Cine sunt Nefilimii ? (Gen. 6:1-7; Numeri 13:31-33)

Cine sunt Nefilimii ? (Gen. 6:1-7)

Genesa (Facerea) 6:1. Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete, 2. fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales. 3. Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” 4. Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. 6. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui. 7. Şi Domnul a zis: „Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.”

Numeri 13:31. Dar bărbaţii care fuseseră împreună cu el au zis: „Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi.” 32. Şi au înnegrit înaintea copiilor lui Israel ţara pe care o iscodiseră. Ei au zis: „Ţara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe locuitorii ei; toţi aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. 33. Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră, şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.”

Terminologia, vine din din cuvântul ebraic “nepilîm” (uriasi), care vine de la verbul naphal = a cădea.

Sunt patru interpretări principale a acestor  nefilimi:

1. Fiii lui Dumnezeu, din Geneza 6:2, ar fi îngeri căzuți care s-au împreunat (luat neveste) cu fetele oamenilor, rezultatul a fost nefilimii.
2. Fiii lui Dumnezeu, din Geneza 6:2, ar fi îngeri căzuți care au posedat oameni și i-au făcut să ia de neveste fetele oamenilor, rezultatul a fost nefilimii.
3. Fiii lui Dumnezeu, din Geneza 6:2, ar fi linia de oameni evlavioși de la Adam – Set pana la Noe și ei și-au luat neveste, iar copiii lor căzuți au căutat dumnezeii falși.
4.Fiii lui Dumnezeu, din Geneza 6:2, ar fi linia de oameni evlavioși de la Adam – Set, pana la Noe și ei și-au luat femei neevlavioase din spița lui Cain și descendenții lor (nefilimii) au urmat dumnezei falși, l-au respins pe Dumnezeu

1. Fiii lui Dumnezeu, din Geneza 6:2, ar fi îngeri căzuți care s-au împreunat (luat neveste) cu fetele oamenilor, rezultatul a fost nefilimii.
– În această variantă fiii lui Dumnezeu ar fi îngeri, se interpretează asta bazat pe texte din biblie care numește fiii lui Dumnezeu drept îngeri.
Iov 1: 6. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor.
Iov 2: 1. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului.
Iov 38: 7. atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?
– La această variantă Nephilim ar fi jumătate oameni, jumătate îngeri căzuți. Chiar terminologia cuvântului nefilim care vine de la verbul “a cădea” ne arată că acești oameni se trag din îngeri căzuți.
– Sprijinitorii acestei înțelegeri găsesc în Noul Testament două pasaje care ar sprijini teoria nefilimilor ca jumătate oameni jumătate îngeri:

2 Petru 2:1. În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 2. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. 3. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înşelătoare să aibă un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea lor nu dormitează. 4. Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată; 5. dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi; 6. dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, 7. şi dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi; 8. (căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite) 9. înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii: 10. mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia şi dispreţuiesc stăpânirea. Ca nişte îndrăzneţi şi încăpăţânaţi ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, 11. pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie şi putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor.

Iuda 1:4. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos. 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că ştiţi o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa. 7. Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic. 8. Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile.

– Versetele din Noul Testament nu menționează nefilimii drept descendenți care au apărut în urma împreunării îngerilor căzuți cu femeile oamenilor, însă menționează îngerii care au păcătuit (2 Petru 2:4) și care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința (Iuda 1:6). Amândouă aceste pasaje sunt puse în contextul Sodomei și Gomorei, acolo unde predomina imoralitatea sexuală. Geneza 19:5 ne revelează cum oamenii din Sodoma au vrut să păcătuiască cu doi îngeri veniți în casa lui Lot.
– Ca o susținere a acestei viziuni, mulți i-au în considerare Cartea lui Enoh, o apocrifă, parte din tradiția iudaică, unde în capitolele 6 si 7 precizează că îngerii s-au împreunat cu fetele oamenilor.

