Omnipotența ( Atotputernicia) lui Dumnezeu  Geneza 1:1 – Gen 2:4

Omnipotența ( Atotputernicia) lui Dumnezeu Geneza 1:1 – Gen 2:4

2 Corinteni 3:17. Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

Dumnezeu prezintă atribute unice: eternitatea, omniprezența, omnisciența, omnipotența, sfințenia, existența de sine, imuabilitatea (neschimbabilitatea), dreptatea, dragostea etc.
Tatăl este Atotputernic
Matei 19:26. Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.”
Fiul este atotputernic
Filip 3:20 Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.21 El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.
Duhul Sfânt este atotputernic
1 Corinteni 12: 8 De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; 9 altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh;10 altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.11 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.
Zaharia 4:6 Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor!
Sa privim impreuna la cateva domenii in care ni se descopera in Sfanta Scriptura atotputernicia lui Dumnezeu si implicatiile din viata noastra:

1. Atotputernicia lui Dumnezeu descoperita în Creație:

bə-rê-šîṯ (La inceput) bā-rā (a facut – a creat) ’ĕ-lō-hîm; (Dumnezeu) ’êṯ haš-šā-ma-yim (cerurile) wə-’êṯ (si) hā-’ā-reṣ.

vers 2. Pământul era pustiu și gol; peste fata adâncului de ape era întuneric, și Duhul lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor.
Ioan 1:1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2. El era la început cu Dumnezeu. 3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
a) El a creat toate lucrurile din Univers – cerurile și pământul, soarele, luna și toate stelele, peștii și orice viețuitoare din apă, pasările care zboară, animalele de pe pământ și omul.
Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut și stelele. (Gen.1:16)
21. Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. (Gen. 1:21)
25. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. (Fac.1:25)

b) El ne-a creat pe noi oamenii speciali, după Chipul Său
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Gen.1:27)
Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.(Ps.139:16)
13. Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: (Ps.139:13)
Isaia 44: 24. 24. Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale: „Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine?

Atotputernicia descoperită în creație implică reverența și frica de Domnul
Iov 9:2. „Ştiu bine că este aşa. Şi cum ar putea omul să-şi scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu? 3. Dacă ar voi să se certe cu El, din o mie de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur. 4. A Lui este înţelepciunea şi atotputernicia: cine I s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? 5. El mută deodată munţii şi-i răstoarnă în mânia Sa. 6. Zguduie pământul din temelia lui, de i se clatină stâlpii. 7. Porunceşte soarelui, şi soarele nu mai răsare; şi ţine stelele sub pecetea Lui. 8. Numai El întinde cerurile şi umblă pe înălţimile mării. 9. El a făcut Ursul mare, luceafărul de seară şi Raliţele şi stelele din ţinuturile de miazăzi. 10. El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr. 11. Iată, El trece pe lângă mine, şi nu-L văd, Se duce şi nu-L zăresc. 12. Dacă apucă El, cine-L va opri? Cine-I va zice: „Ce faci?” 13. Dumnezeu nu-Şi întoarce mânia; sub El se pleacă toţi sprijinitorii mândriei. 14. Şi eu, cum să-I răspund? Ce cuvinte să aleg? 15. Chiar dacă aş avea dreptate, nu I-aş răspunde. Nu pot decât să mă rog Judecătorului.
Eclesiast 3:14. Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scăzut, şi că Dumnezeu face aşa pentru ca lumea să se teamă de El.

Atotputernicia descoperită în creație implică închinare și sfințenie în prezența Lui
Ps 96:4. Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toţi dumnezeii. 5. Căci toţi dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli, dar Domnul a făcut cerurile. 6. Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui, slava şi podoaba sunt în Locaşul Lui cel Sfânt. 7. Familiile popoarelor, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste! 8. Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mâncare şi intraţi în curţile Lui! 9. Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!

Atotputernicia descoperita în creație implică responsabilitate și ascultarea noastră de Cuvântul Lui
Romani 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. 19. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. 20. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; 21. fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.

2. Atotputernicia lui Dumnezeu descoperită în Planul de Mântuire

a) El ne-a pregătit Mântuirea din veșnicii, în Hristos Domnul

Efes.1:4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, 5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, 6. spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său
Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta iți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15)
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. (Ioan.3:16)

b) El a ales un popor prin care să vină și să ne mântuiască
Neemia 9:6. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor, şi pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri, şi oştirea cerurilor se închină înaintea Ta. 7. Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram, l-ai scos din Ur din Haldeea şi i-ai pus numele Avraam. 8. Tu ai găsit inima lui credincioasă înaintea Ta, ai făcut legământ cu el şi ai făgăduit că vei da seminţei lui ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, iebusiţilor şi ghirgasiţilor. Şi Ţi-ai ţinut cuvântul, căci eşti drept.

c) El mântuieste pe cine vrea
Romani 9:14. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum! 15. Căci El a zis lui Moise: „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.” 16. Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. 17. Fiindcă Scriptura zice lui faraon: „Te-am ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea şi pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.” 18. Astfel, El are milă de cine vrea, şi împietreşte pe cine vrea. 19. Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii Lui?” 20. Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa”? 21. Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?

Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. (Efes.2:8)

Ioan 16:7. Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. 8. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. 9. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; 10. în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; 11. în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. 12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.14. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.

