Fă decizii înțelepte în Noul An (Proverbe 4:10-27)

Fă decizii înțelepte în Noul An (Proverbe 4:10-27)

Se consideră că Solomon este autorul acestei cărți. Proverbe 1:4 reprezintă esența acestei cărți: să dea tinerilor agerime de minte, cunoștință și înțelepciune.
1 Împărați 3:9. Dă, dar, robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta aşa de mare la număr!?” 10. Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului.

decizie = 1. Hotărâre luată în urma examinării unei situații.

ÎNȚELEPCIÚNE ~i f. 1) Facultatea de a întelege si de a judeca adânc lucrurile. 2) Judecată cumpănită; chibzuială. Cumpătare, prudentă, moderatie determinată de experientă; spirit de prevedere.

Viața omului cuprinde o multitudine de decizii, decizii care într-un fel sau altul ne marchează existența atât aici pe pământ cât și dincolo în veșnicii.
Deciziile pe care le luăm fiecare din noi, le luăm prin înțelepciunea dobândită de fiecare din noi, în raport cu un Sistem de valori la care ne raportăm.

Înțelepciunea este necesară în orice domeniu al vieții

Exod 35: 30. Moise a zis copiilor lui Israel: „Să ştiţi că Domnul a ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda. 31. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă, pentru tot felul de lucrări. 32. I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint şi în aramă, 33. să sape în pietre şi să le lege, să lucreze lemnul cu meşteşug şi să facă tot felul de lucrări meşteşugite. 34. I-a dat şi darul să înveţe pe alţii, atât lui, cât şi lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan. 35. I-a umplut cu pricepere ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meşteşugită, de lucrat la gherghef şi de ţesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu şi in subţire, să facă tot felul de lucrări şi născociri de planuri.

Iosua 1: 8. Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.

Înțelepciunea se vede în caracterul, faptele și deciziile noastre
Iacov 3:13. Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! 14. Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. 15. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. 16. Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele. 17. Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.

A. Înțelepciunea care vine de Sus
– Este ințelepciunea care vine din Dumnezeu
Isaia 11:2 Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de ințelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul.
1 Corinteni 1:30 Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi ințelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare.
– Este înțelepciunea care ne-o da Dumnezeu
Ecclesiastul 2:26. Căci El dă omului plăcut Lui înţelepciune, ştiinţă şi bucurie; dar celui păcătos îi dă grija să strângă şi s-adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu! Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt.
Iacov 1:5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. 6. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.

– Este înțelepciunea izvorâtă din Cuvânt
Psalmii 19:7. Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.
2 Timotei 3:16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

-Este intelepciunea care transforma, pusa in practica vietii, care ne umple de roade
Iacov 3:17. Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.

B. Înțelepciunea pământească, firească, drăcească
Nu vine din Dumnezeu, vine de la diavolul, este în opoziție față de Scriptură, ne adâncește în păcat și ne duce spre  moartea veșnică.
Prin Înțelepciunea care vine de Sus noi facem decizii înțelepte 

Haideți să privim împreună la câteva domenii principale din viață și modul cum putem lua decizii înțelepte, pentru ca viața noastră să fie în acord cu voia lui Dumnezeu.

 1. Fă decizii înțelepte cu privire la responsabilitatea familiară
versetele 1 la 8 1. Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte, ca să pricepeţi; 2. căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea. 3. Căci când eram încă fiu la tatăl meu şi fiu gingaş şi singur la mama mea, 4. el mă învăţa atunci şi-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele şi vei trăi! 5. Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele. 6. N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti! 7. Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea. 8. Înalţă-o, şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa.

Deciziile înțelepte cu privire la viața de familie, au un rol important pentru a dobândi și a pune la loc de cinste înțelepciunea. Copii sunt datori să asimileze învățătura de la părinți și părinții sunt datori să-i învețe pe copii.
Efeseni 6:1 Copii, ascultați în Domnul de părintii voștri, căci este drept.
Coloseni 3:20 Copii, ascultați de părintii voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului.

