Tăierea împrejur sau Circumcizia Geneza 17:1-14

Tăierea împrejur sau Circumcizia Geneza 17:1-14
Versetul de aur: „Voi face un legămînt între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult.” (Geneza17:2)

Semnele legămintelor lui Dumnezeu:
Curcubeul – Legământul făcut cu Noe – o trimitere la Mântuirea prin Hristos Domnul.
Tăierea împrejur
Sabatul
O inima plină de Duh, plinătatea Duhului

Tăierea împrejur sau Circumcizia Geneza 17:1-14

Legământul de care vorbim astăzi este făcut cu Avraam:
Avram a fost chemat de Dumnezeu din Ur, Haldeea, Haran, Irak-ul de astăzi  să iese din țara lui și să meargă într-o altă țară, țara promisă.
– În capitolul 15 din Geneza, Dumnezeu îi vorbește lui Avram într-o vedenie “Avrame, nu te teme! Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare”
– Î
n vers 4 cap 15: Domnul îi spune lui Avraam: “4. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău.” 5. Și, după ce l-a dus afara, i-a zis: „Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri.” Și i-a zis: „Așa va fi sămânța ta.” 6. Avram a crezut pe Domnul, și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. 7. Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeea ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta.”
– Dumnezeu ii poruncește lui Avram să aducă jertfe înaintea Lui: vers 9. Și Domnul i-a zis: „Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel.” 10. Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia; dar pasările nu le-a despicat.
– Dumnezeu face un Legământ cu Avram, Gen 15: vers 17. Dupa ce a asfintit soarele, s-a facut un intuneric adanc; si iata ca a iesit un fum ca dintr-un cuptor, si niste flacari au trecut printre dobitoacele despicate. 18. In ziua aceea, Domnul a facut un legamant cu Avram si i-a zis: „Semintei tale dau tara aceasta, de la raul Egiptului pana la raul cel mare, raul Eufrat, 19. si anume: tara chenitilor, a chenizitilor, a cadmonitilor, 20. a hetitilor, a ferezitilor, a refaimitilor, 21. a amoritilor, a canaanitilor, a ghirgasitilor si a iebusitilor.”
– În capitolul 17, la 99 de ani Domnul i se arată lui Avram și îi promite:
să-l facă tatăl multor neamuri, să-i înmulțească sămânța și să facă un legământ veșnic cu sămânța lui pe vecie, țara Canaanului în stăpânire veșnică.
Semnul acestui legământ îl găsim scris începând cu vers 10. Acesta este legământul Meu pe care sa-l păziți între Mine și voi, și sămânța ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. 11. Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi. 12. La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău. 13. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât şi cel cumpărat cu bani; şi astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veşnic. 14. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui să fie nimicit din mijlocul neamului său: a călcat legământul Meu.”

Câteva caracteristici importante cu privire la Legământul făcut de Dumnezeu cu Avraam:

1. Avraam a crezut în promisiunile lui Dumnezeu și credința i-a fost socotita ca neprihănire
Geneza 15: 5. Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri.” Şi i-a zis: „Aşa va fi sămânţa ta.” 6. Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.
Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. (Evr.11:8)
Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință, când era netăiat împrejur. Și aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur; ca, adică, să li se socotească și lor neprihănirea aceasta; (Rom.4:11)
13. În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă.(Rom.4:13)
16. De aceea moştenitori sunt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har, şi pentru ca făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai pentru sămânţa aceea care este sub Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor, (Rom.4:16)
Și în legământul nou, în Sângele Domnului, se intră tot prin credință și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu
10. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, (Rom.10:10)
17. Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.(Rom.10:17)
6. Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. (Evr.11:6)