Ca și argumente împotriva acestei înțelegeri a nefilimilor, avem câteva argumente:|

– Îngerii sunt duhuri și nu pot avea DNA să poată să se combine cu DNA-ul femeii. Nimeni nu poate susține idea că îngerul Gavril (Gabriel) sau cei doi îngeri care au fost în preajma cetăți Sodoma ar avea capacitate reproductive.
– Știm că Duhul Sfânt a putut crea în Maria pe Hristos Domnul, însă niciunde nu ar fi vreun argument că îngerii ar avea această capacitate.
– Iov putea folosi în cele trei versete amintite pentru fiii lui Dumnezeu cuvântul înger, ca și in Iov 4:18, unde apare termenul înger – Kalm mal’ak, folosit de Elifaz din Teman. În cazul acesta nu poți spune cu siguranță că versetele din Iov prin care unii spun ca fiii lui Dumnezeu ar fi de fapt îngeri, ba mai mult îngeri căzuți, ar avea argumente credibile.
– De fapt fiii lui Dumnezeu din Geneza puteau fi chemați descendenții lui Adam, deoarece Biblia îl numește așa și pe Adam:
Luca 3:36. fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, 37. fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan, 38. fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.
– De fapt chiar și creștinii sunt numiți fiii lui Dumnezeu în Scriptura, așa că fiii lui Dumnezeu din Geneza nu sunt neapărat îngeri
Matei 5: 9. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!
Romani 8: 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu
Romani 8: 19. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.
– Chiar in Vechiul Testament întâlnim expresia de fiu sau fiii lui Dumnezeu într-un alt format
Ps 82: 6. Eu am zis: „Sunteți dumnezei, toți sunteți fii ai Celui Preaînalt.”
Osea 1: 10. Totuși numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării care nu se poate nici măsura, nici număra; și de unde li se zicea: „Nu sunteți poporul Meu”, li se va zice: „Copiii Dumnezeului celui Viu”!
– Linia  copiilor lui Anac nu a fost complet distrusă de către Iosua, așa nu sunt argumente care să nu ne facă să credem că ei trăiesc și astăzi
Iosua 11:22. N-au rămas deloc anachimi în țara copiilor lui Israel; n-au rămas decât la Gaza, la Gat și la Asdod.
– Fapte 17:26 ne relatează faptul că toți oamenii  de pe pământ (toate națiunile) au ieșit dintr-un singur om. Dacă câteva națiuni sau oameni ar proveni din “sânge” adamic și “sânge” angelic și dacă urmașii lui Ana ar fi jumătate îngeri, jumătate oameni, atunci avem o problema cu Noul Testament, versetul acesta ar fi fals.
Fapte 17:26. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului; le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor,
– În Geneza 6:4 unde spune că nefilimii au fost “oameni cu nume” textul folosește termenul iysh, care este folosit pentru om sau descendent de-al lui Adam. Acest termen nu-I folosit niciodată pentru îngeri căzuți. Dacă acești nefilimi erau jumătate îngeri, jumătate oameni, atunci cum de acest termen îi prezintă ca om în totalitate.
– În acord cu Matei 22:30 îngerii în Cer nu se căsătoresc, în cazul acesta nu avem nici un argument că cei căzuți ar face asta.
– Geneza 6:2 ne spune că fiii lui Dumnezeu și-au luat soții, însă niciunde în Scriptură nu ni se spune că ar fi căsătoria altfel decât între un bărbat și-o femeie. Dacă îngerii și-ar fi luat soții, asta ar însemna că căsătoria nu ar fi limitată între bărbat și femeie, asa cum ne spune Biblia.
– Mărturia Domnului Isus ne-a spus clar în Luca 24:37-43 că un duh nu poate avea nici carne, nici oase. În cazul acesta fiii oamenilor nu pot fi îngeri căzuți. Dacă îngerii căzuți se pot materializa, atunci se pune la îndoială însăși Învierea Domnului.
Luca 24:39. Uitați-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiți-Mă și vedeți: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu.”

2. Fiii lui Dumnezeu, din Geneza 6:2, ar fi îngeri căzuți care au posedat oameni și i-au făcut să ia de neveste fetele oamenilor, rezultatul a fost nefilimii.

– Susținătorii acestui punct de vedere susțin că conform Scripturii oamenii pot fi posedați bazați pe Sfânta Scriptura
Luca 22: 3. Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.
Marcu 5: 15. Au venit la Isus, și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos îmbrăcat și întreg la minte; și s-au înspăimântat.

– Întrebarea este însă dacă oamenii posedați de demoni pot fi numiți fiii lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură mulți apar ca posedați de demoni dar niciodată nu sunt numiți fiii lui Dumnezeu.
– Întrebarea la acest punct de vedere se pune dacă și astăzi sunt posedați oameni, atunci se mai nasc nefilimi astăzi? Din punctual acesta de vedere ar însemna că mulți dintre noi am fi nefilimi astăzi.

