Starea de veghe și importanța ei (Marcu 13:26-37)

Starea de veghe și importanța ei (Marcu 13:26-37)

Marcu 13: 26. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere şi cu slavă. 27. Atunci va trimite pe îngerii Săi şi va aduna pe cei aleşi din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. 28. Luaţi învăţătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, ştiţi că vara este aproape. 29. Tot aşa, când veţi vedea aceste lucruri împlinindu-se, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. 30. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. 31. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. 32. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. 33. Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea. 34. Se va întâmpla ca şi cu un om plecat în altă ţară, care îşi lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui şi porunceşte portarului să vegheze. 35. Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa. 36. Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. 37. Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!”

Domnul Isus pune starea de veghe pe o poziție importantă, o poziție vitală, de aceea și noi ca biserică trebuie să luăm în serios avertismentul Domnului și veghem, cu cât mai mult vedem că semnele ne arată că venirea Domnului este tot mai aproape.
Mă gândesc că noi suntem într-un război spiritual, dușmanul nostru de moarte caută prin orice mijloace să ne doboare, să ne atragă la cădere și pierzare, iar starea de veghe are o importanță majoră. În armată, starea de veghe se face în posturi de gardă sau la posturi mai mici numite planton, posturile acestea sunt de importanță majoră, atât pentru santinela din post, cât și pentru ceilalți colegi de arme care se odihnesc. Cel care-i de veghe riscă dacă adoarme sau nu este atent moartea lui și moartea colegilor, de aceea cei care controlează garda sau plantonul pedepsesc drastic prinderea santinelelor care-și încalcă consemnul
.
1 Petru 5:8. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. 9. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.

Doresc să privim astăzi împreună, la câteva domenii din viața noastră, la care Domnul ne atenționează să fim într-o stare de veghe și importanța vegherii în aceste domenii:

1. Vegheați în domeniul învățăturii
Marcu 13:5. Isus a început atunci să le spună: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. 6. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.
2 Petru 2:1. În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 2. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău.

1 Timotei 4:16. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.
– Învățătura cu care-mi hrănesc sufletul și mintea mă ține în starea de veghe
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps.119:105)
Efeseni 6:17. Luati si coiful mantuirii si sabia Duhului, care este Cuvantul lui Dumnezeu.
Nu poți să fii într-o stare de veghe fără ca să ai Cuvântul lui Dumnezeu, parte din armura creștinului și Hrana care ne face puternici pe cale.
– Învățătura pe care o îmbrățișez și-o dau altora poate duce sau îndepărta pe om din starea de veghe
2 Timotei 4:1. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: 2. propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. 4. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. 5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba.
2 Petru 3: 3. Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor 4. şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” 5. Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei 6. şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. 7. Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.

Istoria lui Israel este o mărturie pentru noi ca Biserică, putem vedea acolo că pentru starea de veghe și biruința poporului lui Dumnezeu, Cuvântul venit de la Dumnezeu a avut un rol foarte important. Când Israel a căzut în neascultare consecințele au fost grave și dușmanii lui Israel au avut biruință asupra lor, când au rămas în Cuvânt a biruit Israel datorită Domnului care lupta pentru ei.
Deuteronom 4:8. Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte, cum este toată Legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte? 9. Numai ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi. 10. Adu-ţi aminte de ziua când te-ai înfăţişat înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: „Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ; şi să înveţe şi pe copiii lor să le păzească.”

2. Vegheați în domeniul trăirii
Iacov 2:17. Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi. 18. Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am faptele. Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.” 19. Tu crezi că Dumnezeu este unul şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară! 20. Vrei, dar, să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică?

– Să veghem să fim mărturie
Marcu 13:10. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. 11. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi în ceasul acela; căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul Sfânt.
– Să veghem să fim în integritate și sfințenie
Matei 24:45. Care este deci robul credincios şi înţelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? 46. Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa! 47. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. 48. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: „Stăpânul meu zăboveşte să vină!” 49. Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii, 50. stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l ştie, 51. îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

În viața poporului Israel neascultarea de Cuvânt și nepunerea în practică a Cuvântului lui Dumnezeu a dus la consecințe grave. Noi nu putem sta într-o stare de veghe fără Domnul, rămânem în starea aceasta datorită Lui, că suntem în Hristos, însă neascultarea ne pune în pericol, ne îndepărtează de Domnul și consecințele pot să fie grave.
1 Samuel 15:19. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului?” 20. Saul a răspuns lui Samuel: „Am ascultat glasul Domnului şi m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, şi am nimicit cu desăvârşire pe amaleciţi; 21. dar poporul a luat din pradă oi şi boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârşire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Ghilgal.” 22. Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 23. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.”

3. Vegheați în domeniul familiei
Marcu 13:12. Fratele va da la moarte pe fratele său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî. 13. Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.

Satana vrea ca să lovească familia, să dezbine și să distrugă, prin această strategie atacă pe cei credincioși, atacă biserica, de aceea este domeniul care astăzi este sub un atac demonic intens în societatea noastră.
Vegherea în acest domeniu trebuie să includă, responsabilitatea ca părinte vizavi de copiii noștri, autoritatea lăsată de Dumnezeu, moralitatea sexuală, respectul autorității lăsate de Dumnezeu în familie.

Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – (Prov.22:6)
Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. (Evr.13:4)
Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. (Col.3:20)
„Căci Eu urăsc despărțirea în căsătorie – zice Domnul Dumnezeul lui Israel – și pe cel ce își acoperă haina cu sîlnicie – zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși!” (Mal.2:16)

Familia, pe care Dumnezeu o vede constituită dintre un bărbat și-o femeie, a fost instituită de Dumnezeu și acolo Dumnezeu își manifestă prezența, prin toate cerințele trăite de noi creștinii în ascultare de Cuvântul Său.
Efeseni 5:22. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; 23. căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 24. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. 25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, 26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 27. ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. 28. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. 29. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;

4. Vegheați în domeniul societății
Matei 24:6. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. 7. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume. 8. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. 9. Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu. 10. Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. 11. Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. 12. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. 13. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.

Noi suntem chemați la veghere și-n acest domeniu al vieților noastre societatea, la fel și aici avem izbândă rămânând în Domnul, sub paza Lui și ascultând de El. Indiferent de comportamentul societății vizavi de noi creștinii, noi trebuie să veghem, rămânând sare și lumină, neacceptând stilul și comportamentul de viață al lor, fiind martori ai lui Hristos, Mântuitorul nostru.

Matei 5:13. Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. 14. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 15. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. 16. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, placută și desăvârșită. (Rom.12:2)

1 Petru 2:12. Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. 13. Fiţi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, 14. cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei ce fac bine. 15. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti. 16. Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. 17. Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului!

Suntem chemați în aceste vremuri să rămânem într-o stare de veghe, putem face asta doar rămânând în Domnul și călăuziți de Duhul Domnului:

– Să avem o stare de veghe în domeniul învățăturii, hrănindu-ne cu Cuvântul lui Dumnezeu și dând mai departe învățătura sănătoasă și curată, izvorâte din Cuvânt.
– Să avem o stare de veghe în domeniul trăirii, punând în practică credința și Cuvântul, trăind în integritate și sfințenie atât în relația cu Dumnol, cât și cu aproapele.
– Să avem o stare de veghe în domeniul familiei, respectând autoritatea lăsată de Dumnezeu, ascultarea de părinți, moralitatea și integritatea cerută de Dumnezeu.
– Să avem o stare de veghe în domeniul societății rămânând sare și lumină, neacceptând stilul și comportamentul de viață al lor, fiind martori ai lui Hristos, Mântuitorul nostru

Simion Ioanăș