Atotputernicia descoperită în Planul de Mântuire ne îndeamnă la pocăință și sfințenie
Atotputernicia descoperită în Planul de Mântuire ne îndeamnă la rămânerea sub autoritatea Lui
Atotputernicia descoperită în Planul de mântuire ne îndeamnă la încrederea în promisiunile Lui

3. Atotputernicia lui Dumnezeu descoperită în minunile Sale

a) El a intervenit miraculos în creație
Geneza 7:17. Potopul a fost patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut şi au ridicat corabia, şi ea s-a înălţat deasupra pământului. 18. Apele au ajuns mari şi au crescut foarte mult pe pământ, şi corabia plutea pe deasupra apelor. 19. Apele au ajuns din ce în ce mai mari şi toţi munţii înalţi, care sunt sub cerul întreg, au fost acoperiţi. 20. Cu cincisprezece coţi s-au înălţat apele deasupra munţilor, care au fost acoperiţi. 21. Şi a pierit orice făptură care se mişca pe pământ, atât păsările, cât şi vitele şi fiarele, tot ce se târa pe pământ şi toţi oamenii.

Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. (Gen.19:24)

Iosua 10:12. Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe amoriţi în mâinile copiilor lui Israel, şi a zis în faţa lui Israel: „Opreşte-te, soare, asupra Gabaonului, şi tu, lună, asupra văii Aialonului!” 13. Şi soarele s-a oprit, şi luna şi-a întrerupt mersul, până ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună, aproape o zi întreagă. 14. N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel.

b) El a intervenit miraculos în viața lui Israel
Exod 7:19. Domnul a zis lui Moise: „Spune lui Aaron: „Ia-ţi toiagul şi întinde-ţi mâna peste apele egiptenilor, peste râurile lor, peste pâraiele lor, peste iazurile lor şi peste toate bălţile lor. Ele se vor preface în sânge; şi va fi sânge în toată ţara Egiptului, atât în vasele de lemn, cât şi în vasele de piatră.” 20. Moise şi Aaron au făcut cum le poruncise Domnul. Aaron a ridicat toiagul şi a lovit apele râului, sub ochii lui faraon şi sub ochii slujitorilor lui; şi toate apele râului s-au prefăcut în sânge. 21. Peştii din râu au pierit, râul s-a împuţit, aşa că egiptenii nu mai puteau să bea apa râului, şi a fost sânge în toată ţara Egiptului.

Moise şi-a întins mâna spre mare. Şi Domnul a pus marea în mişcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat marea, şi apele s-au despărţit în două. (Exod.14:21)

Num. 22:28. Domnul a deschis gura măgăriţei, şi ea a zis lui Balaam: „Ce ţi-am făcut, de mai bătut de trei ori?” 29. Balaam a răspuns măgăriţei: „Pentru că ţi-ai bătut joc de mine; dacă aş avea o sabie în mână, te-aş ucide pe loc.” 30. Măgăriţa a zis lui Balaam: „Nu sunt eu oare măgăriţa ta pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ţi fac aşa?” Şi el a răspuns: „Nu.” 31. Domnul a deschis ochii lui Balaam, şi Balaam a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână. Şi s-a plecat şi s-a aruncat cu faţa la pământ.

Daniel 3:23. Dar aceşti trei oameni, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, au căzut legaţi în mijlocul cuptorului aprins. 24. Atunci împăratul Nebucadneţar s-a înspăimântat şi s-a sculat repede. A luat cuvântul şi a zis sfetnicilor săi: „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legaţi?” Ei au răspuns împăratului: „Negreşit, împărate!” 25. El a luat iarăşi cuvântul şi a zis: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi; şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!” 26. Apoi Nebucadneţar s-a apropiat de gura cuptorului aprins şi, luând cuvântul, a zis: „Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieşiţi afară şi veniţi încoace!” Şi Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit din mijlocul focului.

Luca 12:11. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor şi înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi; 12. căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.”

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Fapt.1:8)

c) El a intervenit miraculous în boala și moartea omului

Luca 18:35. Pe când Se apropia Isus de Ierihon, un orb şedea lângă drum şi cerşea. 36. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. 37. I-au spus: „Trece Isus din Nazaret.” 38. Şi el a strigat: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” 39. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă; dar el ţipa şi mai tare: „Fiul lui David, ai milă de mine!” 40. Isus S-a oprit şi a poruncit să-l aducă la El; şi, după ce s-a apropiat, l-a întrebat: 41. „Ce vrei să-ţi fac?” „Doamne”, a răspuns el, „să-mi capăt vederea.” 42. Şi Isus i-a zis: „Capătă-ţi vederea. Credinţa ta te-a mântuit.” 43. Numaidecât, orbul şi-a căpătat vederea şi a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu.

Ioan 11:38. Isus S-a înfiorat din nou în Sine şi S-a dus la mormânt. Mormântul era o peşteră la intrarea căreia era aşezată o piatră. 39. „Daţi piatra la o parte”, a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.” 40. Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?” 41. Au luat, dar, piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a ridicat ochii în sus şi a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. 42. Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.” 43. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!” 44. Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.” 45. Mulţi din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El.

Atotputernicia descoperită în minunile Lui ne motivează să avem pace în mijlocul tuturor problemelor
Atotputernicia descoperită în minunile Lui ne motivează să căutăm să fim martori ai Lui, cautând umplerea cu Duhul Sfânt, slujind prin darul dat de Duhul și cautând Roada Duhului
Atotputernicia descoperită în minunile Lui ne motivează să trecem biruitori prin boală și moarte, știind că Dumnezeu Cel Atotputernic nu ne părăsește.

Simion Ioanăș

Publicitate