Încercarea credinței (Iacov 1:1-4)

Încercarea credinței  (Iacov 1:1-4)

Iacov 1:1. Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos, către cele douăsprezece seminţii care sunt împrăştiate: Sănătate! 2. Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, 3. ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. 4. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.

Epistola lui Iacov, mulți  o atribuie lui Iacov, fratele lui Isus care alături de frații săi Iose, Simon și Iuda inițial nu au acceptat (Marcu 3:21, Ioan 7:5) autoritatea Domnului înainte de înviere, însă după ce Domnul înviat i S-a arătat (1 Cor 15:7), Iacov a devenit un slujitor al Bisericii din Ierusalim (Gal 1:19, 2:9, Fapte 12:17). Iacov a fost martirizat prin împroșcarea cu pietre în urma instigării marelui preot, în jurul anului 61, d. Hr.

Iakobos, from Hebrew יַעֲקֹב (Yaʿqob, Yaʿaqov, Yaʿăqōḇ), Greek Ἰάκωβος Iakobos.
Yaʻaqov (Hebrew) → Iacobus (Greek) → Iacomus (transliterat Latin) → Jammes (Old French) → James (English).  (Bill Mounce is the founder and President of BiblicalTraining.org, serves on the Committee for Bible Translation (which is responsible for the NIV translation of the Bible)

Introducere – Introduction
Vom învăța din seria de lecții care o începem despre credința activă, pusă sau materializată în practica vieții, o credință care să se vadă în schimbările comportamentale șI morale din viața creștinului. Epistola se ocupă de nevoia creștinilor de-a se împotrivi tendinței de-a face compromisuri cu lumea și dă învățături despre multe subiecte care sunt foarte importante pentru trăirea creștină, pe care le vom parcurge în seria de lecții care urmează, începând prima lecție cu încrecarea credinței sau credința încercată.

Prezentarea lecției – The lesson Presentation

În textul citit Iacov ne prezintă câteva îndemnuri care să ne ajute în încercarea credinței:

1. Bucură-te când treci prin încercări (vers 2)
De ce?
– Fiindcă încercarea ne ajută să creștem spiritual, să ne maturizăm spiritual.
Încercarea lucrează răbdare. Răbdarea aduce maturizare, întregire, desăvârșire.
Întotdeauna în încercări trebuie să privim la rezultatul acestor încercări care este maturizare, creștere, desăvârșire.
– Fiindcă prin încercare suntem martori ai Domnului și avem răsplată în Cer
Matei 5:11. Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! 12. Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. 13. Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. 14. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 15. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. 16. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
– Fiindcă prin încercare ajungem într-o zi la mântuirea sufletelor noastre
1 Petru 1:5. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 6. În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, 7. pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, 8. pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, 9. pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.

2. Rodește când treci prin încercări (vers 3)
Galateni 5:22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. 24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. 25. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.

3. Maturizează-te când treci prin încercări (vers 4)
Maturizarea înseamnă să perseverez pe cale îndiferent de încercare lăsând ca roada Duhului să fie mai evidentă în viața mea aducând desăvârșire.
Efeseni 4: 11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, 12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 14. ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; 15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. 16. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

4. Trăiește în integritatea când treci prin încercări (vers 4)
1 Petru 4: 10. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. 11. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin. 12. Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; 13. dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui. 14. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. 15. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 16. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 17. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?

Aplicarea Lecției – The application of the lesson

Credința noastră pe acest pământ este încercată, însă noi trebuie să ne bucurăm știind că așa ne maturizăm spiritual, aducem roadă, suntem martori ai Domnului, trăim în integritate, având răsplată în Cer și parte de mântuire.

Întrebări – Questions

Care trebuie să fie atitudinea noastră când trecem prin încercări?
Ce aduce încercarea în viața mea personală?
Cum trebuie să fie trăirea mea când trec prin încercări?
Ce mă motivează la perseverență în credință când trec prin încercări?

Simion Ioanăș

Publicitate