3. Fiii lui Dumnezeu, din Geneza 6:2, ar fi linia de oameni evlavioși de la Adam – Set pana la Noe și ei și-au luat neveste, iar copiii lor căzuți au căutat dumnezeii falși.

– Susținătorii acestui punct de vedere invocă contextul din Geneza capitolul 5 și 4, un suport important care ține cont de contextul literar.
– Susținătorii acestui punct de vedere susțin că fiii lui Dumnezeu au fost regi și lideri.
Psalmii 82:1. (Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor. 2. – „Până când veţi judeca strâmb şi veţi căuta la faţa celor răi? – (Oprire) 3. Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului, 4. scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor răi.” 5. Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se clatină toate temeliile pământului. 6. Eu am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.”
– Susținătorii acestui punct susțin că linia fiilor lui Dumnezeu, a oamenilor evlavioși sunt pe linia Adam – Set – Enoh – Noe. Ținând cont de contextul liniei Setitilor prezentate în capitolele 4 si 5, în capitolul șase apare fiii lui Dumnezeu ca o explicație a acestei linii.
Astfel fiii descendenți din Set sau căsătorit cu femeile oamenilor care urmau alți dumnezei falși, astfel că descendenții lor au urmat dumnezeii falși și au respins pe Dumnezeu, în sensul acesta au căzut și s-au îndepărtat de Dumnezeu.
– Susținătorii acestui punct de vedere susțin că linia lui Set este evidentă ca a fi a fiilor lui Dumnezeu, asta deoarece Set a înlocuit pe Abel și de la el oamenii au chemat Numele Domnului, în Linia aceasta întâlnim pe Enoh care umbla cu Dumnezeu și așa continuă până la Noe care a fost drept înaintea lui Dumnezeu și a găsit favoare înaintea Lui.

Criticii acestui punct de vedere susțin că fiii lui Dumnezeu din capitolul șase sunt de fapt îngeri, asta bazat pe Iov 1:6, 2:1, 38:7 și Daniel 3:25.
O altă critică adusă acestui punct de vedere sunt urmașii fiilor și fiicelor lui Metusala și Lameh care au fost considerați răi și rătăciți conform Geneza 6:5, deci mulți descendenți din Set nu pot fi considerați fiii lui Dumnezeu sau oameni evlavioși în cazul acesta.
Critici acestui punct de vedere mai aduc argumentul că oamenii din Geneza 6:1 include pe toți descendenții din Adam (atat Cain cat si Set) deci în cazul acesta fiicele oamenilor din versetul doi nu pot fi în nici un caz interpretate ca aparținând din linia lui Cain doar.

4. Fiii lui Dumnezeu, din Geneza 6:2, ar fi linia de oameni evlavioși de la Adam – Set, până la Noe și ei și-au luat femei neevlavioase din spița lui Cain și descendenții lor (nefilimii) au urmat dumnezei falși, l-au respins pe Dumnezeu

– Percepția aceasta este similara cu linia setiților și poate fi considerată o completare a precedentei viziuni.
– În acest punct de vedere nu toți cei din linia lui Set au fost oameni evlavioși și considerați fiii lui Dumnezeu, ci doar câțiva.
– Ei consideră că cei din linia lui set considerați oameni evlavioși, fiii lui Dumnezeu, au luat neveste dintre fiicele oamenilor neevlavioși, atât din Linia lui Set cât si a lui Cain, astfel au rezultat nefilimii care au căzut din gratia lui Dumnezeu și s-au luat după dumnezei străini.
– În conceptul acestei viziuni, nefilimii sunt oameni care au căzut grav de la fața lui Dumnezeu, ei și-au întors fața de la Dumnezeu, urmând dumnezei străini. Așa se explică de ce în Numeri 13 descendenții lui Anac care locuiau în Canan erau considerați nefilimi, spun susținătorii acestui punct de vedere.
– În conceptul acestei viziuni ei spun că dacă păcătoșii distruși la Potop au în comun cu păcătoșii din Sodoma și Gomora mânia lui Dumnezeu, atunci înseamnă că nefilimii nu sunt altceva decât oameni căzuți, oameni care s-au îndepărtat de fața lui Dumnezeu și care îi găsim și în Numeri 13 ca nefilimi descendenți din Anac.
– Pentru uriași se puteau folosi și alte variante, cuvântul rapa (Deut 2:11, 20; 3:11 2 Sam 21:16, 18, 20 1 Cron 20:4), cuvântul gibbor (Ios 1:14, 1 Sam 9:1, Iov 16:14)


 

Publicitate