Pavel propovăduiește Evanghelia în Atena (Fapte 17:15-34)

Pavel propovăduiește Evanghelia în Atena (Fapte 17:15-34)

Paul Preaches the Gospel in Athens (Acts 17: 15-34)

INTRODUCERE – INTRODUCTION:
Apostolul Pavel este în a doua călătorie misionară și propovăduiește Evanghelia în Atena, capitala Greciei, în contextul filozofiilor grecești și a iudeilor, a multitudinii de idoli prezenți în cetate, Dumnezeu îi deschide o ușă lui Pavel să vorbească în mijlocul Aeropagului despre Mântuirea oferită de Dumnezeu în Domnul Isus.
The apostle Paul is on his second missionary journey and preaches the gospel in Athens, the capital of Greece, in the context of Greek and Jewish philosophies, the multitude of idols present in the city, God opens a door for Paul to speak in the midst of the Aeropag about the salvation offered by God in the Lord Jesus.

PREZENTAREA ŞI INTERPRETARE LECȚIEI – LESSON PRESENTATION AND INTERPRETATION


1. Apostolul Pavel ajuns în Atena în mijlocul unei cetăți pline de idoli, caută oportunități să vestească evanghelia atât iudeilor cât și cu neamurile prezente acolo
Fapte 17:15. Cei ce însoţeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors, cu însărcinarea să ducă lui Sila şi lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. 16. Pe când îi aştepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli. 17. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii şi cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea.
1. The apostle Paul arrives in Athens in the midst of a city full of idols, looking for opportunities to preach the gospel to both the Jews and the Gentiles present there.
Acts 17:15 So those who conducted Paul brought him to Athens; and receiving a command for Silas and Timothy to come to him with all speed, they departed. 16 Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was provoked within him when he saw that the city was given over to idols. 17 Therefore he reasoned in the synagogue with the Jews and with the Gentile worshipers, and in the marketplace daily with those who happened to be there.


Indiferent de mediul în care trăim, noi trebuie în funcție de zona unde locuim și filozofiile existente să spunem oamenilor Evanghelia, căutând atragerea lor la Mîntuire.
1 Corinteni 9:19. Căci, măcar că sunt slobod faţă de toţi, m-am făcut robul tuturor, ca să câştig pe cei mai mulţi. 20. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi când aş fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câştig pe cei ce sunt sub Lege; 21. cu cei ce sunt fără Lege m-am făcut ca şi cum aş fi fost fără Lege (măcar că nu sunt fără o Lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub Legea lui Hristos), ca să câştig pe cei fără lege. 22. Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei.23. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am şi eu parte de ea.
Regardless of the environment in which we live, we need to tell the people the gospel according to the area where we live and the existing philosophies, seeking their attraction to salvation.
1 Corinthians 9:19 For though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win the more; 20 and to the Jews I became as a Jew, that I might win Jews; to those who are under the law, as under the [a]law, that I might win those who are under the law; 21 to those who are without law, as without law (not being without [b]law toward God, but under [c]law toward Christ), that I might win those who are without law; 22 to the weak I became [d]as weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. 23 Now this I do for the gospel’s sake, that I may be partaker of it with you.


2. În mijlocul filozofiilor specifice Atenei și grecilor, Dumnezeu deschide o ușă Pentru ca Pavel să predice Evanghelia în Aeropag
(din limba greacă: Ἄρειος πάγος = „Dealul lui Ares” – a fost organul și consiliul suprem de judecată și control în orașul stat Atena)
Fapte 17:18. Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el. Şi unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alţii, când l-au auzit că vesteşte pe Isus şi învierea, ziceau: „Pare că vesteşte nişte dumnezei străini.” 19. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag şi au zis: „Putem să ştim care este această învăţătură nouă pe care o vesteşti tu? 20. Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea, dar, să ştim ce vrea să zică aceasta.” 21. Căci toţi atenienii şi străinii care stăteau în Atena nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou.
2. In the midst of the philosophies specific to Athens and the Greeks, God opens a door for Paul to preach the Gospel in the Aeropagus (Greek: Ἄρειος πάγος = „Hill of Ares” – was the supreme body and court of judgment and control in the city of Athens)
Acts 17:18 [a]Then certain Epicurean and Stoic philosophers encountered him. And some said, “What does this [b]babbler want to say?” Others said, “He seems to be a proclaimer of foreign gods,” because he preached to them Jesus and the resurrection. 19 And they took him and brought him to the [c]Areopagus, saying, “May we know what this new doctrine is of which you speak? 20 For you are bringing some strange things to our ears. Therefore we want to know what these things mean.” 21 For all the Athenians and the foreigners who were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing.