2. Avraam a ascultat de Dumnezeu punând în practică Cuvântul Lui

Geneza 12:4. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran. 5. Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan.
Geneza 15: 10. Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două şi a pus fiecare bucată una în faţa alteia; dar păsările nu le-a despicat.
Geneza 17:22. Când a isprăvit de vorbit cu el, Dumnezeu S-a înălţat de la Avraam. 23. Avraam a luat pe fiul său, Ismael, pe toţi cei ce se născuseră în casa lui şi pe toţi robii cumpăraţi cu bani, adică pe toţi cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Avraam, şi le-a tăiat împrejur carnea prepuţului, chiar în ziua aceea, după porunca pe care i-o dăduse Dumnezeu. 24. Avraam era în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său. 25. Fiul său, Ismael, era în vârstă de treisprezece ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său. 26. Avraam şi fiul său, Ismael, au fost tăiaţi împrejur chiar în ziua aceea. 27. Şi toţi oamenii din casa lui: robi născuţi în casa lui, sau cumpăraţi cu bani de la străini, au fost tăiaţi împrejur împreună cu el.
Și în Legământul nou, ascultarea este una din caracteristicile creștinului intrat în Legământul Cel nou:
Luca 6:47. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele şi le face. 48. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape şi s-a năpustit şuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. 49. Dar cine aude, şi nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şuvoiul asupra ei, ea s-a prăbuşit îndată, şi prăbuşirea acestei case a fost mare.”

3. Avraam intra în Legământ pe baza jertfei poruncite și primite de Dumnezeu
Geneza 15: 17. După ce a asfinţit soarele, s-a făcut un întuneric adânc; şi iată că a ieşit un fum ca dintr-un cuptor, şi nişte flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. 18. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram şi i-a zis: „Seminţei tale dau ţara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat,

Jertfele acestea arătau pecetluirea legământului prin sânge nevinovat.
Jertfele acestea sunt un îndrumător, un deget arătător spre Jertfa Domnului Isus și Legământul Cel nou făcut în Sângele Lui, Mielul nevinovat.
Matei 26:26. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” 27. Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; 28. căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.

4. Avraam intră în Legământ cu Domnul fiind tăiat împrejur ca un semn al intrării în Legămant
Gen 17:10. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur.

Acesta era un semn în carne care-i făcea pe evrei conștienți că aparțin lui Dumnezeu. Ritualul de fapt simbolizează un semn al indurării lui Dumnezeu mai degrabă și doar ca un derivat simbolizează consacrarea omului.

Iosua 4: 21.21. El a zis copiilor lui Israel: „Când vor întreba copiii voştri într-o zi pe părinţii lor: „Ce înseamnă pietrele acestea?” 22. Să învăţaţi pe copiii voştri şi să le spuneţi: „Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat. 23. Căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce aţi trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roşie, pe care a secat-o înaintea noastră până am trecut, 24. pentru ca toate popoarele pământului să ştie că mâna Domnului este puternică, şi să vă temeţi întotdeauna de Domnul Dumnezeul vostru.”
Iosua 5:1. Când au auzit toţi împăraţii amoriţilor de la apusul Iordanului, şi toţi împăraţii canaaniţilor de lângă mare că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până am trecut, li s-a tăiat inima şi au rămas îngroziţi înaintea copiilor lui Israel. 2. În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua: „Fă-ţi nişte cuţite de piatră şi taie împrejur pe copiii lui Israel, a doua oară.” 3. Iosua şi-a făcut nişte cuţite de piatră şi a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot. 4. Iată pricina pentru care i-a tăiat Iosua împrejur. Tot poporul ieşit din Egipt, bărbaţii, toţi oamenii de luptă muriseră în pustiu, pe drum, după ieşirea lor din Egipt. 5. Tot poporul acela ieşit din Egipt era tăiat împrejur; dar tot poporul născut în pustiu, pe drum, după ieşirea din Egipt, nu fusese tăiat împrejur. 6. Căci copiii lui Israel umblaseră patruzeci de ani prin pustiu până la nimicirea întregului neam de oameni de război care ieşiseră din Egipt şi care nu ascultaseră de glasul Domnului. Domnul le-a jurat că nu-i va lăsa să vadă ţara pe care jurase părinţilor lor că ne-o va da, ţară în care curge lapte şi miere.

Tăierea împrejur este o prefigurare a tăierii împrejurul inimii omului în Noul Legământ.
„În El aţi fost tăiaţi împrejur nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pamântești, fiind îngropați împreună cu El prin botez şi înviaţi în El şi împreună cu El prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.” (Coloseni 2:11-12)

În Noul legământ Domnul taie împrejurul inimii, acolo unde-i păcatul și răutatea:

Dumnezeu prin glasul prorocul Ieremia ne spune: 9. Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? 10. Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc rinichii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. (Ieremia 17:9-10)
Marcu 7:20. El le-a mai zis: „Ce iese din om aceea spurcă pe om. 21. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, 22. furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. 23. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.”

28. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne.29. Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. (Rom 2:28-29)

Simion Ioanăș

Publicitate