Trăirea vieții creștine pe acest pământ

Trăirea vieții creștine pe acest pământ (Romani 12:1-3)

Romani 12:1. Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 2. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.

Introducere
După prezentarea Mântuirii prin har, prin credință, seriozitatea neamurilor în fața împietririi lui Israel, a planului lui Dumnezeu de mântuire, apostolul Pavel continuă în capitolul 12 cu o serie de învățături practice privitoare la trăirea creștinului în viața de zi cu zi.

Prezentarea lecției
1. Creștinul trebuie să aducă trupul lui, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. (vezi vers 1)
Adevărul acesta este prezentat în contextul în care vorbește apostolul Pavel despre doua categorii de oameni, Neamurile și Israel. În acest context în care se avea în vedere Legea cu sistemul de jertfe prezentată în capitolele precedente, Pavel vorbește pe înțelesul evreilor și neamurilor că trebuie să se aducă înaintea Lui personal ca o jertfă vie, sfântă și plăcută Lui. Jertfele din vechime care se aduceau pe altar trebuiau să fie fără vii, fără cusur, puse deoparte pentru Domnul.

La fel un creștin trebuie să urmăreasca ca trăirea lui să fie fără cusur, adică în curăție, să fie viu în Hristos, o trăire sfântă, plăcută lui Dumnezeu.

a) Jertfa vie denotă că trăiește pentru Dumnezeu
Înseamnă că trăiesc înaintea lui Dumnezeu după standardele Lui, nu las ca păcatul să mă omoare.
Romani 6:10. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. 11. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. 12. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. 13. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.

b) Jertfa sfântă înseamnă pusă deoparte pentru Dumnezeu
Înseamnă că sunt pus deoparte, am destinația pentru Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este destinația mea.
1 Corinteni 6:15. Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! 16. Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor face un singur trup”. 17. Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. 18. Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său. 19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? 20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Asta înseamnă că trebuie să las Duhului Sfânt să lucreze în viața mea, să urmăresc moralitatea sexuală, sănătatea trupului, prezentarea trupului și dorințele lui, să fie după Standardul lui Dumnezeu.

1 Corinteni 6:9 Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,
1 Corinteni 6:10 nici hotii, nici cei lacomi, nici betivii, nici defaimatorii, nici hraparetii nu vor mosteni Imparatia lui Dumnezeu.
Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbracarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 3:3-4)
De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. (Coloseni 3:5)

2. Creștinul trebuie să nu se potrivească chipului veacului acestuia, ci să fie schimbat, prin înnoirea minţii (vezi vers 2)
A nu mă potrivi chipului veacului acesta înseamnă să nu urmăresc să mă asemăn cu lumea, adică oamenii care nu trăiesc dupa Standardul lui Dumnezeu.
Efeseni 4:17. Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea gândurilor lor, 18. având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. 19. Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. 20. Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; 21. dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi 22. cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; 23. şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, 24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.

A nu mă potrivi chipului acestui veac înseamnă să urmăresc înoirea minții mele, prin gândurile noastre pe care le facem rob ascultării de Hristos, prin îmbrăcarea cu omul nou, având un caracter, o atitudine sio vorbire nouă, toate formate după Adevăr.
Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu; și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. (2Cor.10:5)

Efeseni 4 20. Dar voi n-ati invatat asa pe Hristos; 21. daca, cel putin, L-ati ascultat si daca, potrivit adevarului care este in Isus, ati fost invatati 22. cu privire la felul vostru de viata din trecut, sa va dezbracati de omul cel vechi care se strica dupa poftele inselatoare; 23. si sa va innoiti in duhul mintii voastre, 24. si sa va imbracati in omul cel nou, facut dupa chipul lui Dumnezeu, de o neprihanire si sfintenie pe care o da adevarul. 25. De aceea, lasati-va de minciuna: „Fiecare dintre voi sa spuna aproapelui sau adevarul”, pentru ca suntem madulare unii altora. 26. „Maniati-va, si nu pacatuiti.” Sa n-apuna soarele peste mania voastra 27. si sa nu dati prilej diavolului. 28. Cine fura sa nu mai fure; ci mai degraba sa lucreze cu mainile lui la ceva bun, ca sa aiba ce sa dea celui lipsit. 16. Niciun cuvant stricat sa nu va iasa din gura; ci unul bun, pentru zidire, dupa cum e nevoie, ca sa dea har celor ce-l aud. 30. Sa nu intristati pe Duhul Sfant al lui Dumnezeu, prin care ati fost pecetluiti pentru ziua rascumpararii. 31. Orice amaraciune, orice iuteala, orice manie, orice strigare, orice clevetire si orice fel de rautate sa piara din mijlocul vostru. 32. Dimpotriva, fiti buni unii cu altii, milosi si iertati-va unul pe altul, cum v-a iertat si Dumnezeu pe voi in Hristos.

3. Creștinul trebuie să fie caracterizat de smerenie, știind că prin Har este în slujba Domnului (vezi vers 3)

Nu trebuie niciodată ca un creștin să ajungă să se mândreasca față de alții, asta deoarece are parte de Mântuire prin Har, are parte de dar duhovnicesc prin Har și o să aibe parte de slavă tot prin Har.

Romani 12:6. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după masura credinței lui.
Mandria merge inaintea pieirii, si trufia merge inaintea caderii. – (Prov.16:18)
Efeseni 2:8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Aplicarea lecției
Noi cei din Biserica de astăzi trebuie să înțelegem că trăirea vieții creștine astăzi, înseamnă separarea de lumea aceasta, prin trăirea în smerenie, ca o jertfă vie, trăind sub călăuzirea Duhului Sfânt o viață de curăție, urmărind moralitatea sexuală, sănătatea trupului, prezentarea trupului și dorințele lui, să fie după Standardul lui Dumnezeu, lăsându-ne schimbați și transformați de Adevărul lui Dumnezeu.

Întrebări
Cum trebuie să fie trăirea vieții creștine pe acest pământ?
Ce obligații revin creștinului în lumina lecției de astăzi?
Cum trebuie să fie viața creștinului în comparație cu lumea necreștină?
Care trebuie să fie atitudinea creștinului vizavi de ce i-a dăruit Dumnezeu?

Simion Ioanăș

Publicitate