Schițe predici

Schițe predici

Trăiește o viață din belșug
Să ne lăsăm conduși de Dumnezeu
Partășia Bisericii
Chipul Domnului în noi
Biserica lui Isus Hristos
Trăiește o viață nouă
Atitudini în fața Cuvântului lui Dumnezeu
Rugăciunea
Cuvântul
Intră în slujba Domnului
Voi țineți cheile Împărăției lui Dumnezeu
Apasă mai jos pentru mult mai multe:
***Studii biblice și predici  ( Foarte benefice)

Trăiește o viață din belșug
( Ps 50:7-23 )
Cum putem să trăim o viață din belșug?
De ce nu avem o viață din belșug?
Privind la textul citit observăm câteva atitudini negative :
1. Închinarea a devenit un obicei pentru ei
Ce implică acest lucru?
a) Slujire fără iubire Matei 22:33, Matei 19:16 Tânărul bogat
b) Mulțumire de sine Osea 12:8 Apoc 3:14 Laodiceea
2. Au uitat de relația lor cu Dumnezeu
a) Nu mai aduceau mulțumiri înaintea Domnului
Au uitat de minunile pe care  le-a făcut Dumnezeu și-au uitat scopul de-al mărturisi pe Domnul celor din jur.
Evrei 13:12 Jertfa de laudă este mărturisirea lui Isus
b) Nu mai își împlineau juruințele Vers 14
Eclesiastul 5:4-5; Fp Ap 5:1 Anania și Safira
c) Dumnezeu a spus: Cheamă-mă în ziua necazului
Satan te aduce în necaz, păcătuiești și pe urmă îți spune că nu mai ești bun de nimic, te face să nu mai apelezi la Dumnezeu.
3. Nu mai ascultau de Dumnezeu
a) urăști mustrările lui Dumnezeu vers 17 – Apocalips 3:19
b) trăiești în nelegiuire vers 18-19- Galateni 5:16
c) vorbești împotriva fratelui tău, vers 20 – Matei 7:1-5
Haideți ca privind la aceste atitudini negative să ne cercetăm viața noastră și să ne rugăm lui Dumnezeu:
– Doamne trezește-mă și umple-mă de dragoste
– Ajută-mă să-mi împlinesc juruințele făcute Ție
– Ajută-mă să-ți aduc mulțumire pentru orice lucru
-Ajută-mă să ascult de tine trăind o viață sfântă în relație cu Tine și cu frații mei.

Sa ne lăsăm conduși de Dumnezeu
(2Tim3:1-17)
Sunt trei factori care influențează viață omului credincios în vremurile din urmă
1. Păcatul
Păcatul în greacă (hamartia) înseamnă a greși ținta sau eșec faliment.
Păcatul a intrat în lume prin Satan – Gen 3:4
Câteva lucruri importante care trebuie să le știm despre păcat:
a) ne desparte de Dumnezeu și ne face să iubim răul
„iubitori mai mult de plăceri” vers 4
b) plata păcatului este moartea Rom 6:23a
c) Relegarea relației cu Dumnezeu se face prin Isus Hristos Rom 6:23b
Ioan 1- „A venit la ai Săi ….”
2. Omul
(Noi ne influențăm unul pe altul, vrem aceasta sau nu)
a) Prin oameni răi, neascultători de Dumnezeu
– având doar o formă de evlavie dar tăgăduind puterea lui Dumnezeu
– Tit 1;16: – ” …cu faptele îl tăgăduiesc pe Dumnezeu…”
– îi îndeamnă și pe alții la păcat
– învață întotdeauna dar nu ajung la deplina cunoștință a adevărului
– se împotrivesc adevărului
– ei merg din rău în mai rău-vers 13
b) prin oamenii lui Dumnezeu
Au o credință vie și sunt însoțiți de puterea lui Dumnezeu (vers 10-11)
3. Dumnezeu
a) Prin Scriptură
– de folos, învață, mustra, îndreaptă, dă înțelepciune în neprihănire
b) Prin oamenii lui Dumnezeu
Dumnezeu să ne ajute ca viața noastră să fie marcată de Dumnezeu și inima noastră să fie deschisă, pentru ca Dumnezeu să ne poată vorbi prin Scriptură, prin oamenii Lui și prin Duhul Sfânt. Totodată să cerem ajutor lui Dumnezeu ca păcatul și oamenii răi să nu ne mai influențeze viața noastră.

