Vrei să te faci sănătos? Ioan 5:1-15

Vrei să te faci sănătos? Ioan 5:1-15

Textul acesta face parte din seria de vindecări făcute de Domnul Isus în umblarea Lui pe acest pământ. Motivul principal nu a fost ca oamenii să-L ovaționeze sau ca oamenii să înțeleagă că El vindecă orice bolnav în trup de pe pământ. Mai erau și alți bolnavi la Betesda, care nu ne spune Scriptura că ar fi fost vindecați de Domnul. Ce este important în tabloul acesta din Biblie, este faptul că reflecta un adevăr spiritual de necontestat, anume că Domnul Hristos este Cel care dă vindecare sufletului, El este Cel care rezolvă problema păcatului nostru.
Noi dorim cu toți vindecare deplină atunci când boala ne atinge viețile noastre, sănătatea reprezentând o condiție a vieții pe acest pământ.
SĂNĂTATE Stare a unui organism la care funcționarea tuturor organelor se face în mod normal și regulat.

Când ceva nu mai funcționează bine într-un organism apare boala, infirmitatea, moartea. De aceea oamenii sunt atâta de dornici să beneficieze de sănătate încât sunt în stare să investească totul pentru ea.

Trăim într-o lume unde este atâta boală, durere, necaz și este atâta nevoie de vindecare, oamenii sunt disperați și ajung chiar să-și pună capăt zilelor în disperarea lor. Bolile pot fi fizice, psihice, sufletești, având în vedere faptul că noi suntem creaturi create după chipul lui Dumnezeu: trup, suflet și duh.

Lecția de astăzi, ne învață soluția perfectă a lui Dumnezeu pentru vindecarea omului bolnav de păcat. (vers 14)
Ioan 5:14. După aceea Isus l-a găsit în Templu și i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău.”
Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
La Betesda Domnul s-a ocupat de vindecarea deplină, perfectă, trup-suflet, arătând că El este Soluția lui Dumnezeu pentru Salvarea omului.
La fel ca și la Betesda, oamenii bolnavi de păcat sunt părăsiți de toți, nu-i lângă ei nimeni,  atunci când omul este distrus de păcat, e părăsit de toți.
Betesda se afla la Nord de Templu, aproape de Poarta oilor și aflându-se în afara zidului cetății, se spune că acolo mergeau cei necurați, prin aceasta Betesda devine speranța celor păcătoși, respinși de toți.

Să privim împreună la șapte pași care ne dau soluția cu privire la vindecarea bolii păcatului, de care suferă toti oamenii:

1. Să vii la locul îndurării
vers 2 În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare.
Betesda reprezinta locul (casa) îndurării (aramaica- bet hesda) sau locul revărsării (ebraica- bet esda) și este soluția lui Dumnezeu la durerea omului.
Atunci când apare problema păcatului, a bolii, a ciuntirii integrității sănătății sufletului, important este să mergem la locul îndurării, la soluția care vine de la Dumnezeu, cu privire la boala noastră.
Această scăldătoare reprezintă planul lui Dumnezeu prin care să aibă îndurare față de om și să-ți reverse mila față de noi. Trebuie să înțelegem în sensul acesta, că rezolvarea problemei bolii spirituale a omului, a lanțurilor păcatului, patimilor și neputinței nu stă în puterea omului, ci se capătă doar prin îndurarea lui Dumnezeu și prin revărsarea milei Sale.
Locul revărsării reprezintă locul unde te întâlnești cu Dumnezeu și El are soluția la problema ta.
Luca 15:18-19 Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi zice: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta 19. şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.”
2 Imparati 5:9. Naaman a venit cu caii şi cu carul lui şi s-a oprit la poarta casei lui Elisei. 10. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: „Du-te şi scaldă-te de şapte ori în Iordan; şi carnea ţi se va face sănătoasă şi vei fi curat.” 11. Naaman s-a mâniat şi a plecat, zicând: „Eu credeam că va ieşi la mine, se va înfăţişa el însuşi, va chema Numele Domnului Dumnezeului lui, îşi va duce mâna pe locul rănii şi va vindeca lepra. 12. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana şi Parpar, mai bune decât toate apele lui Israel? N-aş fi putut oare să mă spăl în ele şi să mă fac curat?” Şi s-a întors şi a plecat plin de mânie. 13. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească şi au zis: „Părinte, dacă prorocul ţi-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ţi-a spus: „Scaldă-te, şi vei fi curat.” 14. S-a coborât atunci şi s-a cufundat de şapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu; şi carnea lui s-a făcut iarăşi cum este carnea unui copilaş, şi s-a curăţat.

Locul îndurării, reprezintă:
a) Pridvorul Evangheliei
Descoperirea lui Dumnezeu prin Cuvântul Său, cu privire la vindecarea sufletului omului.
Evanghelia, Scriptura, este locul îndurării, al revărsării Apei vieții, capabilă să vindece boala omului.
Ioan 8:51 Adevărat, adevărat vă spun că, dacă păzește cineva Cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea.”
b) Pridvorul credinței
•Cine va crede și se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. (Marc.16:16)
•Astfel, credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. (Rom.10:17)
c) Pridvorul pocăinței
•De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.” (Mat.4:17)
•Luca 24: 44. Apoi le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi.” 45. După ce S-a rugat, S-a sculat şi a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de întristare 46. şi le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” 47. Pe când grăia El încă, iată că a venit o gloată. Şi cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute.
d) Pridvorul botezului
•”Pocăiți-va”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh. (Fapt.2:38)
e) Pridvorul sfințeniei
•Și așa erați unii din voi! Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți, în Numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. (1Cor.6:11)
Căci Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este rușine să-i numească „frați” (Evr.2:11)

