O mărturie plină de curaj – Petru mărturisește Evanghelia la Neamuri (Fapte 10:24-45)

O mărturie plină de curaj – Petru mărturisește Evanghelia la Neamuri (Fapte 10:24-45)

Contextul ne vorbește despre importanța călăuzirii lui Dumnezeu în viața lui Petru și revelația Lui pentru Petru, să înțeleagă că Dumnezeu iubește Neamurile și dorește ca Evanghelia să ajungă și la ele.
• Dacă un străin, care va locui la tine, va vrea să facă Paştile Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur; apoi se va apropia să le facă, şi va fi ca şi băştinaşul; dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele. (Exod.12:48)
• Să nu asupreşti pe străin; ştiţi ce simte străinul, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. (Exod.23:9)
• Dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi în ţara voastră, să nu-l asupriţi.(Lev.19:33)
Corneliu era un centurion roman din Cezareea, om temător de Dumnezeu care era atașat  de practicile evreiești “milostenia, rugăciunea”. Prin Cornelius este marcat începutul  convertirii Neamurilor la creștinism.

Haideți să privim împreună la câteva motivații prezentate în textul de astăzi, pentru a mărturisi Evanghelia altora:

1. Prin mărturisirea Evangheliei, aducem slava lui Dumnezeu
Vers 25. Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui şi i s-a închinat. 26. Dar Petru l-a ridicat şi a zis: „Scoală-te, şi eu sunt om!”

a) Aducem slavă lui Dumnezeu înțelegând că noi suntem o unealtă a Domnului în lucrarea de propovăduire 
Petru a înțeles că meritul pentru mântuirea neamurilor e al Domnului, el este doar o unealtă
Versetele 28. „Ştiţi”, le-a zis el, „că nu este îngăduit de Lege unui iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el; dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat.
b) Aducem slavă lui Dumnezeu renunțând la noi, la ambiții, cârtire, pentru Evanghelie
Petru a înțeles că trebuie să renunțe la cârtire în lucrare, la el însuși
Vers 29. De aceea am venit fără cârtire când m-aţi chemat; vă întreb, dar, cu ce gând aţi trimis după mine?”
c) Aducem slavă lui Dumnezeu ascultând chemarea care ne-a făcut-o pentru propovăduirea Evangheliei
Petru a înțeles că trebuie să urmeze chemarea lui Dumnezeu
Vers 19. Şi, pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: „Iată că te caută trei oameni; 20. scoală-te, coboară-te şi du-te cu ei fără şovăire, căci Eu i-am trimis.”

2. Prin mărturisirea Evangheliei, împlinim Planul lui Dumnezeu de mântuire
Vers 34. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, 35. ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El.

a) În Planul Său, Dumnezeu nu este părtinitor
• 15. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. (Marc.16:15)
• Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.. (Ioan.3:16)

b) În Planul Său, Dumnezeu se folosește de lucrătorii Lui
vers 42. Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului şi să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi.

Ioan 17:17. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. 18. Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. 19. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. 20. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.

c) În Planul Său, Dumnezeu simte cu nevoile oamenilor
vers 43. Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.”
Isaia 53:4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. 5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. 6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Iona 4:9. Dar Dumnezeu a zis lui Iona: „Bine faci tu de te mânii din pricina curcubetelui?” El a răspuns: „Da, bine fac că mă mânii până la moarte!” 10. Atunci şi Domnul a zis: „Ţie îţi este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă şi pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut şi într-o noapte a pierit. 11. Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!”

3. Prin mărturisirea Evangheliei, Duhul Sfânt lucrează în mijlocul nostru
Vers 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. 45. Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste Neamuri.

a) Duhul Sfânt ne dă putere de mărturie
• Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Fapt.1:8)
b) Duhul Sfânt se atinge de cei cărora le vestim Evanghelia
1 Corinteni 2:9. Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” 10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.
c) Duhul Sfânt dă daruri pentru slujire
• Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. (1 Cor.12:7)

Câteva adevăruri valabile pentru noi astăzi din aceasta lecție:

Să urmărim să mărturisim Evanghelia oamenilor din jur, știind că astfel aducem slavă lui Dumnezeu
– Să ne lăsăm folosiți ca o unealtă în mâna lui Dumnezeu în mărturisirea Evangheliei
– Să renunțăm la noi, la ambițiile noastre pentru Evanghelie
– Să ascultam chemarea lui Dumnezeu pentru a mărturisi Evanghelia altora
– Să ne lăsam folosiți de Dumnezeu pentru împlinirea nevoilor oamenilor din jur, astfel să fim unelte în Mâna lui Dumnezeu ca Evanghelia să ajungă la cât mai mulți oameni
– Să ne lăsăm umpluți de Duhul lui Dumnezeu pentru ca lucrarea noastră de mărturisire sa aibă eficiență în mijlocul oamenilor

Simion Ioanăș