Părtășia Bisericii
(Efeseni 5:10-21)
EFES 5:10-21 Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice: „Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.” Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi.  Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.

Cum trebuie să fie relația noastră și viața comună în cadrul Bisericii?
Haideti să privim la câteva caracteristici care trebuie să definească relația noastră:

1. Trebuie să ne iubim unii pe alții
IOAN 13:34-35 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”
Acesta este un semn pe baza căruia lumea va știi că suntem ucenicii Lui.
2. Trebuie să ne slujim unii pe alții
GAL 5:13 Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.
3. Trebuie să ne purtăm poverile unul altuia
GAL 6:2 Purtați-vă sarcinile unii altora, și veți împlini astfel Legea lui Hristos.
4. Trebuie să ne iertăm unul pe altul
EFES 4:31-32 Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.
5. Trebuie să ne mărturisim unul altuia păcatele
IACOV 5:16 Mărturisiți-vă unii altora păcatele, și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
6. Trebuie să ne sfătuim unii pe alții
ROM 15:14 În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă, şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii.
7. Trebuie să ne mângâiem unii pe alții
1TES 4:18 Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.

Chipul Domnului în noi
(Efeseni 4:17-32)
ROM 8:29 Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.
Sunt câteva principii care trebuie aplicate la viața noastră pentru ca Chipul Domnului să se vadă în noi:
1. Să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să prelucreze Chipul Domnului în noi
2COR 3:18 Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
Exemplu cu prelucrarea unei piese într-o intreprindere
Este tot mai evidenta împotrivirea oamenilor din Biserică împotriva mustrării și corectării! Oamenii nu mai iubesc mustrarea!
2. Citește Biblia în fiecare zi, căci ea este Mana Cerească pentru fiecare din noi
IOAN 5:39 Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.
Dacă nu mă hrănesc cu Scriptura voi slăbi și un alt chip se va arăta în mine și anume chipul lumesc, firea pamântească.
3. Evlavia să ne fie un principiu de viață
2 PET 1:1-11 Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Este foarte important ca să fim evlavioși.
EVLÁVIE, evlavii, s.f. Sentiment religios manifestat printr-o scrupuloasã îndeplinire a practicilor bisericesti; cucernicie. ♦ Fig. Comportare respectuoasã si admirativã fatã de cineva sau de ceva. – Din ngr. evlávia. (DEX online)
Evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. (1Timotei 4:8)
4. Cercetează-te în fiecare zi dacă esti în credință
2COR 13:5 Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.
ROM 12:2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
Este important să-mi verific viața în fiecare zi și să-mi văd păcatul și să-mi fac o obișnuintă prin a nu mai face un lucru prin care văd că sunt greșit!

Biserica lui Isus Hristos
(1Corinteni 12:12-31 )
1COR 12:12-31 Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup? Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?  Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.” Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel, ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi. Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni? Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc? Umblaţi, dar, după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.

Haideți să privim împreună la câteva adevăruri pe care ni le prezintă Cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu Biserica Lui:
1. Dumnezeu este temelia Bisericii
a) Dumnezeu Tatăl a pregătit planul mântuirii cuprinzându-ne și pe noi
b) Domnul Isus este piatra de temelie pe care se clădește Biserica
c) Duhul Sfânt este „liantul” care ne strânge și ne unește
2. Duhul Sfânt botează pe fiecare și-l înzestrează cu câte un dar așezându-ne în armonie în Trupul lui Cristos
Să-L rugăm pe Duhul Sfânt să ne umple, să ne înzestreze cu daruri și să ne pună în slujba Lui
3. Dumnezeu rânduiește în Biserică slujitori
Mulțumiți lui Dumnezeu pentru slujitorii din Biserică
4. Dumnezeu dorește lucrători în via Sa
Cereți lui Dumnezeu daruri să lucrați în Biserica lui Isus