Și între soț și soție Dumnezeu are valori care trebuie trăite de noi și care denotă înțelepciunea noastră în familie.
1 Corinteni 7:3-5 3. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. 4. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. 5. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. Barbatul sa-si implineasca fata de nevasta datoria de sot; si tot asa sa faca si nevasta fata de barbat. Nevasta nu este stapana pe trupul ei, ci barbatul. Tot astfel, nici barbatul nu este stapan peste trupul lui, ci nevasta.
Efeseni 5:22-25 22. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; 23. căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 24. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. 25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,

Exemplu: Adonia fiul lui David

1 Împărați 1:5-8 5. Adonia, fiul Haghitei, s-a sumeţit până acolo încât a zis: „Eu voi fi împărat!” Şi şi-a pregătit care şi călăreţi şi cincizeci de oameni care alergau înaintea lui. 6. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viaţa lui, zicând: „Pentru ce faci aşa?” Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip şi se născuse după Absalom. 7. El a vorbit cu Ioab, fiul Ţeruiei, şi cu preotul Abiatar: şi aceştia au trecut de partea lui. 8. Dar preotul Ţadoc, Benaia, fiul lui Iehoiada, prorocul Natan, Şimei, Rei şi vitejii lui David n-au fost cu Adonia.
Adonia a trebuit să fie smerit de Dumnezeu prin prorocul Natan care l-a uns pe Solomon Împărat peste Israel, iar până la urmă Adonia moare ucis de sabie.

2. Fă decizii înțelepte cu privire la caracterul personal
Cum pot lua decizii corecte cu privire la caracter?
a. Ascultând de învățătură
Vers 10 si 11 : ”Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi. Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.
b. Trăind învățătura printr-o viață integră
Vers 12 si 13 Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit; şi când vei alerga, nu te vei poticni.  Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână; păstrează-o, căci ea este viaţa ta.
Exemplu Daniel
Daniel 1:8 Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care-l bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.
3. Fă decizii înțelepte cu privire la relația cu aproapele meu
Cum pot lua decizii înțelepte cu privire la relația cu aproapele meu?
a. Ferindu-mă de trăirea lumească
Vers 14-15 Nu intra pe cărarea celor răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi! Fereşte-te de ea, nu trece pe ea;
Efeseni 4:17. Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea gândurilor lor, 18. având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. 19. Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. 20. Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos;
b. Stai departe de lume
V15 b :   “ocoleşte-o şi treci înainte!”
2 Timotei 2:22 Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.
c) Trăiește ca o lumină în mijlocul oamenilor unde te-a așezat Dumnezeu
vers 18 si 19 Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni.
Filipeni 2:14. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 15. ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, 16. ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.

Exempu Iosif:
Geneza 39:10. Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce şi să se împreuneze cu ea. 11. Într-o zi, când intrase în casă ca să-şi facă lucrul şi când nu era acolo niciunul din oamenii casei, 12. ea l-a apucat de haină, zicând: „Culcă-te cu mine!” El i-a lăsat haina în mână şi a fugit afară din casă.

4. Fă decizii înțelepte cu privire la sfințenia cerută de Dumnezeu (sfințenia implică relația cu Dumnezeu și chemarea făcută la a trăi pentru Împărăția lui Dumnezeu)
Cum pot lua decizii înțelepte cu privire la sfințenia cerută de Dumnezeu?
1 Corinteni 6:19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? 20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.
a. Fiind atent la ce ascult cu urechile mele
Vers 20 Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele!
b. Fiind atent la ce privesc cu ochii
Vers 21 Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale!
c. Fiind de ce-mi lipesc inima
Vers 23 Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.
d. Fiind atent la ce scot pe gură
Vers 24 Izgoneşte neadevărul din gura ta şi depărtează vicleniade pe buzele tale!
e. Fiind atent la pașii mei, la calea pe care calcă ei
Vers 26-27 Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărâte: nu te abate nici la dreapta, nici la stânga şi fereşte-te de rău.

Domnul Isus :
Ioan 12:46 Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric.
Ioan 18:37 „Atunci un Împărat tot ești!”, I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.”

1. Fă decizii înțelepte cu privire la responsabilitatea familiară
2. Fă decizii înțelepte cu privire la caracterul personal
3. Fă decizii întelepte cu privire la relatia cu aproapele meu
4. Fă decizii înțelepte cu privire la sfințenia cerută de Dumnezeu

Simion Ioanăș

 

 

Publicitate