance of the Holy Spirit is accompanied by Aeneas’ healing in the name of the Lord Jesus (see Acts 9: 32-34)
Este important să înțelegem două mari adevăruri privitoare la acest eveniment:

– Petru n-a căutat să-i impresioneze pe acei oameni, ci sub călăuzirea Duhului Sfânt lucra la cercetarea fraților (Fapte 9:32. Pe când cerceta Petru pe toţi sfinţii, s-a coborât şi la cei ce locuiau în Lida)
– Petru în această minune a vindecării paraliticului îi dă toată slava lui Hristos Domnul (Fapte 9:34. „Enea”, i-a zis Petru, „Isus Hristos te vindecă; scoală-te şi fă-ţi patul.” Şi Enea s-a sculat îndată)
It is important to understand two great truths about this event:
– Paul did not seek to impress those people, but under the guidance of the Holy Spirit he worked to search for the brethren (Acts 9:32 Now it came to pass, as Peter went through all parts of the country, that he also came down to the saints who dwelt in Lydda)
– Paul in this miracle of healing the paralytic gives all the glory to Christ the Lord (Acts 9: 34 And Peter said to him, “Aeneas, Jesus the Christ heals you. Arise and make your bed.” Then he arose immediately)


2. Vindecarea nu a ațintit ochii oamenilor spre Petru, ci spre Isus Hristos, oamenii din două localități au crezut în Domnul
Fapte 9:35. Toţi locuitorii din Lida şi din Sarona l-au văzut şi s-au întors la Domnul.
2. Healing did not turn people’s eyes to Peter, but to Jesus Christ, the people from two places believed in the Lord
Acts 9:35 So all who dwelt at Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord

Prioritatea noastră pe pământ nu ar trebui să fie materialismul, bogăția, sănătatea, ci Împărăția lui Dumnezeu și Neprihănirea.
Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Mat.6:33)
Our priority on earth should not be materialism, wealth, health, but the Kingdom of God and Righteousness
Matthew 6:33 But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.

Boala este îngăduită de Dumnezeu pentru binele nostru și în funcție de voia Lui El poate să se folosească de boală sau s-o vindece, totul spre binele nostru.
De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Rom 8:28)
– Disease is allowed by God for our good and according to His will He can use disease or cure it, all for our good
Romans 8:28 And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose.


3. Ucenicii călăuziți de Duhul văd necazul din cetatea Iope, legat de moartea Tabitei (Dorca) și îl cheamă pe Petru
Fapte 9:36. În Iope, era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulţime de fapte bune şi milostenii. 37. În vremea aceea, s-a îmbolnăvit şi a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. 38. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage: „Nu pregeta să vii până la noi.”
3. The disciples led by the Spirit see the tribulation in the city of Joppa, related to the death of Tabitha (Dorca) and call Peter
Acts 9:36. At Joppa there was a certain disciple named [a]Tabitha, which is translated [b]Dorcas. This woman was full of good works and charitable deeds which she did. 37 But it happened in those days that she became sick and died. When they had washed her, they laid her in an upper room. 38 And since Lydda was near Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent two men to him, imploring him not to delay in coming to them.

Întotdeauna ochii creștinului trebuie să identifice nevoile celor din jur și să fie gata să dea un răspuns sub călăuzirea Duhului și să încerce aducerea unor soluții biblice la rezolvarea acelor nevoi, ajutând la rezolvarea lor pe cât posibil.
The eyes of the Christian must always identify the needs of those around him and be ready to give an answer under the guidance of the Spirit and try to bring biblical solutions to those needs, helping to meet them as much as possible.