Trăiește o viață nouă
(Efeseni 4:17-32)
EFES 4:17-32 Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora. „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Este nevoie ca fiecare credincios să traiască o viață nouă. Ne întrebăm cum putem să trăim o viață nouă?
Fiecare credincios poate să trăiască o viață nouă.
Respectând îndemnurile prezentate în textul de mai sus fiecare din noi putem să trăim o viață nouă.
Care sunt aceste îndemnuri?
1. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii (vers 17)
Cum trăiesc păgânii?
a) În deșertăciunea gândurilor lor
IEREMIA 2:5-9 Aşa vorbeşte Domnul: „Ce nelegiuire au găsit părinţii voştri în Mine, de s-au depărtat de Mine şi au mers după nimicuri, şi au ajuns ei înşişi de nimic? Ei n-au întrebat: „Unde este Domnul care ne-a scos din ţara Egiptului, care ne-a povăţuit prin pustiu, printr-un pământ uscat şi plin de gropi, printr-un pământ unde domneşte seceta şi umbra morţii, printr-un pământ pe unde nimeni nu trece şi unde nu locuieşte niciun om?” V-am adus într-o ţară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncaţi roadele şi bunătăţile; dar voi aţi venit, Mi-aţi spurcat ţara şi Mi-aţi prefăcut moştenirea într-o urâciune. Preoţii n-au întrebat: „Unde este Domnul?” Păzitorii Legii nu M-au cunoscut, păstorii sufleteşti Mi-au fost necredincioşi, prorocii au prorocit prin Baal şi au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. De aceea, Mă voi certa cu voi, zice Domnul, şi Mă voi certa cu copiii copiilor voştri.
b) Având mintea întunecată
FAPTE 26:17-18 Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.”
c) Trăiesc o viață imorală (desfrânați, lacomi, neînfrânați)
1PET 4:3 Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite.
De ce trăiesc așa?
d) Sunt străini de viața lui Dumnezeu
e) În urma împietririi inimii lor
ROM 1:21-25 fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.
2. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi (vers 22)
Cum să ne dezbrăcăm?
a) Dezbrăcați-vă de poftele firii
COL 2:11 În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti,
GAL 5:19 Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
De ce să ne dezbrăcăm de omul cel vechi?
b) Omul cel vechi se strică după poftele înșelătoare
1PET 4:3 Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite.
c) Cu omul vechi nu poți să intri în Cer
APOC 21:27 27. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în Cartea Vieţii Mielului.
3. Să vă îmbrăcați în omul cel nou (vers 24)
Cum este omul cel nou?
a) Făcut după chipul lui Dumnezeu
EFES 4:24 şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.
b) Are o trăire nouă în ascensiune
COL 3:9-10 Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.
c) Are o trăire în sfințenie
LUCA 1:75 trăind înaintea Lui în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noastre.
d) Om nou prin cruce
EFES 2:15-16 şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.
e) Neprihănit prin credința în Hristos
ROM 3:21-22 Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii – şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.

Atitudini în fața Cuvântului lui Dumnezeu
(Marcu 12:28-34)
MAR 12:28 Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că Isus răspunsese bine saducheilor, a venit la El şi L-a întrebat: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?” Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: „Ascultă Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn”; şi: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta”; iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.” Cărturarul I-a zis: „Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El şi că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul şi cu toată puterea şi a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele.” Isus a văzut că a răspuns cu pricepere şi i-a zis: „Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu.” Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.

1. Aude Cuvântul dar nu ia nici o atitudine
Tânărul bogat Matei 19:16-23
2. Aude Cuvântul ia o hotărâre dar nu ține mult
MAT 7:21-22 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
3. Aude Cuvântul și ia hotărâre și se produce nașterea din nou
IOAN 1:12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
Nașterea din nou este asemenea plantării unui bulb de crin într-un bulgăre de pământ. Am fi tentați să spunem că nimic bun nu poate ieși dintr-un bulgăre de pământ murdar și care te face să te îndepărtezi de el. Punând însă un bulb de crin în acel pământ, nu după mult timp va ieși de acolo un crin alb și frumos care te atrage și te inspiră puritate. La fel se întâmplă cu noi oamenii. Atunci când Hristos vine în viața unui om, în scurt timp omul acela va avea o viață nouă și va străluci prin puritatea dată de Cristos în viața lui.
În același timp se întorceau către casă doi oameni. Unul era plin de bucurie și venea de la o evanghelizare iar al doilea înjura și era foarte nervos, venea de la un bar după un chef zdravăn. Primul venea printr-o pădure întunecoasă și se rătăcise. Omul acesta se puse pe genunchi și ceru ajutorul lui Dumnezeu să găsescă calea spre casă. Ridicându-se de pe genunchi doar la câțiva pași găsi un licurici care lumina așa de puternic încât luându-l în mână acesta îl ajuta să găsească din nou cărarea spre casă. Al doilea om venea spre casă pe un drum luminat puternic. Insă el dădea cu capul într-un stâlp și se mira că nu poate trece printre stâlpi. Din cauza alcoolului vedea doi stâlpi în loc de unul. Omul credincios deși nu avea lumină, avea nașterea din nou și era un om al lui Dumnezeu. Omul necredincios nu avea pe Dumnezeu și era mort în păcatele lui.

