Ziua ispășirii ( Yom Kippur) (Levitic 16:11-19 )

Ziua ispășirii ( Yom Kippur) (Levitic 16:11-19 )
Cuvântul de aur: Levetic 16:16

Sarbătoarea pâinii nedospite sau azimilor, pesah (paștele) în amintirea ieșirii din Egipt a poporului.
Sarbătoarea săptămânilor (hag sabaot) (recoltelor) (sărbătoarea rusaliilor)
Sarbătoarea corturilor (hag hassukkat)
Sarbătoarea trâmbițelor
Sarbătoarea ispășirii
Sarbătoarea Purim

Ziua ispășirii sau Ziua curățirii, avea loc în a zecea zi a lunii a șaptea, luna Tișri (sept-oct), în aceeași lună era și sărbătoarea trâmbițelor și sărbătoarea corturilor.
– Sărbătoarea avea loc odată pe an
– Era una din cele mai importante zile ale anului deoarece preotul trecea dincolo de perdeaua care separa Locul Sfânt de Sfânta Sfintelor și aducea acolo sângele unei jertfe de ispășire pentru păcatele poporului.
– Haina  preotului cand intra în Sfânta Sfintelor nu era de “glorie și frumusețe” (colorate), ci purta o haină albă de in (reprezintă curăție și fapte trăite în sfințenie)
– Țapul care era lăsat în pustie, ales pentru Azazel, are ca înțeles faptul că păcatul este îndepărtat în mod simbolic din societatea umană şi dus în regiunea morţii, adică este doar acoperit (cf. Mica. 7:19 : “El va avea iarași milă de noi, va calca în picioare nelegiuirile noastre, și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.”)
– Prin această sărbătoare, Yom Kippur, poporul Israel privea în viitor spre Mesia care va izbăvi națiunea Israel și va face judecata finală în lume.
– Sărbătoarea cuprindea următoarele reguli:
I. Ispășire pentru preoți (Levitic 16:11-14)
A) Vițelul ca jertfă pentru păcat (v.11)
B) Tămîie pentru norul de fum (vv.12-13)
II. Ispășire pentru popor și pentru locuri (Levitic 16:15-17)
A) Țapul ca jertfă pentru păcat (v.15a)
B) Sînge pentru stropire (v.15b)
C) Ispășire pentru locuri: (v.16)
D) Datorie obligatorie (v.17)
III. Ispășire pentru altar  (Levitic 16:18-19)
A) Sînge aplicat pe coarnele altarului (v18)
B) Sîngele stropit de șapte ori (v.19)

Să vedem câteva din adevărurile privitoare la apropierea de Dumnezeu a poporului de sărbătoarea ispășirii:

1. Apropierea de Dumnezeu se face cu reverență și frică (aspectul curăției)
Fii lui Aaron Nadab si Abihu au murit în pustie după ce au adus un “foc străin” pentru tămâiere:
“Leviticul 10:1. Fiii lui Aaron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc; și au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise. 2. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. 3. Moise a zis lui Aaron: „Aceasta este ce a spus Domnul, când a zis: „Voi fi sfințit de cei ce se apropie de Mine ți voi fi proslăvit în fața întregului popor.” Aaron a tăcut.”
Levetic 16:16 Domnul a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii ai lui Aaron, morţi când s-au înfăţişat înaintea Domnului. 2 Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşte fratelui tău Aaron şi spune-i să nu intre în tot timpul în Sfântul Locaş, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispăşirii, care este pe chivot, ca să nu moară, căci deasupra capacului ispăşirii Mă voi arăta în nor.

Evrei 10:26. Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, 27. ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi. 28. Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. 29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului? 30. Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său.” 31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu!

