Suveranitatea lui Dumnezeu Numeri 25:12-20

Suveranitatea lui Dumnezeu  Numeri 25:12-20

SUVERÁN, -Ă I. adj. suprem, absolut, care este în cel mai înalt grad. ◊ care se află deasupra tuturor, cu o mare autoritate; care deține autoritatea supremă. II. s. m.f. 1. monarh, rege, împărat. 2. (fig.) cel care poate dispune liber de soarta și de acțiunile sale. (< fr. souverain, lat. superanus)
SUVERANITÁTE, suveranități, s. f. Calitatea de a fi suveran, de a dispune liber de soarta sa; independență; putere supremă

Suveranitatea lui Dumnezeu este atotputernicia lui Dumnezeu în acțiune în tot Universul, El are totul sub control.
Efeseni 1:11. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale, 12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.
Iov 42: 2. „Știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” –

1. Atotputernicia lui Dumnezeu descoperită în Creație:
El a creat toate lucrurile din Univers
El ne-a creat pe noi oamenii speciali, după Chipul Său
– Atotputernicia descoperita în creație implică reverența și frica de Domnul
– Atotputernicia descoperită în creație implică închinare și sfințenie în prezența Lui
– Atotputernicia descoperită în creație implică responsabilitate și ascultarea noastră de Cuvântul Lui

În lecția de astăzi din cartea Numeri ne aflăm în fața suveranității lui Dumnezeu legate de planul de Mântuire, de poporul Israel.
– Israel scos cu Mâna puternica a lui Dumnezeu din Egipt prin robul Său Moise
– Dus în fața țării Canaanului trimete 12 iscoade acolo, doar Iosua Fiul lui Nuun și Caleb încurajează poporul să se încreadă în Domnul, restul iscoadelor împreună cu poporul se răzvrătesc și sunt pedepsiți să nu intre în Țara promisă toți de la 20 de ani în sus care au cârtit împotriva Domnului și 40 de ani să rătăcească în pustie.
– Core, Datan și Abiram se răscoală împotriva lui Moise și sunt înghițiți de pământ.
– Șarpele de aramă scapă în pustie alți cârtitori și acolo văzându-se din nou Suveranitatea lui Dumnezeu.
– Israel ajunge lângă Moab și moabiții sunt îngroziți, Balac care era împăratul Moabului cheamă pe Balaam să vină să blesteme pe ISRAEL.
– Văzând că nu-i merge Moab-ul ademenește pe Israel cu fetele din Moab. În cazul acesta Dumnezeu poruncește pedeapsa poporului, Fineas fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron ucide pe o madianită adusă de un israelit pe când Israel era la ușa Cortului Întâlnirii. De aici pornește urgia și douăzeci și patru de mii sunt uciși in mijlocul lui Israel.

2. Atotputernicia lui Dumnezeu descoperită în Planul de Mântuire
a) El ne-a pregătit Mântuirea din veșnicii, în Hristos Domnul
În Cartea Numeri întâlnim trei prefigurări ale lucrării lui Mesia:
– Stânca pe care a lovit-o Moise îl întruchipează pe Hristos
1 Corinteni 10:1. Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor, toţi au trecut prin mare, 2. toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise; 3. toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească 4. şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos. 5. Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. 6. Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei.
– Șarpele de aramă care i-a vindecat pe israeliți îl anticipează pe Hristos
Ioan 3:14. Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, 15. pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
– Cetățile de scăpare îl anticipează pe Hristos Domnul
Everi 6:17. De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ; 18. pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte,
Efeseni 1:4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, 5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, 6. spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său
Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15)
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan.3:16)
b) El a ales un popor prin care să vină și să ne mântuiască
Neemia 9:6. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor, şi pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri, şi oştirea cerurilor se închină înaintea Ta. 7. Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram, l-ai scos din Ur din Haldeea şi i-ai pus numele Avraam. 8. Tu ai găsit inima lui credincioasă înaintea Ta, ai făcut legământ cu el şi ai făgăduit că vei da seminţei lui ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, iebusiţilor şi ghirgasiţilor. Şi Ţi-ai ţinut cuvântul, căci eşti drept.
c) El mântuiește pe cine vrea
Romani 9:14. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum! 15. Căci El a zis lui Moise: „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.” 16. Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. 17. Fiindcă Scriptura zice lui faraon: „Te-am ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea şi pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.” 18. Astfel, El are milă de cine vrea, şi împietreşte pe cine vrea. 19. Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii Lui?” 20. Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa”? 21. Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?
„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” (Efes.2:8)
Ioan 16: 7. Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. 8. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. 9. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; 10. în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; 11. în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. 12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. 14. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.
Atotputernicia descoperită în Planul de Mântuire ne îndeamnă la pocăință și sfințenie
Atotputernicia descoperită în Planul de Mântuire ne îndeamnă la rămânerea sub autoritatea Lui
Atotputernicia descoperită în Planul de mântuire ne îndeamnă la încrederea în promisiunile Lui