Rugăciunea
(Iosua 7:6-13)
IOSUA 7:6-13 Iosua şi-a sfâşiat hainele şi s-a aruncat cu faţa la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el şi bătrânii lui Israel, şi şi-au presărat capul cu ţărână. Iosua a zis: „Ah! Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriţilor şi să ne prăpădeşti? De am fi ştiut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului! Dar, Doamne, ce voi zice, după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmaşilor lui? Canaaniţii şi toţi locuitorii ţării vor afla; ne vor înconjura şi ne vor şterge numele de pe pământ. Şi ce vei face Tu Numelui Tău celui mare?” Domnul a zis lui Iosua: „Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta? Israel a păcătuit; au călcat legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat şi au minţit şi le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să ţină piept vrăjmaşilor lor: vor da dosul în faţa vrăjmaşilor lor, căci sunt daţi spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfinţeşte poporul. Spune-le: „Sfinţiţi-vă pentru mâine. Căci aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: „În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele; nu vei putea să ţii piept vrăjmaşilor tăi, până nu veţi scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru.

Haideți să învățam din textul citit câteva adevăruri legate de rugăciune.
Dumnezeu să facă ca aceste adevăruri să ne ajute să înțelegem mai bine ce înseamnă rugăciunea pentru noi.
1. Rugăciunea este întâlnirea intimă cu Dumnezeu
– întâlnirea personală sau starea de vorbă intimă cu Dumnezeu
MAT 6:5-6 Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.
– rugăciunea în comun, împreună cu frații
MAT 18:19-20 Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”
2. Rugăciunea nu trebuie să ia locul neascultării
IOSUA 7:10-11 Domnul a zis lui Iosua: „Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta? Israel a păcătuit; au călcat legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat şi au minţit şi le-au ascuns printre lucrurile lor.
3. Rugăciunea trebuie făcută cu credință
IACOV 1:5-8 Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.
4. Rugăciunea trebuie să fie o mijlocire pentru alții
IOAN 17:9 Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi: –
GEN 18:23 Avraam s’a apropiat, și a zis: ,,Vei nimici Tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău?„
5. Când te rogi trebuie să ierți greșelile celor din jurul tău
MAT 6:12-15 şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.

Cuvântul
(EVR 4:12)
EVR 4:12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.
Întreaga omenire s-a rătăcit ca o turma de oi. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul ca și călăuză pentru noi.
Întrebarea care ne-o punem, este cum folosim Cuvântul?
1. Este folosit ca și o oglindă
IACOV 1:22-24 Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă, şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era.
2. El este folosit ca și un îndrumător
GAL 3:24 Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință.
Legea a fost un îndrumător spre Cristos, ea ne condamnă. Mila și Harul ne sunt oferite prin Hristos.
3. El este folosit ca și sămânța care aduce viață.
1PET 1:23  fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.
4. Este folosit ca și agent de curățire
IOAN 15:3 Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.
Păcatul ne va despărți de Cuvântul Lui sau Cuvântul Lui de păcat
5. El este folosit ca și o lumină
PSA 119:105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea.
PSA 119:11 Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

Intră în slujba Domnului
(Isaia 6:1-8)
ISAIA 6:1 În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau. Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!” Şi se zguduiau uşorii uşii de glasul care răsuna, şi Casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el şi a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!” Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”

Este nevoie să fim în slujba Domnului.
Fiecare credincios poate să intre în slujba Domnului.
Respectând adevărurile prezentate în textul citit noi putem intra în slujba Domnului.
Care sunt aceste adevăruri?

