Biruința bisericii printr-o viață personală și una de căsătorie după Standardele Domnului (Efeseni 5:17-21)

Biruința bisericii printr-o viață personală și una de căsătorie după Standardele Domnului

Efeseni 5: 17. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. 18. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. 19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. 20. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. 21. Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.
Introducere 
Dumnezeu dorește ca viața noastră a creștinilor să fie una de sfinți, trăită diferit de lumea din jur, subliniind în lecția de astăzi să nu trăim în beție, să fim plini de Duh, să avem între noi o părtășie și-o închinare prin care să-L cinstim pe Dumnezeu.

Prezentarea Lecției

1. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare (vezi vers 18)
Cu cât bea omul mai mult alcool ajunge la destrăbălare, adică la pierderea moralității, a corectitudinii, a Standardului lui Dumnezeu
.
a) Biblia ne spune că consecințele beției sunt batjocorirea altora, gălăgia printr-o vorbire fără rost, stare de rău – vaiete, oftări, neînțelegeri sau ceartă, plâns fără motiv, rănirea corpului fără pricină sau datorată beției, ochii roșii, curvie, destrăbălare, nașterea de pofte în inimă, amorțeală fizică, psihică și dependență.
Proverbe 20:1. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. –
Proverbe 23: 29. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînţelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roşii? 30. Ale celor ce întârzie la vin şi se duc să golească paharul cu vin amestecat. 31. Nu te uita la vin când curge roşu şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, 32. dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilic. 33. Ochii ţi se vor uita după femeile altora, şi inima îţi va vorbi prostii.34. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. 35. „M-a lovit… dar nu mă doare!… M-a bătut… dar nu simt nimic! Când mă voi trezi? Mai vreau vin!”
b) Biblia ne spune că bețiile sunt o împlinire a poftei firii pământești, o faptă a firii
Galateni 5: 21. pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
c) Biblia ne spune că cei care trăiesc în beție nu au parte de Împărăția lui Dumnezeu
1 Corinteni 6:9. Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, 10. nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 11. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

2. Fiți plini de Duh (vers 18)
Prin lepădarea de noi înșine
Efeseni 4:22. cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; 23. şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, 24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.
Prin Cuvântul lui Dumnezeu
Psalmul 119:11 Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
Evrei 4:12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.
Prin rugăciune
Luca 11:11. Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? 12. Sau, dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? 13. Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”
Romani 8:26. Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
Efeseni 6:18. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii
Prin predarea totală în Mâna Lui
Romani 8:14 Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
Galateni 5:16 Zic, dar: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești.
Prin manifestarea dragostei în fiecare zi
1Corinteni 13:1 Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.
1Corinteni 13:13 Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
3. Părtășia dintre noi trebuie să-L cinstească pe Dumnezeu (vers 19-21)
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. 20. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.
– Printr-o vorbire Scripturală (Vorbiţi între voi cu psalmi)
1 Petru 4: 11. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
– Printr-o cântare care să aducă cinste lui Dumnezeu
(cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului)
– Printr-o închinare cu mulțumire adusă lui Dumnezeu Tatăl, în Numele Domnului (Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos)
Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și multumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. (Col.3:17)
4. Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos. (vers 21)

– Supunerea față de autoritatea lui Dumnezeu a tuturor
Iacov 4:7. Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. 8. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!
– Supunerea față de autoritatea stabilită de Dumnezeu în familie
Coloseni 3:18. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, cum se cuvine în Domnul. 19. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi necaz pe ele. 20. Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 21. Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea.
– Supunerea față de autoritatea stabilită de Dumnezeu în biserică
Evrei 13: 17. Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos.
Tot așa și voi, tinerilor, fiți supusi celor bătrâni. Și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har.” (1Pet.5:5)
– Supunere față de autoritatea stabilită de Dumnezeu în societate
Romani 13:1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu
Coloseni 3: 22. Robilor, ascultaţi în toate lucrurile pe stăpânii voştri pământeşti; nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul. 23. Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,

Aplicarea lecției – The Lesson Aplication
Noi biruim ca biserică a Domnului pe acest pământ trăind după Standardele Domnului, învățând să nu ne îmbătăm cu alcool, să fim plini de Duhul Sfânt, să avem o părtășie care să-L cinstească pe Domnul prin promovarea Cuvântului Scripturii, o cântare care să-l aibe pe Domnul și voia Lui în centru, o închinare cu mulțumire lui Dumnezeu și o supunere a autorității stabilite de Dumnezeu în întreaga noastră viață.

Întrebări – Questions

Părerea mea față de băuturile alcoolice este una biblică?
Ce consecințe grave au bețiile din perspectivă biblică?
Cum să fiu plin de Duhul Sfânt?
Cum trebuie să fie părtășia creștină în lumina lecției de azi?
Ce înseamnă să ne supunem unii altora în frica lui Hristos?

Simion Ioanăș

Publicitate