Urmăriți sfințirea

Urmăriți sfințirea

Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. (Evrei 12:14)
Sfințirea are un rol important, chiar vitală, în viața noastră de creștini, de aceea doresc să încercăm să înțelegem ce înseamnă să urmărim sfințirea.
Să fi sfânt înseamnă curat și pus deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu. Curăția este prin Jertfa Domnului și punerea deoparte prin puterea Duhului Sfânt.
Biblia prezintă cerința de sfințenie pentru toți copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu spune “Fiți sfinți căci eu sunt sfânt”
Thomas Brooks – „Harul mântuitor îl face pe un om să vrea să-și lase păcatul cum un sclav vrea să-şi părăsească galera, un întemniţat, temniţa lui, sau un cerşetor, zdrenţele lui!”
Thomas Brooks – „Cum căldura se opune frigului, lumina, întunericului, tot aşa harul se opune păcatului. Focul şi apa poate vor ajunge odată să convieţuiască în acelaşi vas, dar niciodată harul şi păcatul în aceeaşi inimă”
În creștinism sunt multe concepte extreme cu privire la sfințire sau sfinți și o să încerc să le amintesc de la începutul acestui mesaj, cu scopul de-a înțelege mai bine adevăratul sens al conceptului de sfințire:

 • Canonizarea sfântului, cuprinde un complex de criterii în contextul cultelor istorice: moartea ca martir, suferința pentru Hristos, cea mai înaltă trăire morala și religioasă, săvârșirea minunilor, ne-stricăciunea trupului după moarte.
 • Pentru ortodocși ieșirea din starea de nesfințenie (păcătoșenie), se face prin îndumnezeire, care este înțeleasă de ortodocși și ca mântuire

Atanasie din Alexandria rezumă acest concept astfel: „Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, pentru ca noi să ne facem Dumnezeu „.
Călătoria spre îndumnezeire include multe forme de practică: Trăirea în comunitatea bisericii şi participarea cu regularitate la Sfintele Taine şi, în special Euharistia, „rugăciunii inimii” („Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine” şi „Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă” ). Rugăciunea inimii este adesea repetată atât de mult cât poate fiecare ca parte componentă a exerciţiului ascetic personal, rugăciunea este spusă repetat, la început cu voce, mai târziu cu voce joasă sau în minte, adesea cu ajutorul unui şirag de mătănii, rugăciunea este spusă repetat, la început cu voce, mai târziu cu voce joasă sau în minte, adesea cu ajutorul unui şirag de mătănii. Asceza cuprinde postul, sărăcia, monahismul, anumite canoane.
Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit”. În creștinismul modern, unde includem și cultele neoprotestante, s-a ajuns în unele cazuri la o alta extremă, la un concept greșit, prin care sfințirea credinciosului este redusa la credința în Evanghelie și botezul creștin. Ai crezut în Evanghelie, te-ai botezat, Isus Domnul te-a curățat de păcate și indiferent cum trăiești, prin Isus ajungi în Cer.
Niciunul dintre cei care susțin viziunea “o dată mântuit, pentru totdeauna mântuit” nu ar spune că absența sfințeniei determină pierderea mântuirii.

Tabloul sau contextul versetului de astăzi, adică capitolul 12 din Evrei, contrazice aceasta minimalizare a sfințirii credinciosului și spune:

Evrei 12:25. Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! Căci, dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbeşte din ceruri, 26. al cărui glas a clătinat atunci pământul, şi care acum a făcut făgăduinţa aceasta: „Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci şi cerul.” 27. Cuvintele acestea „încă o dată” arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. 28. Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică, 29. fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”

Vreau sa amintesc câteva adevăruri Biblice cu privire la sfințire:

1. În concept Scriptural, sfințirea, este mântuirea de sub puterea de robie a păcatului, proces care are loc în timpul vieții credinciosului sau în prezent (Fil. 1:6, Fil. 2:12-13 )
Filipeni 1:6 Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.
Filipeni 2:12-13 Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fosta ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă,după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.
2. În conceptul Scriptural, sfințirea credinciosului este determinată de Dumnezeu, de prezența Duhului Sfânt în viața omului
1 Petru 1:1. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii care trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia, 2. după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!
Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. (2 Corinteni 3:18)
Explică rolul Duhului Sfânt în nașterea din nou, credința în Evanghelie, convingerea de păcat, pocăința, maturizarea credinciosului etc.
3. În conceptul Scriptural, sfințirea credinciosului este determinată de rămânerea în Hristos Isus
Ioan 15:4. Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. 5. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.
Omul este curățit prin jertfa Domnului Isus, El ca Mare Preot este Cel care mijlocește pentru noi la tronul de har al lui Dumnezeu.
4. În conceptul scriptural sfințirea are ca rod părtășia firii dumnezeiești sau prezența omului nou în noi
Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. (2 Petru 1:3-4)
Nașterea din nou ne dă calitatea de copii ai lui Dumnezeu; ea ne face părtași firii dumnezeiești, capabili de a trăi voia lui Dumnezeu. Ea este a doua fire în viața noastră după cum, prin altoire pădurețul nu este stârpit, el continua să existe însă fără să i se dea posibilitatea de manifestare, tot așa e și cu nașterea din nou: firea veche e răstignită – pusă în imposibilitate de acțiune – iar firea nouă crește și aduce roadă bună.