1. Pocăința înaintea Domnului vers 5
Ce este pocăința?
– Pocăință înseamnă schimbarea mintii Ioan cap 3
– Este poruncită de Dumnezeu
– Pocăința este un proces continuu
COL 3:5 De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.
– Este necesară în fiecare clipă
GAL 5:16-21 Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
2. Isaia se identifică cu poporul lui – vers 5
Ne identificăm noi cu biserica lui Isus Hristos?
– simțim cu biserica din care facem parte?
COL 3:12-14 Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.
– lucrăm în Biserică?
1COR 12:12 Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.
– ne rugăm pentru cei slabi?
FAPTE 20:35 În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.”
ROM 15:1 Noi, cari suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, și să nu ne plăcem nouă înșine.
3. Smerenie înaintea Domnului vers 5
De ce să fiu smerit?
– să fiu fericit
MAT 5:5 Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!
– Isus este exemplu de smerenie
MAT 11:29 Luați jugul Meu asupra voastră, și învățați dela Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
4. Trebuie să fii curat vers 5
–  Dacă nu ești curat nu intri în cer
APOC 21:27 Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună; ci numai cei scriși în cartea vieții Mielului.
– Trebuie sa-ți speli hainele
APOC 22:14 Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții, și sî intre pe porți în cetate!
-trebuie să te curățești permanent
1 IOAN 2:1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
5. Să te pui la dispoziția lui Dumnezeu – vers 8
Eu am răspuns: ,,Iată-mă, trimete-mă!„
Un comandat de vas a primit înștiințarea de la farul de coastă că nu este pe drumul cel bun și o să se ciocnească cu el. La toate apelurile făcute de acesta către comandantul de vas, răspunsurile acestuia au fost: tu trebuie să schimbi direcția! Mândria și încăpățânarea acestui căpitan de vas i-a adus moartea.
Așa suntem și noi de multe ori. Dumnezeu ne dă câte un avertisment să ne schimbăm direcția și noi rămânem pe poziție încăpățânați și plini de mândrie. Domnul Isus să facă ca fiecare din noi să ne cercetăm viața și să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu pentru a deveni slujitori ai Lui.

Voi țineți cheile Împărăției lui Dumnezeu

MAT 16:19  Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.”
MAT 23:13  Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre.
LUCA 11:52  Vai de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoştinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedicat să intre.”
1. Ce înseamnă să ții cheile Împărăției lui Dumnezeu?
– Înseamnă că L-ai cunoscut pe Isus -Stăpânul acestei Împărații
– Înseamnă că ai fost înfiat și ai fost făcut un copil al lui Dumnezeu
– Isus ne-a dat cheile, nu suntem noi stăpânii, ci noi suntem beneficiari și puși păzitori ai Împărăției
– Obligația noastră este să deschidem cămările acestei Împărății și să le prezentăm oamenilor
– Intrarea în Împărăție este gratuit, fără plată, Isus a plătit pentru noi aceasta intrare
– Obligația noastră este să le prezentăm oamenilor Evanghelia și să-i chemăm să devină și ei fii ai Împărăției
ROM 1:16 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;
2. Cine sunt cei care țin cheile Împărăției?
Biblia prezintă două categorii de oameni care țin cheile Împărăției sau doar parte din ele:
A. Falșii credincioși
LUCA 11:52 Vai de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoştinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedicat să intre.”
– Aceștia cunosc Adevărul dar niciodată nu îl pun în practică!
– Desfințează Cuvântul în folosul datinilor și obiceiurilor
MAT 15:5-6 Dar voi ziceţi: „Cine va zice tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aş putea ajuta l-am închinat lui Dumnezeu” nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi desfiinţat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre.
– Credincioși de ochii lumii :
MAT 23:14 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi mâncaţi casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi; de aceea veţi lua o mai mare osândă.
– Lipsiți de dreptate milă și credincioșie
MAT 23:23 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.
– Oameni care pun bază pe exteriorul omului și nu pe interior
MAT 23:27 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie.
– Oameni care vor să fie tot timpul în centrul atenției
LUCA 11:43 Vai de voi, fariseilor! Pentru că voi umblaţi după scaunele dintâi la sinagogi şi vă place să vă facă lumea plecăciuni prin pieţe!
B. Ucenicii lui Isus
– Propovăduiesc Evanghelia cu putere
MAR 16:15 Apoi le-a zis: ,,Duceți-vă în toată lumea, și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.;
FAPTE 1:8 Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și până la marginile pământului.„
– Trăiesc această Evanghelie
1COR 9:27 Ci mă port aspru cu trupul meu, și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.
1COR 15:1-2 Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.
3. Vrei ca astăzi să beneficiezi de aceste chei?
Te invit în câteva cămăruțe (locuri minunate) ale Împărăției:
– Sfânta Scriptură
– Biserica
– Ierusalimul ceresc
4. Ce faci cu cheile Împărăției?
EZE 33:7 Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura Mea şi să-i înştiinţezi din partea Mea. Când zic celui rău: „Răule, vei muri negreşit!”, şi tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar, dacă vei înştiinţa pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui, şi el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul.
Sunt o mulțime de oameni care nu știu încotro aleargă în aceste vremuri. Noi avem cheile Împărăției, ce facem cu ele?

Simion Ioanăș

Publicitate