3. Atotputernicia lui Dumnezeu descoperită în minunile Sale
a) El a intervenit miraculos în creație
Geneza 7:17. Potopul a fost patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut şi au ridicat corabia, şi ea s-a înălţat deasupra pământului. 18. Apele au ajuns mari şi au crescut foarte mult pe pământ, şi corabia plutea pe deasupra apelor. 19. Apele au ajuns din ce în ce mai mari şi toţi munţii înalţi, care sunt sub cerul întreg, au fost acoperiţi. 20. Cu cincisprezece coţi s-au înălţat apele deasupra munţilor, care au fost acoperiţi. 21. Şi a pierit orice făptură care se mişca pe pământ, atât păsările, cât şi vitele şi fiarele, tot ce se târa pe pământ şi toţi oamenii.
„Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din cer.” (Gen.19:24)
Iosua 10:12. Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe amoriţi în mâinile copiilor lui Israel, şi a zis în faţa lui Israel: „Opreşte-te, soare, asupra Gabaonului, şi tu, lună, asupra văii Aialonului!” 13. Şi soarele s-a oprit, şi luna şi-a întrerupt mersul, până ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună, aproape o zi întreagă. 14. N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel.
b) El a intervenit miraculos în viața lui Israel
Exod 7:19. Domnul a zis lui Moise: „Spune lui Aaron: „Ia-ţi toiagul şi întinde-ţi mâna peste apele egiptenilor, peste râurile lor, peste pâraiele lor, peste iazurile lor şi peste toate bălţile lor. Ele se vor preface în sânge; şi va fi sânge în toată ţara Egiptului, atât în vasele de lemn, cât şi în vasele de piatră.” 20. Moise şi Aaron au făcut cum le poruncise Domnul. Aaron a ridicat toiagul şi a lovit apele râului, sub ochii lui faraon şi sub ochii slujitorilor lui; şi toate apele râului s-au prefăcut în sânge. 21. Peştii din râu au pierit, râul s-a împuţit, aşa că egiptenii nu mai puteau să bea apa râului, şi a fost sânge în toată ţara Egiptului.
„Moise şi-a întins mâna spre mare. Şi Domnul a pus marea în mişcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat marea, şi apele s-au despărţit în două.” (Exod.14:21)
Numeri 22:28. Domnul a deschis gura măgăriţei, şi ea a zis lui Balaam: „Ce ţi-am făcut, de mai bătut de trei ori?” 29. Balaam a răspuns măgăriţei: „Pentru că ţi-ai bătut joc de mine; dacă aş avea o sabie în mână, te-aş ucide pe loc.” 30. Măgăriţa a zis lui Balaam: „Nu sunt eu oare măgăriţa ta pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ţi fac aşa?” Şi el a răspuns: „Nu.” 31. Domnul a deschis ochii lui Balaam, şi Balaam a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână. Şi s-a plecat şi s-a aruncat cu faţa la pământ.
Daniel 3: 23. Dar aceşti trei oameni, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, au căzut legaţi în mijlocul cuptorului aprins. 24. Atunci împăratul Nebucadneţar s-a înspăimântat şi s-a sculat repede. A luat cuvântul şi a zis sfetnicilor săi: „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legaţi?” Ei au răspuns împăratului: „Negreşit, împărate!” 25. El a luat iarăşi cuvântul şi a zis: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi; şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!” 26. Apoi Nebucadneţar s-a apropiat de gura cuptorului aprins şi, luând cuvântul, a zis: „Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieşiţi afară şi veniţi încoace!” Şi Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit din mijlocul focului.
Luca 12:11. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor şi înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi; 12. căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.”
„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Fapt.1:8)
c) El a intervenit miraculos în boala și moartea omului
Luca 18: 35. Pe când Se apropia Isus de Ierihon, un orb şedea lângă drum şi cerşea. 36. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. 37. I-au spus: „Trece Isus din Nazaret.” 38. Şi el a strigat: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” 39. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă; dar el ţipa şi mai tare: „Fiul lui David, ai milă de mine!” 40. Isus S-a oprit şi a poruncit să-l aducă la El; şi, după ce s-a apropiat, l-a întrebat: 41. „Ce vrei să-ţi fac?” „Doamne”, a răspuns el, „să-mi capăt vederea.” 42. Şi Isus i-a zis: „Capătă-ţi vederea. Credinţa ta te-a mântuit.” 43. Numaidecât, orbul şi-a căpătat vederea şi a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu.
Ioan 11:38. Isus S-a înfiorat din nou în Sine şi S-a dus la mormânt. Mormântul era o peşteră la intrarea căreia era aşezată o piatră. 39. „Daţi piatra la o parte”, a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.” 40. Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?” 41. Au luat, dar, piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a ridicat ochii în sus şi a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. 42. Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.” 43. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!” 44. Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.” 45. Mulţi din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El.

Atotputernicia descoperita în minunile Lui ne motivează să avem pace în mijlocul tuturor problemelor
Atotputernicia descoperita în minunile Lui ne motivează să căutăm să fim martori ai Lui, cautând umplerea cu Duhul Sfânt, slujind prin darul dat de Duhul și căutând Roada Duhului
Atotputernicia descoperita în minunile Lui ne motivează să trecem biruitori prin boală și moarte, știind că Dumnezeu Cel Atotputernic nu ne părăsește.

Simion Ioanăș