Porunca să faci ucenici (Matei 28:18-20)

Porunca să faci ucenici
Matei 28:18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

UCENÍC ~ci m. 1) Persoană care învață o meserie sub conducerea unei alte persoane calificate.
CÁLFĂ, calfe, s. f. Lucrător care, după o perioadă de ucenicie, lucra un timp la patronul său.

– Porunca aceasta este pentru fiecare dintre noi care am venit la Mântuire
Efeseni 4: 11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, 12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 14. ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; 15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. 16. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

Să privim împreună la câteva adevăruri referitoare la porunca Domnului de-a face ucenici:

1. Facerea de ucenici trebuie fundamentată pe Isus Hristos

Ucenicii trebuie să fie ai Domnului și să semene cu El.

1 Corinteni 11:1. Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.
Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. (1Pet.2:5)
Galateni 4: 19. Copilașii mei, pentru care iarași simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi!

Atunci când facem ucenici ai noștri, ne trezim că ei seamănă cu noi perfect.
Despre copiii nostri auzim de multe ori, tot îi ca tatăl lui, până și apucăturile le are ca el. Copiii copiază lucrurile firești din viața noastră, mai mult decât pe cele duhovnicești, copiază cel mai bine comportamentul nostru și ceea ce facem.


– Ca să facem ucenici ai Domnului trebuie ca noi să fim ucenicii Lui, în primul rând.
1 Corinteni 9:26. Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. 27. Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.
– Ca să facem ucenici ai Domnului trebuie ca să ne lăsăm călauziți de Duhul Sfânt.
Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug, în vederea zidirii sufletești a Bisericii. (1Cor.14:12)
Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodata în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. (Gal.6:1)
1 Împărați 19:15. Domnul i-a zis: „Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc; şi când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. 16. Să ungi şi pe Iehu, fiul lui Nimşi, ca împărat al lui Israel; şi să ungi pe Elisei, fiul lui Şafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău.
Dumnezeu este Cel care alege pe oameni, El este Cel care lucreaza înăuntrul oamenilor, noi trebuie doar să vedem “produsul finit”, trebuie s[ ;tim c[ Dumnezeu poate face ca în orice om să se vadă Chipul Domnului Hristos.

– Ca să facem ucenici ai Domnului trebuie să știm că El este în control
1 Împărați 19:19. Ilie a plecat de acolo şi a găsit pe Elisei, fiul lui Şafat, arând. Înaintea lui erau douăsprezece perechi de boi, şi el era cu a douăsprezecea. Ilie s-a apropiat de el şi şi-a aruncat mantaua pe el. 20. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie şi a zis: „Lasă-mă să sărut pe tatăl meu şi pe mama mea şi te voi urma.” Ilie i-a răspuns: „Du-te, şi apoi întoarce-te: dar gândeşte-te la ce ţi-am făcut.” 21. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors şi a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă; cu uneltele boilor le-a fiert carnea şi a dat-o oamenilor s-o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie şi a fost în slujba lui.

1 Corinteni 3:4. Când unul zice: „Eu sunt al lui Pavel!”, şi altul: „Eu sunt al lui Apolo”: nu sunteţi voi oameni de lume? 5. Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin care aţi crezut; şi fiecare după puterea dată lui de Domnul. 6. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: 7. aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. 8. Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt totuna; şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui. 9. Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. 10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra. 11. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos.

2. Facerea de ucenici începe din casele noastre, biserică și până la marginile pământului

Am greșit la nivel de familie crezând că alții au în responsabilitate ucenicia copiilor și familiilor noastre. Așa ca i-am lăsat în voia școlii care-i învață tocmai nesupunerea fața de principiile lui Dumnezeu, privitor la valorile Lui. I-am lăsat pe mâinile unor pastori de tineret care în două trei ore pe săptămână nu pot scoate ucenici din ei.

Ci voi veți primi o putere, când Se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toata Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” (Fapt.1:8)
Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – (Prov.22:6)
1 Timotei 5:8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.
Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învațătura Domnului. (Efes.6:4)

3. Facerea de ucenici începe cu a ne face disponibili (puși la dispoziția)
Disponibili față de porunca lui Dumnezeu și față de nevoile celor din jur.

„Și doi orbi ședeau lîngã drum. Ei au auzit cã trece Isus, si au început sã strige: ,,Ai milã de noi, Doamne, Fiul lui David!„ Gloata îi certa sã tacã. Dar ei mai tare strigau: ,,Ai milã de noi, Doamne, Fiul lui David!„ Isus S-a oprit, i-a chemat, și le-a zis: ,,Ce vreti sã vã fac?„(Matei 20:30-32)
„Nu zice aproapelui tãu: ,,Du-te si vino iarãsi; îti voi da mîne!„ cînd ai de unde sã dai.” (Proverbe 3:28)
A. Prima bariera în a fi disponibil este: egocentrismul
„Fiecare din voi sã se uite nu la foloasele lui, ci si la foloasele altora.” (Filipeni 2:4)
B. A doua bariera în a fi disponibil este: perfecționismul
„Cine se uitã dupã vînt, nu va seamănă, și cine se uitã dupã nori, nu va secera.” (Eclesiastul 11:4)
C. A treia bariera în a fi disponibil este: materialismul
„Nici o slugã nu poate sluji la doi stãpîni; cãci sau va urî pe unul si va iubi pe celalt, sau va tinea numai la unul si va nesocoti pe celalt. Nu puteti sluji lui Dumnezeu si lui Mamona.„ (Luca 16-13)

4. Facerea de ucenici trebuie încununată cu un caracter sfânt
2 Timotei 3:10. Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, 11. prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. 12. De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. 13. Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi. 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; 15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.
Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. (1Pet.1:15)
2 Petru 1:5. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; 6. cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. 8. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. 9. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate. 10. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. 11. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Facerea de ucenici trebuie fundamentată pe Isus Hristos
Facerea de ucenici începe din casele noastre, biserică și până la marginile pământului
Facerea de ucenici începe cu a ne face disponibili (puși la dispoziția)
Facerea de ucenici trebuie încununată cu un caracter sfânt