4. Petru vine la Iope, se roagă și Dumnezeu face o minune, Tabita fiind înviată și rezultatul este că mulți din Iope au crezut în Domnul
Fapte 9:39. Petru s-a sculat şi a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând şi i-au arătat hainele şi cămăşile pe care le făcea Dorca, pe când era cu ele. 40. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenuncheat şi s-a rugat; apoi, s-a întors spre trup şi a zis: „Tabita, scoală-te!” Ea a deschis ochii şi, când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. 41. El i-a dat mâna şi a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinţi şi pe văduve şi le-a pus-o înainte vie. 42. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope, şi mulţi au crezut în Domnul.
Minunea învierii Tabitei aduce pe mulți la credința în Domnul, Petru lăsându-se la îndemâna Duhului Sfânt și astfel împlinind lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat, totul are ca rezultat mântuirea oamenilor și creșterea bisericii.
4. Peter comes to Joppa, prays and God works a miracle, Tabitha being resurrected, and the result is that many of Joppa believed in the Lord
Acts 9:39 Then Peter arose and went with them. When he had come, they brought him to the upper room. And all the widows stood by him weeping, showing the tunics and garments which Dorcas had made while she was with them. 40 But Peter put them all out, and knelt down and prayed. And turning to the body he said, “Tabitha, arise.” And she opened her eyes, and when she saw Peter she sat up. 41 Then he gave her his hand and lifted her up; and when he had called the saints and widows, he presented her alive. 42 And it became known throughout all Joppa, and many believed on the Lord.
The miracle of Tabitha’s resurrection brings many to faith in the Lord, leaving Peter in the hands of the Holy Spirit and thus fulfilling the work to which God has called him, all resulting in the salvation of men and the growth of the church.


APLICAREA LECȚIEI – LESSON APPLICATION:

Petru, călăuzit de Duhul Sfânt lucrează în Biserica care creștea și Dumnezeu prin El face două minuni, una de vindecare în Lida și-o înviere în Iope. Din lecția de astăzi noi putem învăța câteva lucruri importante pentru noi ca Biserică:
– să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt în lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat
– să-I dăm toată slava Domnului Isus în orice lucrăm în Biserică
– să îndreptăm ochii și inimile oamenilor spre Isus și nu spre noi, lăsându-ne călăuzițI de Duhul Sfânt
– scopul oricărei lucrări în Biserică și prin mărturia noastră trebuie să fie ca oamenii să creadă în Domnul și să ajungă la Mântuire
– ochii noștri și inimile noastre trebuie să fie sensibile la nevoile și necazurile celor din jur, să le dăm soluții și ajutor și astfel Duhul Sfânt să lucreze la creșterea Bisericii șI mântuirea oamenilor
Peter, guided by the Holy Spirit, works in the Church that was growing and God through Him performs two miracles, one of healing in Lydia and a resurrection in Joppa. From today’s lesson we can learn some important things for us as a Church:
– let us be guided by the Holy Spirit in the work to which God has called us
– to give all the glory to the Lord Jesus in everything we do in the Church
– to turn people’s eyes and hearts to Jesus and not to us, leaving us guided by the Holy Spirit
– the purpose of any work in the Church and through our testimony must be for people to believe in the Lord and reach Salvation
– our eyes and our hearts must be sensitive to the needs and troubles of those around us, to give them solutions and help and thus the Holy Spirit to work for the growth of the Church and the salvation of people


ÎNTREBĂRI – QUESTIONS:

1. Cine l-a călăuzit pe Petru să facă minunile de la Lida și Iope și cu ce scop?
2. Minunile făcute de Petru au ațintit privirea oamenilor spre Petru sau spre Isus?
3. Cum trebuie să fie lucrarea noastră astăzi privind la Petru și la ucenici vizavi de necazurile și nevoile oamenilor din jur?
4. Ce rol are lecția de astăzi pentru creșterea bisericii noastre locale șI ce am învățat practice din lecția de astăzi?
1. Who guided Peter to perform the miracles of Lydia and Joppa, and for what purpose?
2. Did Peter’s miracles draw people’s attention to Peter or Jesus?
3. How should our work today looking at Peter and the disciples in the face of the troubles and needs of those around us?
4. What is the role of today’s lesson in the growth of our local church, and what lessons have we learned from today’s lesson?

Simion Ioanăș