2. Să realizezi că ești bolnav
vers 3 În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei.
Luca 5:31 Isus a luat cuvântul și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi.”
Una din cele mai mari tragedii ale oamenilor este respingerea faptului că ei au o problemă. Oameni cuprinși de anumite patimi și care nu recunosc și nu acceptă că ei au o problemă, o dependență de droguri, alcool, țigară, necurăție ectc., sunt oameni care de obicei o sfârșesc tragic, deoarece nu pot fi eliberați datorită împietririi și necredinței lor.Ioan 8:32 veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.”
Luca 15:17 Și-a venit în fire și a zis: „Câti argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici!
Romani 3:23 Caci toti au pacatuit si sunt lipsiti de slava lui Dumnezeu.

3. Să-ți recunoști neputința
Versetele 6-7 Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” „Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa; şi, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.”
Slăbănogul ar fi putut să spună: “da, vreau să mă fac sănătos”, însă el realizează neputința și faptul că el singur nu poate face nimic pentru salvarea lui, pentru vindecarea lui. Prin formula de adresare “Doamne”, tragem concluzia că el a realizat neputința lui și că doar Domnul prezent acolo, l-ar putea ajuta  într-o asemenea situație.
Luca 15:18. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și-i voi zice: „Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta
Matei 9:27 Când a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi care strigau și ziceau: „Ai mila de noi, Fiul lui David!”
Matei 15:22 Si iată că o femeie canaanită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac.”

4. Sa crezi in vindecarea oferita
Versetele 8-9 „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ți patul și umblă.” Îndată omul acela s-a făcut sănătos, și-a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat.
Slăbănogul acesta a crezut în vindecarea dată de Isus, denotă acțiunea lui (și-a luat patul și umbla).
În neputința noastră legată de lanțurile și boala păcatului credința în Dumnezeu, în Cuvântul Său, în Mântuirea Lui are o importanță vitală. Mulți oameni rămân înlănțuiți, nefericiți și chinuiți datorită faptului că nu cred în Cuvântul Domnului și sfârșesc tragic.
Luca 15: 20. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. 21.Fiul i-a zis: „Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.”
Marcu 16:15-16 Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.

5. Să asculți de recomandarea Domnului
Versetele 9-11 Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şiumbla. Ziua aceea era o zi de Sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua Sabatului; nu-ţi este îngăduit să-ţi ridici patul.” El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: „Ridică-ţi patul şi umblă.”
În ziua de Sabat era o blasfemie pentru iudei să umbli cu patul după tine fiindcă era considerat că faci o muncă, însă pentru omul vindecat de Isus asta nu reprezintă decât ascultare de Domnul care-l vindecase.
1 Samuel 15:22 Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, și păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.
Luca 15:22. Dar tatăl a zis robilor săi: „Aduceţi repede haina cea mai bună şi îmbrăcaţi-l cu ea; puneţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare. 23. Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l. Să mâncăm şi să ne înveselim; 24. căci acest fiu al meu era mort, şi a înviat; era pierdut, şi a fost găsit.” Şi au început să se înveselească.
Matei 7:24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă. 25. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. 26. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip. 27. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.”

6. Să intri pe Poarta Oilor
– Această poartă ne îndreaptă privirile spre Domnul Isus, Păstorul cel Bun
El Îşi dă viaţa pentru oile Sale  (Ioan 10: 11 Eu sunt Pastorul cel bun. Pastorul cel bun Isi da viata pentru oi.)
El merge înaintea lor şi ele Îl urmează (Ioan 10: 14 Eu sunt Pastorul cel bun. Eu Imi cunosc oile Mele, si ele Ma cunosc pe Mine,)
El Şi-a dat viaţa pentru oile Sale, sângele Lui a curs pe cruce la Golgota pentru păcatele noastre, deoarece „fără vărsare de sânge nu este iertare” (Evrei 9: 22 Si, dupa Lege, aproape totul este curatat cu sange; si fara varsare de sange nu este iertare.)
– Poarta era strajuita de doua turnuri de veghe
Cele două turnuri semnifica dragostea perfecta şi harul lui Dumnezeu:
–  Meea  înseamnă „sută” şi se refera la plinătate (Matei 13:23. Iar samanta cazuta in pamant bun este cel ce aude Cuvantul si-l intelege; el aduce rod: un graunte da o suta, altul saizeci, altul treizeci.”)
–  Hananeel, adică „harul lui Dumnezeu”
Luca 15:18. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și-i voi zice: „Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta 19. și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argații tăi.”

7. Să mărturisești ce ți-a făcut Domnul
Versetele 14-15 După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.” Omul acela s-a dus şi a spus iudeilor că Isus este Acela care-l făcuse sănătos.
După ce ești un om vindecat de Isus, trebuie să fugi de păcat, ca să nu pățești mai rău, aceasta ține de mărturisirea noastră prin sfințenie și trăire ca și copii ai lui Dumnezeu.
Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veți primi o putere, când Se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”
Marcu 16:15 Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice faptură.”

Să vi la locul îndurării
– Să realizezi că ești bolnav

– Să-ți recunoști neputința
– Să crezi în vindecarea oferită
– Să asculți de recomandarea Domnului

– Să intri pe Poarta Oilor
– Să mărturisești ce ți-a făcut Domnul

Simion Ioanăș