Să fii o biserică sănătoasă într-o lume coruptă! (Filipeni 2:12-16) – Being a healthy church in a corrupt world! (Philippians 2: 12-16)

Să fii o biserică sănătoasă într-o lume coruptă! (Filipeni 2:12-16)
Being a healthy church in a corrupt world! (Philippians 2: 12-16)

Filipeni 2:12. Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. 14. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 15. ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,16. ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.
Philippians 2:12 Therefore, my dear friends, as you have always obeyed—not only in my presence, but now much more in my absence—continue to work out your salvation with fear and trembling, 13 for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. 14 Do everything without grumbling or arguing, 15 so that you may become blameless and pure, “children of God without fault in a warped and crooked generation.”[a] Then you will shine among them like stars in the sky 16 as you hold firmly to the word of life. And then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain.

– Biserica din Filipi a fost întemeiată de Pavel, în a doua călătorie misionară, în timpul unei prigoane cumplite. Pavel a venit la Filipi după ce într-o vedenie i-a apărut un om care l-a rugat să meargă în Macedonia.
Fapte 16: 9. Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia şi ajută-ne!” 10. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. 11. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia, şi a doua zi ne-am oprit la Neapolis. 12. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei şi o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile.
– The church at Philippi was founded by Paul on his second missionary journey during a terrible persecution. Paul came to Philippi after a man appeared to him in a vision and asked him to go to Macedonia.
Acts 16:9 During the night Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, “Come over to Macedonia and help us.” 10 After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them.11 From Troas we put out to sea and sailed straight for Samothrace, and the next day we went on to Neapolis. 12 From there we traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of that district[a] of Macedonia. And we stayed there several days.

– La Filipi, Pavel a început predicarea Evangheliei pe malul unui râu, a fost întemnițat și aici a întemeiat prima Biserică din Europa. Au fost începuturi modeste, Lidia a fost prima femeie convertită și după mult timp s-a convertit temnicierul cu toată familia. Biserica a fost ideală în multe privințe fiind darnică, primitoare, ascultătoare, luând parte la răspândirea Evangheliei etc.
Filipeni 4: 15. Ştiţi voi înşivă, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce priveşte „darea” şi „primirea” afară de voi. 16. Căci mi-aţi trimis în Tesalonic, o dată, şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele.
– At Philippi, Paul began preaching the gospel by a river, was imprisoned, and here founded the first Church in Europe. They were modest beginnings, Lydia was the first woman to be converted and after a long time the jailer with his whole family was converted. The church was ideal in many ways, being generous, welcoming, obedient, taking part in spreading the gospel, and so on.
Philippians 4:15 Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only; 16 for even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need.

Săpături arheologice în Filipi, au descoperit 200 de statui de piatră, dintre care 80 ale zeiței Diana, sculptată de alte zeități trcice sau grecești. Tatăl lui Alexandru Cel Mare a cucerit orașul în sec 4 î. Hr., îl chema Filip și orașul a avut o poziție strategică pe drumul Ignațian, care făcea legătura între Roma și Asia, deci un nod comercial.
Archaeological excavations in Philippi have uncovered 200 stone statues, including 80 of the goddess Diana, sculpted by other Thracian or Greek deities. Alexander the Great’s father conquered the city in the 4th century BC; his name was Philip and the city had a strategic position on the Ignatian road, which connected Rome and Asia, so it was a commercial hub.

