Trăirea în sfințenie

Trăirea în sfințenie ( Coloseni 3: 1-17 )
Leviticul 20:7 Voi să va sfințiți și să fiți sfinți, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
1 Petru 1:15-16 Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt”.
1 Tesaloniceni 5:23 Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
1 Petru 1:1. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii care trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia, 2. după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!
1 Corinteni 6:11 11. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.
Romani 8:13 13. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.
2 Corinteni 3:18 18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

Doresc să privim împreună la câteva reguli pentru o trăire sfântă, așa cum reies ele din textul de astăzi și să aplicăm aceste reguli la viața noastră, pentru a putea trăi în sfințenie.
1. Umblați după lucrurile de Sus
Vers 1: “Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.”
Matei 6:33 Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
A umbla după lucrurile de Sus înseamnă să fiu preocupat de Împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu să fie pe primul plan în viața mea, înseamnă să urmăresc ca să slujesc în familie, în Biserică și în societate după voia lui Dumnezeu. Să umblu după lucrurile de Sus înseamnă să fiu interesat să citesc Cuvântul Scripturii și să-l aplic la viața mea.
2. Gândiți-vă la lucrurile de Sus
2 Corinteni 11:3 Dar mă tem că, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos.
Evrei 4:12 12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.
Matei 15:19 Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele.
Metanoia = schimbarea minții
Să te gândești la lucrurile de sus înseamnă să-ți încarci mintea cu acele lucruri, să-ți lași mintea schimbată de cuvântul lui Dumnezeu, acele gânduri după voia lui Dumnezeu vor schimba și inima, prin puterea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu.
3. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ
Versetele : “3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu….5 De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli….8 Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură.9 Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui,…”
Să omor mădularele înseamnă să identific în viața mea tot ce face parte din omul vechi supus firii pământești, având ca stăpân pe satana! Acea fire dă roade și trebuie toată viața supusă Duhului Sfânt, trebuie ucise acele mădulare care dau lăstari din ea.
4. Aveți grijă de omul cel nou născut din Dumnezeu
Vers 9 Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, 10 şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.
Omul cel nou trebuie hrănit în fiecare zi, îi trebuie apa vieții, trebuie îmbrăcat în fiecare zi.
Matei 4:4 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
Ioan 4:14 Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică.”
Efeseni 6:11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. 13. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. 14. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, 15. având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. 16. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. 17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 18. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii
Ce înseamnă să ai grijă de omul cel nou? Înseamnă să-l hrănești cu Cuvântul, să-i dai apa vieții, să-l îmbraci și să-l faci puternic prin exercițiile spirituale pentru a fi gata oricând de lupta cu dușmanul.
5. Integrați-vă în poporul lui Dumnezeu acceptând noua identitate
Versetele “11 Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi. 12 Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. 13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină săse plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. 14 Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.”
Să te integrezi în poporul lui Dumnezeu înseamnă să renunți la orice piedică privind identitatea și să înveți să te relaționezi cu frații în credință după voia lui Dumnezeu și încununând aceste relații cu dragoste.

Simion Ioanăș

Publicitate