Beneficiari ai arvunei moștenirii oferite de Dumnezeu (Efeseni 1:1-14)

Beneficiari ai arvunei moștenirii oferite de Dumnezeu (Efeseni 1:1-14)

Arvuna din Efeseni 1:14 este tradusă din termenul din greacă ἀρραβὼν (arrabōn), care înseamnă o garanție sau o plată parțială în avans pentru garanția unei plăți integrale a ceea ce ai cumpărat.
E ca și când cineva începe o lucrare iar beneficiarul îi dă un avans, omul începe lucrul și știe că atunci când îl termină o să primească întreaga sumă promisă.
Dumnezeu ne-a dat în dar Duhul Sfânt ca un avans pentru moștenirea noastră cerească, pe care Domnul ne-a promis-o și ne-a câștigat-o la cruce.

Aș vrea să privim astăzi și să învățăm cum putem deveni beneficiari ai acestei arvune și ce implică acest lucru pentru noi:

1. Devenim beneficiari ai arvunei în urma pecetluirii cu Duhul Sfânt, ca urmare a auzirii Evangheliei și a credinței în Hristos Domnul
Efeseni 1:13. Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit 14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.
Cuvântul pecetluit vine de la termenul din greacă ἐσφραγίσθητε (esphragisthēte), care înseamnă că ai fost sigilat.
Sunt trei sensuri ale lucrării de sigilare sau pecetluire:
– acel lucru sigilat rămâne închis sau intact
– ideea de proprietate, apartenență sau posesie a unui lucru
– arată veridicitatea sau autenticitatea unui anumit lucru

a) Duhul Sfânt e pecetea lui Dumnezeu în viața noastră și prin aceasta ne-a închis, ne păstrează intacți pentru moștenire
Dumnezeu face din noi un locaș al Lui, iar sigiliul este zidul de apărare sau ușa închisă, dintre noi și tot ce este afară, în așa fel încât cel rău să nu mai poată ajunge la noi.

Efeseni 4:20. Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; 21. dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi 22. cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; 23. şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, 24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. 25. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora. 26. „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră 27. şi să nu daţi prilej diavolului. 28. Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. 30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. 31. Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. 32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Să nu încercăm să ”rupem” sigiliul pus de Dumnezeu trăind o viață sub autoritatea firii pământești și întristând astfel pe Duhul Sfânt.

b) Duhul Sfânt e pecetea lui Dumnezeu lui Dumnezeu în viața noastră și prin aceasta am devenit proprietatea Lui
Ioan 1:11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. 12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

c) Duhul lui Dumnezeu este pecetea lui Dumnezeu în viața noastră și schimbarea făcută în viața noastră este reală, adevărată și autentică
Coloseni 2:11. În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, 12. fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi. 13. Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.

Efeseni 2:1. Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre 2. în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. 3. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 5. măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). 6. El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, 7. ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus. 8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt aduce în viața noastră metanoia, o pocăință adevărată și autentică, o viață nouă trăită în Hristos Domnul.

2. Ca beneficiari ai arvunei moștenirii, ai Duhului Sfânt, Dumnezeu ne înnoiește și ne sfințește pregătindu-ne pentru veșnicia cu El

Dovada prezenței Duhului Sfânt sunt acțiunile Lui în noi, în inima noastră, producând pocăință, roadă și sfințire
Galateni 5:17. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. 18. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. 19. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, 20. închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, 21. pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. 24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. 25. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.
2 Corinteni 3: 17. Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

3. Ca beneficiari ai arvunei moștenirii, ai Duhului Sfânt, suntem asigurați că moștenirea noastră deplină ne este dată
Efeseni 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. 4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, 5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, 6. spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său 8. pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; 9. căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi, 10. ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ. 11. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale, 12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.
Efeseni 2:19. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, 20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. 21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. 22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.
Romani 8:14. Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!” 16. Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. 17. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.

Putem să fim beneficiari ai arvunei moștenirii oferite de Dumnezeu, în urma pecetluirii cu Duhul Sfânt, ca urmare a auzirii Evangheliei și a credinței în Hristos Domnul, prin aceasta devenim copii ai lui Dumnezeu, printr-o schimbare făcută în viața noastră care este reală, adevărată și autentică, având parte de-o naștere din Dumnezeu, de înnoire, sfințire și maturizare, având nădejdea și pregătindu-ne pentru moștenirea veșnică care ne este dată în Hristos Domnul.

Simion Ioanăș

Publicitate