Într-o astfel de situație asemănătoare în multe aspecte cu zilele noastre, anume o Biserică pe care Dumnezeu o vrea sănătoasă în mijlocul unei lumi corupte, prospere, apostolul Pavel ne dă câteva repere drept norme pentru a avea o biserică sănătoasă:
In a situation similar in many respects to our day, namely, a Church that God wants to be healthy in the midst of a corrupt, prospers, the apostle Paul gives us some guidelines as rules for a healthy church:

1. O biserică sănătoasă este părtașă la mărturisirea Evangheliei
1. A healthy church is a partaker in the confession of the gospel

Filipeni 1: 4. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, 5. pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
Filipeni 1: 27. Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei, 28. fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, şi de mântuirea voastră, şi aceasta de la Dumnezeu. 29. Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El 30. şi să şi duceţi, cum şi faceţi, aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o la mine şi pe care auziţi că o duc şi acum.
Philippians 1:4 In all my prayers for all of you, I always pray with joy 5 because of your partnership in the gospel from the first day until now,
Philippians 1:27 Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one Spirit,[a] striving together as one for the faith of the gospel 28 without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved—and that by God. 29 For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in him, but also to suffer for him, 30 since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have.

2. O biserică sănătoasă este una unită
2. A healthy church is a united one
Filipeni 2:1. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, 2. faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.
1 Corinteni 1: 10. Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o simţire.
Philippians 2:1 Therefore if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, 2 then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind.
1 Corinthians 1:10 I appeal to you, brothers and sisters,[a] in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought.

3. O biserică sănătoasă are ca Model pe Hristos
3. A healthy church has Christ as its Model
– Model de smerenie – Model of humility
Filipeni 2: 3. Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. 5. Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7. ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
Philippians 2:3 Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves, 4 not looking to your own interests but each of you to the interests of the others. 5 In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus: 6 Who, being in very nature[a] God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage; 7 rather, he made himself nothing by taking the very nature[b] of a servant, being made in human likeness.
– Model de ascultareModel of listening
Filipeni 2: 12. Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
Philippians 2:12 Therefore, my dear friends, as you have always obeyed—not only in my presence, but now much more in my absence—continue to work out your salvation with fear and trembling,

– Model de sfințenieModel of holiness
Filipeni 2: 14. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 15. ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,
Filipeni 3: 9. şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. 10. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; 11. ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.
Philippians 2:14 Do everything without grumbling or arguing, 15 so that you may become blameless and pure, “children of God without fault in a warped and crooked generation.”[a] Then you will shine among them like stars in the sky
Philippians 3:9 and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in[a] Christ—the righteousness that comes from God on the basis of faith. 10 I want to know Christ—yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death,

– Model de lucrare sau alergare, având aceeași Țintă și având o viață nouă
– Model of work or running, having the same Target and having a new life
Filipeni 3:12. Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. 13. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, 14. alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
Filipeni 3:20. Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 21. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.
Philippians 3:12 Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. 13 Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do: Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, 14 I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.
Philippians 3:20 But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, 21 who, by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body.

4. O biserică sănătoasă se păzește de erezii și de eretici
4. A healthy church is guarded against heresies and heretics
Filipeni 3: 2. Păziţi-vă de câinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrijeliţii aceia! 3. Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti.
Philippians 3:2 Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. 3 For it is we who are the circumcision, we who serve God by his Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh—

Să ne ajute Dumnezeu ca noi biserica, să fim o biserică sănătoasă, să luăm aceste îndemnuri ale apostolului Pavel și să le trăim în viața noastră, considerându-le ceea ce sunt, adică Cuvântul lui Dumnezeu:
– Să ne facem părtași la mărturisirea Evangheliei
– Să fim o biserică unită având o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând, toţi acelaşi fel de vorbire
– Să fim o biserică care are Model pe Hristos, în smerenie, în ascultare, în sfințenie, în lucrare sau alergare
– Să fim o biserică care ne păzim de erezii și de eretici
May God help us as the church, to be a healthy church, to take these exhortations of the apostle Paul and live them in our lives, considering them what they are, that is, the Word of God:
– Let us share in the confession of the gospel
– To be a united church having a feeling, a love, a soul and a thought, all the same kind of speech
– To be a church that has a Model as Christ, in humility, in obedience, in holiness, in work or running
– Let us be a church that protects ourselves from heresies and heretics

Simion Ioanăș


 

Publicitate