Relația dintre Lege, Dragoste și rămânerea în Hristos (1 Timotei 1:5-11)

Relația dintre Lege, Dragoste și rămânerea în Hristos (1 Timotei 1:5-11)
The Relationship between the Law, Love, and Remaining in Christ (1 Timothy 1: 5-11)
1 Timotei 1:5. Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. 6. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit şi s-au apucat de flecării. 7. Ei vor să fie învăţători ai Legii, şi nu ştiu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. 8. Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o întrebuinţează bine, 9. căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, 10. pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase: – 11. potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredinţată mie.
INTRODUCERE-INTRODUCTION
Apostolul Pavel începe să clarifice unele aspecte privitoare la învățătura sănătoasă, iar în lecția de astăzi vom privi la legătura dintre Lege, Dragoste și rămânerea în Hristos Adevărul, Norma de viață care ne o direcție bună pe Cale.  
The apostle Paul begins to clarify some aspects of healthy teaching, and in today’s lesson we will look at the connection between the Law, Love, and the abiding in Christ the Truth, the Standard of Life that gives us a good direction
PREZENTAREA ŞI INTERPRETARE LECȚIEI – LESSON PRESENTATION
AND INTERPRETATION

1. Legea este bună dacă cineva o întrebuinţează bine (vezi 1 Tim 1:8)
– Legea îi aduce omului la cunoștiință că-i blestemat datorită păcatului și este ca un cod Penal care-ți arată pedeapsa pentru încălcarea poruncilor din Lege, însă nu-ți dă eliberare, ci pedeapsă, închisoare, moarte. ( vezi 1 Timotei 1:9-10)
– Legea îl ține pe om sub blestem, însă omul este liber de blestem, prin credința în făgăduința eliberării, în Hristos, prin Duhul Sfânt (vezi Galateni 3:10-14)
– Legea este ca o mahramă care-l ține pe om închis, să nu vadă, prin orbire spirituală, până în momentul în care vine Cel ce poate ridica mahrama, Hristos Domnul, care prin Duhul Sfânt dă la o parte mahrama. (vezi 2 Cor 3:12-17)
1. The law is good if one uses it well (see 1 Tim 1: 8)

– The law informs the man that he is cursed because of sin and the Law is like a Penal Code that shows you the punishment for breaking the commandments of the Law, but does not give you release, but punishment, imprisonment, death. (see 1 Timothy 1:9-10)

– The law keeps man under a curse, but man is free from the curse, through faith in the promise of deliverance, in Christ, through the Holy Spirit (see Galatians 3: 10-14).

– The law is like a mahram that keeps a man closed, not to see, through spiritual blindness, until the moment comes when the One who can raise the mahrama, Christ the Lord, who by the Holy Spirit sets aside the mahrama. (see 2 Cor. 3: 12-17)
2. Legea era un îndrumător pentru a ne conduce la Hristos, de aceea ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă transformată de Hristos (vezi 1 Timotei 1:5)
odată ce a venit credinţa nu mai suntem sub îndrumarea legii (vezi Galateni 3:24-26)

Galateni 3:24. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. 25. După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. 26. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
– Legea a avut un rol limitat, de-a ne arăta cât suntem de vinovați, odată ce Hristos a venit și-a pierdut rolul, El este neprihănirea noastră. (vezi Galateni 3:19-20)
2. The law was a guide to lead us to Christ, so the goal of the commandment is love that comes from a heart transformed by Christ (see 1 Timothy 1: 5)

– Once the faith has come, we are no longer under the law (see Galatians 3: 24-26).

Galatians 3:24 So the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. 25 Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. 26 So in Christ Jesus you are all children of God through faith,
– The law had a limited role, to show us how guilty we are, once Christ came, the law lost its role, Jesus is our righteousness. (see Galatians 3: 19-20)

3. Cei care vor să ducă pe oameni sub Lege, fără ca să înțeleagă scopul și rolul Ei, se rătăcesc și se împotrivesc învățăturii sănătoase (vezi 1 Tim 1:6-7)
– Se rătăcesc deoarece nu cunosc faptul că Ea arăta omului că-i păcătos și sub blestem și că doar Hristos poate da o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută
– Se rătăcesc deoarece ei doar condamnă pe oameni cu Legea, fiind lipsiți de dragostea care poate s-o aibă omul, doar credința în Evanghelie și prin Duhul Sfânt.
3. Those who want to lead people under the Law without understanding its purpose and role are lost and oppose sound teaching (see 1 Tim 1: 6-7)

– They are lost because they do not know that the Law showed man that he is a sinner and under a curse, and that only Christ can give a pure heart, a good mind, and an unfeigned faith.

– They get lost because they only condemn people with the Law, being deprived of the love that man can have, only trough faith in the Gospel and in the Holy Spirit.

APLICAREA LECȚIEI – LESSON APPLICATION:
Învățăm prin lecția de astăzi cât de importantă este învățătura sănătoasă și faptul că oricine nu rămâne în Hristos Domnul se rătăcește, inclusiv acești iudaizatori din lecția de astăzi, care nu au înțeles rolul și scopul Legii și faptul că odată cu venirea Mântuitorului noi creștinii             trebuie să trăim sub autoritatea Lui și în Învățătura Noului Legământ.
We learn from today’s lesson how important healthy teaching is and the fact that everyone who does not remain in Christ the Lord goes astray, including those Judaizers in today’s lesson who did not understand the role and purpose of the Law and the fact that with the coming of the Savior, we Christians, must  live under His authority and in the New Testament Teaching.

ÎNTREBĂRI – QUESTIONS:
Care a fost rolul și scopul Legii și cum trebuie Ea azi întrebuințată?
Care trebuie să fie azi legătura dintre Lege, Dragoste și rămânerea în Hristos?
Puteți enumera astăzi câteva învățături care persistă cu privire la ținerea Legii și sunt greșite, la fel ca în vremea lui Pavel? De ce sunt greșite?
What was the role and purpose of the Law and how should it be used today?

What must be the connection between the Law, Love, and abiding in Christ today?

Can you list some of the teachings that persist in keeping the Law and are wrong, just as they were in Paul’s day? Why are they wrong?

Simion Ioanăș

Publicitate