Pavel propovăduiește Evanghelia în Roma (Fapte 28:1-31)

Pavel propovăduiește Evanghelia în Roma (Fapte 28:1-31)

INTRODUCERE
Pavel își continuă drumul către Roma și naufragiază pe insula Malta unde în fața localnicilor Dumnezeu lucrează prin minuni cu apostolul Pavel în mijlocul localnicilor, tuturor le este dată cinste și după trei luni pleacă cu o corabie la Roma, ajungând acolo după trei opriri, la Siracuza, Regio și Puzore, unde este așteptat de niște frați la care rămâne o săptămână. La Roma i se îngăduie lui Pavel să rămână într-un loc păzit cu un ostaș în vederea înfățișării înaintea Cezarului pentru judecată, în acest timp propovăduiește Evanghelia începând cu fruntașii iudeilor și continuă timp de doi ani de zile cu toți care veneau să-l audă.

PREZENTAREA ŞI INTERPRETARE LECȚIEI

1. Minunile făcute de Dumnezeu prin apostolul Pavel în mijlocul barbarilor din insula Malta
Fapte 28:1. După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Malta. 2. Barbarii ne-au arătat o bunăvoinţă puţin obişnuită; ne-au primit pe toţi la un foc mare, pe care-l aprinseseră din pricină că ploua şi se lăsase un frig mare. 3. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini şi-i pusese pe foc; o năpârcă a ieşit afară din pricina căldurii şi s-a lipit de mâna lui. 4. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alţii: „Cu adevărat omul acesta este un ucigaş, căci „Dreptatea” nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare.” 5. Pavel a scuturat năpârca în foc şi n-a simţit niciun rău. 6. Oamenii aceia se aşteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort; dar, după ce au aşteptat mult şi au văzut că nu i se întâmplă niciun rău, şi-au schimbat părerea şi ziceau că este un zeu. 7. În împrejurimi erau moşiile mai marelui ostrovului, numit Publius. El ne-a primit şi ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoinţă trei zile. 8. Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri şi de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el şi l-a vindecat. 9. Atunci au venit şi ceilalţi bolnavi din ostrovul acela şi au fost vindecaţi. 10. Ni s-a dat mare cinste; şi, la plecarea noastră cu corabia, ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. 11. După o şedere de trei luni, am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase în ostrov şi care purta semnul Dioscurilor.

Dumnezeu lucrează în situații de pericol în viața copiilor Lui, în viața celor care-L mărturisesc pe El înaintea oamenilor și însoțește lucrarea lor prin semne și minuni
Marcu 16:15. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. 16. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. 17. Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; 18. vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.”

2. Dumnezeu poartă de grijă lui Pavel și celorlalți în călătoria de pe insula Malta și până la Roma
Fapte 28:12. Am ajuns la Siracusa şi am rămas acolo trei zile. 13. De acolo, am mers înainte pe lângă coastă şi am venit la Regio; iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miazăzi, după două zile am venit la Puzole, 14. unde am dat peste nişte fraţi care ne-au rugat să mai rămânem şapte zile cu ei. Şi aşa am ajuns la Roma. 15. Din Roma ne-au ieşit înainte, până în „Forul lui Apiu” şi până la „Cele trei cârciumi”, fraţii care auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, a mulţumit lui Dumnezeu şi s-a îmbărbătat. 16. Când am ajuns la Roma, sutaşul a dat pe cei întemniţaţi căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit, cu un ostaş care-l păzea.
Dumnezeu însoțește pe fiecare copil al Lui și-l sprijină în toată umblarea lui pe acest pământ.
Matei 28:18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.


3. În Roma așteptând să fie înfățișat Cezarului, Dumnezeu folosește pe Pavel timp de doi ani de zile să propovăduiască Evanghelia începând cu fruntașii iudeilor și tuturor celor care-l vizitau
Fapte 28:17. După trei zile, Pavel a chemat pe mai marii iudeilor; şi, când s-au adunat, le-a zis: „Fraţilor, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinţilor noştri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim, şi de acolo am fost dat în mâinile romanilor. 18. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. 19. Dar iudeii s-au împotrivit, şi am fost silit să cer să fiu judecat de cezar, fără să am de altfel niciun gând să pârăsc neamul meu. 20. De aceea, v-am chemat să vă văd şi să vorbesc cu voi; căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanţ.” 21. Ei i-au răspuns: „Noi n-am primit din Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine şi n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. 22. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că ştim că partida aceasta pretutindeni stârneşte împotrivire.” 23. I-au hotărât o zi şi au venit mai mulţi la locuinţa lui. Pavel le-a vestit Împărăţia lui Dumnezeu, le-a adus dovezi şi a căutat să-i încredinţeze, prin Legea lui Moise şi prin Proroci, despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ţinea de dimineaţa până seara. 24. Unii au crezut ce le spunea el, iar alţii n-au crezut. 25. Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: „Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinţii voştri, 26. când a zis: „Du-te la poporul acesta şi zi-i: „Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; cu ochii voştri veţi privi, şi nu veţi vedea. 27. Căci inima acestui norod s-a împietrit; ei aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.” 28. Să ştiţi, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor, şi o vor asculta.” 29. Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat, vorbind cu aprindere între ei. 30. Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toţi care veneau să-l vadă, 31. propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos.
Luca 12:8. Eu vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl va mărturisi şi Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu; 9. dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat şi el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10. Şi oricui va vorbi împotriva Fiului omului i se va ierta; dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta. 11. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor şi înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi; 12. căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.”

APLICAREA LECȚIEI

Învățăm în lecția de astăzi că atunci când ne punem la dispoziția Lui, indiferent de circumstanțele prin care trecem, El însoțește lucrarea cu prezența Lui, călăuzindu-ne prin Duhul Sfânt, lucrând prin semne și minuni când este nevoie, după Voia Lui, noi trebuie soar să-L mărturisim pe El, lucrând pentru Împărăția Lui după darul dat fiecăruia prin Duhul Sfânt.

ÎNTREBĂRI
Cum lucrează Dumnezeu prin apostolul Pavel în mijlocul necredincioșilor din Malta și ce putem să învățăm astăzi personal pentru viața noastră?Chiar în prigoană și încercări, care este atitudinea lui Pavel și cum intervine Dumnezeu în sprijinul lui?
Ce învățăm din atitudinea apostolului Pavel din Roma, atât față de iudei cât și față de cei care-l vizitau în arestul la domiciliu întins pe o perioadă de doi ani?

Simion Ioanăș

Publicitate