Apropierea de Dumnezeu ca și creștin trebuie să fie făcută cu reverență și frica de Domnul, nu oricum.
Vreau, dar, ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. (1Tim.2:8)
Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, (1Tim.2:9)
Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. (1Cor.11:4)
Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. (1Cor.11:5)
De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. (1Cor.11:27)

2. Apropierea de Dumnezeu ca și crestin se face prin Jertfă, nu este altă Cale
Levetic 16:3. Iată cum să intre Aaron în Sfântul Locaş: Să ia un viţel pentru jertfa de ispăşire şi un berbec pentru arderea de tot. 4. Să se îmbrace cu tunica sfinţită de in şi să-şi pună pe trup izmenele de in; să se încingă cu brâul de in şi să-şi acopere capul cu mitra de in; acestea sunt veşmintele sfinţite, cu care se va îmbrăca el după ce îşi va spăla trupul în apă.
Levetic 16: 14. Să ia din sângele viţelului şi să stropească cu degetul pe partea dinainte a capacului ispăşirii spre răsărit; să stropească din sânge de şapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispăşirii.

Apropierea de Dumnezeu ca si crestin se face prin Jertfa lui Hristos, Mielul lui Dumnezeu dat la moarte pentru pacatele noastre.
Apocalipsa 7:13. Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?” 14. „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. 15. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui. 16. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. 17. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

3. Apropierea de Dumnezeu necesită o trăire în sfințenie, faptele neprihănite ale sfinților (aspectul de lucrare)
Levetic 16:4 Să se îmbrace cu tunica sfinţită de in şi să-şi pună pe trup izmenele de in; să se încingă cu brâul de in şi să-şi acopere capul cu mitra de in; acestea sunt veşmintele sfinţite, cu care se va îmbrăca el după ce îşi va spăla trupul în apă.
– Îmbrăcămintea aceasta nu reprezenta altceva decât ascultarea preotului în lucrarea ce o cerea Dumnezeu.

Aceasta este materializată în viața creștinului care se apropie de Dumnezeu prin punerea în practică a Cuvântului lui Dumnezeu, prin slujirea înaintea Domnului prin talantul dat, prin viața nouă trăită în Hristos.

Apocalipsa 19:5. Şi, din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari!” 6. Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărăţească. 7. Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit 8. şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)

Apropierea de Dumnezeu ca și crestin se face prin sfințire, care se materializeazaă în ducerea până la capăt a mântuirii prin trăirea cerută de Dumnezeu.
Efeseni 4:17. Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea gândurilor lor, 18. având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. 19. Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. 20. Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; 21. dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi 22. cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; 23. şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, 24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. 25. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora. 26. „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră 27. şi să nu daţi prilej diavolului. 28. Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. 30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. 31. Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. 32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Efeseni 6:11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. 13. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. 14. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, 15. având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. 16. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. 17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

4. Apropierea de Dumnezeu necesita o relatie personala stransa cu Domnul
Levetic 16:12. Sa ia o cadelnita plina cu carbuni aprinsi de pe altarul dinaintea Domnului si doi pumni de tamaie mirositoare pisata marunt; sa duca aceste lucruri dincolo de perdeaua dinauntru; 13. sa puna tamaia pe foc inaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tamaie sa acopere capacul ispasirii de pe chivotul marturiei, si astfel nu va muri.
Levetic 16:23. Aaron să intre în Cortul întâlnirii; să-şi lepede veşmintele de in, pe care le îmbrăcase la intrarea în Sfântul Locaş, şi să le pună acolo. 24. Să-şi spele trupul cu apă într-un loc sfânt şi să-şi ia din nou veşmintele. Apoi să iasă afară, să-şi aducă arderea lui de tot şi arderea de tot a poporului şi să facă ispăşire pentru el şi pentru popor.

Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o lăută şi potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor. (Apoc.5:8)

Apropierea de Dumnezeu ca și creștin necesită o relație persoanală strânsă, materializată printr-o viață de rugăciune și citire a Cuvântului, zilnică.
Evrei 5:5. Tot aşa, şi Hristos nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.” 6. Şi, cum zice iarăşi într-alt loc: „Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec.” 7. El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui, 8. măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. 9. Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice, 10. căci a fost numit de Dumnezeu: Mare Preot „după rânduiala lui Melhisedec.” 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis şi lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-aţi făcut greoi la pricepere.

Rugaţi-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanţuri: (Col.4:3)
Rugați-vă neîncetat. (1Tes.5:17)
Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iac.5:16)
Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, (Iuda.1:20)
Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. (Col.3:16)

Evrei 9:24. Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. 25. Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine însuşi, ca marele preot care intră în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al lui; 26. fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa. 27. Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, 28. tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.

Simion Ioanăș

 

Publicitate