Epicurieni
Fondatorul, Epicur, s-a născut în anul 341 î.Cr. în insula Samos. Primele studii le-a făcut sub îndrumarea lui Eusiphanes, un discipol al lui Democrit, care l-a învăţat să privească lumea ca fiind rezultatul mişcării întâmplătoare şi ca o combinaţie de particule atomice.Întregul sistem a avut în vedere un scop practic, obţinerea fericirii prin detaşare senină. Atomismul lui Democrit a izgonit orice teamă de intervenţie divină în viaţă sau de pedeapsă după moarte; zeii duc o viaţă de perfectă detaşare senină şi nu au nimic a face cu existenţa umană, iar moartea produce dispersarea finală a atomilor noştri constituenţi.
Epicurean

The founder, Epicurus, was born in 341 BC. on the island of Samos. He did his first studies under the guidance of Eusiphanes, a disciple of Democritus, who taught him to look at the world as the result of random motion and as a combination of atomic particles.

The whole system had a practical purpose in mind, to achieve happiness through serene detachment. Democritus’ atomism drove away any fear of divine intervention in life or the death penalty; the gods lead a life of perfect serene detachment and have nothing to do with human existence, and death produces the final scattering of our constituent atoms.
Stoici
Şcoala stoică de filozofie şi-a derivat numele de la Stoa Poikile, porticul din Atena unde Zenon din Citium (335-263 î.Cr.) a predat pentru prima dată doctrinele ei caracteristice.
Stoicii au căutat salvarea în alinierea voinţei cu Raţiunea inerentă a universului, logosul. Omul este fericit atunci când nu doreşte ca lucrurile să fie altfel decât sunt; deci lasă-l să caute deplina cunoaştere în ciclul naturii şi să cultive o acceptare voită a lui. Raţiunea universală este dumnezeu; mitologiilor tradiţionale le-a fost atribuită o interpretare simbolică în sensul acesta.
Stoic

The Stoic school of philosophy derived its name from Stoa Poikile, the portico of Athens where Zeno of Citium (335-263 BC) first taught its characteristic doctrines.

The Stoics sought salvation by aligning the will with the inherent Reason of the universe, the logos. Man is happy when he does not want things to be different than they are; so let him seek full knowledge in the cycle of nature and cultivate a willing acceptance of it. Universal reason is god; traditional mythology has been given a symbolic interpretation in this sense.
În mijlocul unor filozofii care țineau omul departe de frica de zei și îl ținea într-o zonă de comfort cu privire la materialism și trăirea în conformitate cu voia omului, Dumnezeu îi dă posibilitatea apostolului Pavel să vorbească în Aeropag, un loc de cinste în mijlocul Atenei, un loc cu greutate în ce privește autoritatea.
Nu contează ce fel de învățături și filozofii avem în jurul nostru, noi ca și creștini trebuie să căutăm oportunități și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne pregătească căi și uși deschise Pentru a predica Evanghelia.
In the midst of philosophies that kept man away from the fear of the gods and kept him in a comfort zone regarding materialism and living according to man’s will, God gave the apostle Paul the opportunity to speak in the Aeropagus, a place of honor in the midst of Athens, a place with a lot of authority.

No matter what kind of teachings and philosophies we have around us, we as Christians must look for opportunities and pray that God will prepare open ways and doors for us to preach the gospel.

3. Pavel prezintă Evanghelia găsind o punte de legătură în cetate, un altar și în mod sistematic predică Evanghelia pocăinței prezentând pe Dumnezeu care ne-a creat, de care depindem și Atotputernic pe tot Pământul, Cel care ne cheamă la pocăință și o să judece lumea prin Hristosul Înviat.