Cum să urmăresc sfințirea mea ca și credincios?
Urmărirea sfințirii nu înseamnă că eu am puterea să mă sfințesc pe mine, ci înseamnă că eu, datorită acțiunii lui Dumnezeu din viața mea, mă supun cu totul lui Dumnezeu, adică mă dăruiesc trup, suflet și duh, Lui și urmăresc voia Lui în toată viața mea.
1 Tesaloniceni 5:23 Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
Dumnezeu dorește sfințirea noastră pe deplin ca și creatură a lui Dumnezeu, adică în duh, suflet și trup.
 Luca 9:23 Apoi a zis tuturor: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze.
Asta înseamnă că dacă urmăresc sfințirea, renunț la mine în favoarea autorității lui Dumnezeu, mă dăruiesc lui ca rob.

Doresc să învățam împreună astăzi cum să urmărim sfințirea noastră, având în vedere trupul, sufletul și duhul nostru:

Cum să urmăresc sfințirea trupului meu?
1. Printr-o moralitate sexuală după standardele lui Dumnezeu
Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul,este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. (1Corinteni 6:18-20)
1 Corinteni 6:9 Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,
2. Printr-o sănătate a trupului după standardele lui Dumnezeu
Abuzurile de mâncare și băutură distrug trupul nostru!
1 Corinteni 6:10 nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.
Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat putin; dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. (Ecclesiastul 5:12)
Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. (Luca 21:34)
Romani 14:17 Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt.
3. Printr-o prezentare a trupului după standardele lui Dumnezeu
Modestia (nu extravaganța)
Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 3:3-4)
Supunerea
1 Corinteni 11:4. Orice bărbat care se roagă sau proroceşte cu capul acoperit îşi necinsteşte capul său. 5. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. 6. Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar, dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească.
Deosebirea de lumea aceasta (moda atât la haine, cât și la păr)
Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.(Romani 12:2)
4. Printr-o respingere și anihilare categorică a dorințelor trupului, a păcatului
De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli. (Coloseni 3:5)
Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. (Evrei 12:1)

Cum să urmăresc sfințirea sufletului meu?
Sufletul omului posedă câteva facultăți:
– intelectul (mintea) care include gândurile, imaginația, înțelegerea, memoria și rațiunea
– Voința, capacitatea de-a lua decizii
– sentimentul
a)  Prin umplerea minții mele cu poruncile lui Dumnezeu
Deuteronom 6:6. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. 7. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.
Și, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperita pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. (2 Corinteni 4:3-4)
b) Printr-o supunere a rațiunii și înțelegerii la voia lui Dumnezeu
Romani 1:28 Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.
c) Printr-o supunere a sentimentelor la voia lui Dumnezeu
Judecători 14:11. Samson s-a coborât la Timna şi a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. 2. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său şi mamei sale şi a zis: „Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor; luaţi-mi-o acum de nevastă.” 3. Tatăl său şi mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiaţi împrejur?” Şi Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.”
Judecatori 14:16 Nevasta lui Samson plângea lângă el şi zicea: „Tu n-ai decât ură pentru mine şi nu mă iubeşti; ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu, şi nu mi-ai dezlegat-o!” Şi el i-a răspuns: „N-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele: să ţi-o dezleg ţie?”

Cum să urmăresc sfințirea duhului?
Duhul este partea omului capabilă să se închine lui Dumnezeu care este Duh. În duh omul este capabil să aibă o relație cu Dumnezeu.
Facultățile duhului sunt conștiința (cugetul), intuiția și capacitatea de-a avea părtășie cu Dumnezeu.
1. Printr-un cuget curat
Cuget curat prin bunătate și dragoste
Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. (1 Timotei 1:5)
Cuget curat printr-o practică a vieții după Cuvânt
1 Petru 3:15. Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, 16. având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.
2. Prin intuiție (discernământul, călăuzire, încredințare) în toate lucrurile
Romani 14:22. Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine. 23. Dar cine se îndoieşte şi mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredinţare. Tot ce nu vine din încredinţare e păcat.
3. Printr-o părtășie zilnică cu Dumnezeu
Rugăciune : Rugați-va neîncetat. (1 Tesaloniceni 5:17)
Urmăresc sfințirea, dăruindu-mă lui Dumnezeu, trup suflet și duh:

 • Printr-o moralitate sexuală după standardele lui Dumnezeu
 • Printr-o sănătate a trupului după standardele lui Dumnezeu
 • Printr-o prezentare a trupului după standardele lui Dumnezeu, prin modestie, supunere și deosebire de lumea aceasta
 • Printr-o respingere și anihilare categorică a dorințelor trupului, a păcatului
 • Prin umplerea minții mele cu poruncile lui Dumnezeu
 • Printr-o supunere a rațiunii și înțelegerii la voia lui Dumnezeu
 • Printr-o supunere a sentimentelor la voia lui Dumnezeu
 • Printr-un cuget curat plin de bunătate, dragoste și trăire a Cuvântului în practica vieții
 • Printr-o încredințare în toate lucrurile
 • Printr-o părtășie zilnică cu Dumnezeu

  Simion Ioanas

Publicitate