Pavel înaintea dregătorului Felix în Cezareea (Fapte 24:1-27)

Pavel înaintea dregătorului Felix în Cezareea (Fapte 24:1-27)


INTRODUCERE
Iudeii pornesc o prigoană împotriva apostolului Pavel în Ierusalim, care este arestat și în urma apărării înaintea lor confuzia creată este și mai mare, iar Pavel ca să scape de iudei este trimis de căpitanul cazărmii la Cezareea, ca să fie judecat acolo de dregătorul Felix. În lecția de astăzi apostulul Pavel se apără de acuzele iudeilor înaintea dregătorului Felix la acuzele aduse de iudei prin marele preot Anania și reprezentanții lor, ca rezultat Felix amână judecarea, în particular împreună cu soția lui ascultă pe Pavel predicând Evanghelia fără să accepte mesajul și îl ține închis doi ani de zile.

PREZENTAREA ŞI INTERPRETARE LECȚIEI

1. Acuzarea iudeilor înaintea dregătorului Felix împotriva lui Pavel
Fapte 24:1. După cinci zile, a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni şi cu un vorbitor, numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. 2. Pavel a fost chemat, şi Tertul a început să-l pârască astfel: „Preaalesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare; şi neamul acesta a căpătat îmbunătăţiri sănătoase prin îngrijirile tale. 3. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulţumirea, în toată vremea şi în tot locul. 4. Dar, ca să nu te ţin prea mult, te rog să asculţi, în bunătatea ta, câteva cuvinte. 5. Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune la cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor 6. şi a încercat să spurce chiar şi Templul. Şi am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după Legea noastră, 7. dar a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă 8. şi a poruncit pârâşilor lui să vină înaintea ta. Dacă-l vei cerceta, tu însuţi vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi.” 9. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta şi au spus că aşa stau lucrurile.

a) Plângerea lui Tertul este una lingușitoare, una prin care să influențeze o decizie favorabilă iudeilor (vers 2-4)
Ps 5:7. Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în Casa Ta şi să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfânt. 8. Doamne, călăuzeşte-mă pe calea plăcută Ţie, din pricina vrăjmaşilor mei! Netezeşte calea Ta sub paşii mei. 9. Căci nu este nimic adevărat în gura lor; inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis, şi pe limbă au vorbe linguşitoare.
Prov 26:27. Cine sapă groapa altuia cade el în ea, şi piatra se întoarce peste cel ce o prăvăleşte. 28. Limba mincinoasă urăşte pe cei pe care-i doboară ea, şi gura linguşitoare pregăteşte pieirea. –
b) Plângerea lui Tertul cuprinde invective, minciună și ipocrizie sau fariseism (vers 5-9)
Pavel este numit ciumă, este învinuit de inițiatorul unei răscoale a iudeilor pe tot pământul,  învinuit ca și conducător al ucenicilor Domnului ca o acuzație împotriva toturor care credeau în Hristos, este învinuit ca spurcând Templu.
Exod 20:16. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

2. Apostolul Pavel se apără la acuzațiile iudeilor înaintea dregătorului Felix
Fapte 24: 10. După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: „Fiindcă ştiu că de mulţi ani eşti judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. 11. Nu sunt mai mult de douăsprezece zile, te poţi încredinţa de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. 12. Nu m-au găsit nici în Templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. 13. Aşa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă pârăsc acum. 14. Îţi mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinţilor mei, după Calea pe care ei o numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege şi în Proroci 15. şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi. 16. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 17. După o lipsă de mai mulţi ani, am venit să aduc milostenii neamului meu şi să aduc daruri la Templu. 18. Tocmai atunci nişte iudei din Asia m-au găsit curăţat în Templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. 19. Ei înşişi ar trebui să se înfăţişeze înaintea ta şi să mă pârască, dacă au ceva împotriva mea. 20. Sau să spună aceştia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat, când am stat înaintea soborului, 21. afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor: „Pentru învierea morţilor sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră.”

a) Apostolul Pavel se apără de acuzații folosindu-se de adevăr și demontând acuzațiile false (vers 11-13)
Efeseni 4:20. Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; 21. dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi 22. cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; 23. şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, 24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. 25. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora. 26. „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră
Efeseni 6: 14. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, 15. având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. 16. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
b) Apostolul Pavel se apără de acuzații folosindu-se de credința adevărată în Dumnezeul lui Israel
– Calea lui Hristos nu neagă ce este scris în Lege și Proroci
– Credința și nădejdea în învierea drepților și nedrepților
– Trăirea în curăție și sfințenie
– Iudeii din Asia l-au văzut pe Pavel în Templu și ei ar trebui să-l acuze de ceva pe Pavel dacă a greșit- Iudeii dinaintea lui Felix să spună doar ce au văzut sau auzit ei că a greșit

3. Felix amână luarea unei decizii, ascultă Evanghelia cu soția lui în particular și îl ține închis pe Pavel doi ani
Fapte 24:22. Felix, care ştia destul de bine despre „Calea” aceasta, i-a amânat zicând: „Am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul Lisias.” 23. Şi a poruncit sutaşului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puţin mai slobod şi să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. 24. După câteva zile, a venit Felix cu nevasta sa, Drusila, care era iudeică; a chemat pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos Isus. 25. Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.” 26. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani; de aceea trimitea şi mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el. 27. Doi ani au trecut astfel; şi, în locul lui Felix, a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor, şi a lăsat pe Pavel în temniţă.

a) Felix amână un verdict relaxând unele restricții și îl cheamă pe Pavel să-i spună Evanghelia, ascultând-o împreună cu nevasta și respingând mesajul (vers 22-25)
Marcu 4:14. Semănătorul seamănă Cuvântul. 15. Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat Cuvântul; dar după ce l-au auzit, vine Satana îndată şi ia Cuvântul semănat în ei.
b) Felix dă dovadă de-un caracter corupt așteptând mită și-l ține pe Pavel doi ani în închisoare (vers 26-27)

APLICAREA LECȚIEI

Putem face prin lecția de astăzi o antiteză între caracterul rău și corupt al acuzatorilor iudei împreună cu dregătorul Felix și caracterul apostolului Pavel, o antiteză între întuneric și lumină, prin care adevărul, credința adevărată, înțelepciunea, predicarea Evangheliei strălucesc în mijlocul întunericului plin de lingușire, invective, minciună, ipocrizie, fariseism, corupție și necredință.
Apostolul Pavel este un exemplu și-un model de-a mărturisi și-a rămâne integru ca și copil al lui Dumnezeu în mijlocul întunericului acestei lumi.

ÎNTREBĂRI
Cum sunt acuzațiile și caracterul iudeilor față de apostulul Pavel înaintea dregătorului Felix?
Care este atitudinea și strategia de apărare a lui Pavel în urma acuzațiilor iudeilor înaintea lui Felix?
Ce învățăm din apărarea și atitudinea apostolului Pavel să aplicăm în trăirea noastră în mijlocul unei lumi potrivnice nouă și Evangheliei?

Simion Ioanăș

Publicitate