Fapte 17:22. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului şi a zis: „Bărbaţi atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religioşi. 23. Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar şi un altar pe care este scris: „Unui Dumnezeu necunoscut!” Ei bine, ceea ce voi cinstiţi fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu. 24. Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. 25. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile. 26. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, 27. ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. 28. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…” 29. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului. 30. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; 31. pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morţi…” 32. Când au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată.” 33. Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul lor. 34. Totuşi unii au trecut de partea lui şi au crezut; între aceştia era Dionisie areopagitul, o femeie numită Damaris şi alţii împreună cu ei.

3. Paul presents the gospel by finding a bridge in the city, an altar and systematically preaches the gospel of repentance presenting God who created us, on whom we depend and Almighty on all the earth, He who calls us to repentance and will judge the world through the Risen Christ.
Acts 17:22 Then Paul stood in the midst of the [a]Areopagus and said, “Men of Athens, I perceive that in all things you are very religious; 23 for as I was passing through and considering the objects of your worship, I even found an altar with this inscription: Therefore, the One whom you worship without knowing, Him I proclaim to you: 24 God, who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. 25 Nor is He worshiped with men’s hands, as though He needed anything, since He gives to all life, breath, and all things. 26 And He has made from one [b]blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined their preappointed times and the boundaries of their dwellings, 27 so that they should seek the Lord, in the hope that they might grope for Him and find Him, though He is not far from each one of us; 28 for in Him we live and move and have our being, as also some of your own poets have said, ‘For we are also His offspring.’ 29 Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the Divine Nature is like gold or silver or stone, something shaped by art and man’s devising. 30 Truly, these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent, 31 because He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness by the Man whom He has ordained. He has given assurance of this to all by raising Him from the dead.” 32 And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, while others said, “We will hear you again on this matter.” 33 So Paul departed from among them.

La fel ca apostolul Pavel și noi astăzi trebuie acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, să găsim punți de legătură în mijlocul filozofiilor și învățăturilor existente, să ne rugăm Domnului să ne deschidă uși pentru ca oamenii să poată să audă Evanghelia pocăinței și Planul lui Dumnezeu cu privire la judecată șI mântuirea oferită prin Hristos Isus.
Like the apostle Paul, we today need to find bridges where God has placed us in the midst of existing philosophies and teachings, pray for the Lord to open doors for us to hear the gospel of repentance, and God’s plan regarding the judgment and salvation offered through Christ Jesus.

APLICAREA LECȚIEI – LESSON APPLICATION:
Învățăm din lecția de astăzi cât de important este să căutăm oportunități în orice împrejurare să propovăduim Evanghelia, indiferent de filozofiile și idolatria existentă, Dumnezeu poate deschide uși pentru mărturia noastră, trebuie să fim atenți la elemente de legătură din societate și astfel în mod sistematic să prezentăm pe Dumnezeu, Planul lui de Mântuire și Judecată prin Domnul Isus Hristos.
We learn from today’s lesson how important it is to look for opportunities in any circumstance to preach the gospel, regardless of existing philosophies and idolatry, God can open doors for our witness, we must be attentive to the elements of society and thus systematically present God, His Plan of Salvation and Judgment through the Lord Jesus Christ.

ÎNTREBĂRI – QUESTIONS:
Ce face Pavel când ajunge în Atena în mijlocul cetății pline de idoli și filozofii păgâne?
Care-i strategia apostolului Pavel de-a prezenta Evanghelia în Atena?
Cine a pregătit toate lucrurile în așa fel ca apostolul Pavel să ajungă să vorbească în mijlocul Aeropagului din Atena?
Ce putem învăța din lucrarea și prezentarea Evangheliei făcută de Pavel în mijlocul Aeropagului?
What does Paul do when he arrives in Athens in the midst of a city full of idols and pagan philosophers?

What is the apostle Paul’s strategy for presenting the gospel in Athens?

Who prepared all this for the apostle Paul to speak in the midst of the Athens Aeropagus?

What can we learn from Paul’s ministry and presentation of the gospel in the middle of the Aeropagus?

Simion Ioanăș

Publicitate