Neînțelegeri cu privire la ținerea Legii lui Moise rezolvate în Biserică (Fapte 15:1-31)

Neînțelegeri cu privire la ținerea Legii lui Moise rezolvate în Biserică (Fapte 15:1-31)
Disagreements over keeping the Law of Moses resolved in the Church (Acts 15: 1-31)


Fapte 15:1. Câţiva oameni, veniţi din Iudeea, învăţau pe fraţi şi ziceau: „Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi.” 2. Pavel şi Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe şi păreri deosebite; şi fraţii au hotărât ca Pavel şi Barnaba şi câţiva dintre ei, să se suie la Ierusalim la apostoli şi prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri.
Acts 15:1 And certain men came down from Judea and taught the brethren, “Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved.” 2 Therefore, when Paul and Barnabas had no small dissension and dispute with them, they determined that Paul and Barnabas and certain others of them should go up to Jerusalem, to the apostles and elders, about this question.

INTRODUCERE – INTRODUCTION:
În textul de astăzi, Pavel și Barnaba se întorc din prima călătorie misionară și după ce dau un raport al lucrării mai rămân mult timp acolo, ei constată că anumiți iudei învățau în Biserică că trebuie să fie tăiați împrejur și să țină Legea lui Moise și intră cu ei într-o dispută cu privire la aceste învățături, după care Biserica hotărăște ca aceste disensiuni să fie rezolvate împreună cu apostolii și prezbiterii bisericii din Ierusalim, trimițănd acolo câțiva frați.
In today’s text, Paul and Barnabas return from their first missionary journey, and after giving an account of the work, they remain there for a long time. . with them in a dispute over these teachings, after which the Church decides that these dissensions should be resolved together with the apostles and the presence of the church in Jerusalem, by sending some brethren there.

PREZENTAREA ŞI INTERPRETARE LECȚIEI – LESSON PRESENTATION AND INTERPRETATION
1. Pavel și Barnaba constată influența unor iudaizatori care chemau la tăierea împrejur și ținerea Legii lui Moise pentru a fi mântuit în Biserică și-i confruntă
1. Paul and Barnabas note the influence of some Jews who called for circumcision and keeping the Law of Moses to be saved in the Church and confronted them
Fapte 15:1. Câţiva oameni, veniţi din Iudeea, învăţau pe fraţi şi ziceau: „Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi.” 2. Pavel şi Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe şi păreri deosebite; şi fraţii au hotărât ca Pavel şi Barnaba şi câţiva dintre ei, să se suie la Ierusalim la apostoli şi prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri.
Acts 15:1 And certain men came down from Judea and taught the brethren, “Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved.” 2 Therefore, when Paul and Barnabas had no small dissension and dispute with them, they determined that Paul and Barnabas and certain others of them should go up to Jerusalem, to the apostles and elders, about this question.
– Datoria noastră ca și creștini este să veghem asupra învățăturii din Biserică și să confruntăm pe cei care aduc o învățătură neconformă Scripturii.
Tit 1:7. Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav; 8. ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat; 9. să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici. 10. În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori, 11. cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învăţând pe oameni, pentru un câştig urât, lucruri pe care nu trebuie să le înveţe.
– As Christians, it is our duty to watch over the teachings of the Church and to confront those who teach unscriptural teachings.
Titus 1:7 For a [a]bishop must be blameless, as a steward of God, not self-willed, not quick-tempered, not given to wine, not violent, not greedy for money, 8 but hospitable, a lover of what is good, sober-minded, just, holy, self-controlled, 9 holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able, by sound doctrine, both to exhort and convict those who contradict. 10 For there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers, especially those of the circumcision,


2. Pavel și Barnaba mărturisesc pe drum spre și în Ierusalim lucrarea de Mântuire printre Neamuri, la Ierusalim se confruntă cu aceeași problemă a ținerii Legii, iar primul pas în rezolvare este sfătuirea împreună
2. Paul and Barnabas testify on the way to and from Jerusalem the work of salvation among the Gentiles, in Jerusalem they face the same problem of keeping the Law, and the first step in solving it is counsel together
Fapte 15:3. După ce au fost petrecuţi de biserică până afară din cetate, şi-au urmat drumul prin Fenicia şi Samaria, istorisind întoarcerea Neamurilor la Dumnezeu; şi au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor. 4. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de biserică, de apostoli şi de prezbiteri, şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. 5. Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat şi au zis că Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur şi să li se ceară să păzească Legea lui Moise. 6. Apostolii şi prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut.
Acts 15:3 So, being sent on their way by the church, they passed through Phoenicia and Samaria, describing the conversion of the Gentiles; and they caused great joy to all the brethren. 4 And when they had come to Jerusalem, they were received by the church and the apostles and the elders; and they reported all things that God had done with them. 5 But some of the sect of the Pharisees who believed rose up, saying, “It is necessary to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses.” 6 Now the apostles and elders came together to consider this matter.

– Indiferent de divergențele care se ivesc, noi trebuie să ne continuăm lucrarea, iar primul pas în rezolvarea unui asemenea divergențe este comunicarea sau sfătuirea împreună, totul în lumina Cuvântului Scripturii și călăuzirii Duhului Sfânt
– Regardless of the differences that arise, we must continue our work, and the first step in resolving such differences is to communicate or counsel together, all in the light of the Word of Scripture and the guidance of the Holy Spirit.
3. Petru, Barnaba, Pavel și Iacob pledează pentru aplanarea și rezolvarea divergenței făcând apel la călăuzirea dată de Dumnezeu și la profețiile Scripturii
3. Peter, Barnabas, Paul, and Jacob, advocate for the Settlement of Divergence by God’s Guide and Scriptural Prophecy

Fapte 15:7. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru şi le-a zis: „Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă. 8. Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă. 9. N-a făcut nicio deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţat inimile prin credinţă. 10. Acum, dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta? 11. Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.” 12. Toată adunarea a tăcut şi a ascultat pe Barnaba şi pe Pavel, care au istorisit toate semnele şi minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul Neamurilor. 13. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă! 14. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele. 15. Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: 16. „După aceea Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou: 17. pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu, 18. zice Domnul, care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie.”
Acts 15:7 And when there had been much dispute, Peter rose up and said to them: “Men and brethren, you know that a good while ago God chose among us, that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. 8 So God, who knows the heart, [a]acknowledged them by giving them the Holy Spirit, just as He did to us, 9 and made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith. 10 Now therefore, why do you test God by putting a yoke on the neck of the disciples which neither our fathers nor we were able to bear? 11 But we believe that through the grace of the Lord Jesus [b]Christ we shall be saved in the same manner as they.” 12 Then all the multitude kept silent and listened to Barnabas and Paul declaring how many miracles and wonders God had worked through them among the Gentiles. 13 And after they had [c]become silent, James answered, saying, “Men and brethren, listen to me: 14 Simon has declared how God at the first visited the Gentiles to take out of them a people for His name. 15 And with this the words of the prophets agree, just as it is written: 16 ‘After this I will return And will rebuild the tabernacle of David, which has fallen down; I will rebuild its ruins, And I will set it up; 17 So that the rest of mankind may seek the Lord, Even all the Gentiles who are called by My name, Says the [d]Lord who does all these things.’ 18 [e]“Known to God from eternity are all His works.

– Un conflict major sau o învățătură greșită se poate rezolva prin comunicare în lumina Scripturii și prin poziția, autoritatea și călăuzirea dată de Dumnezeu lucrătorilor chemați și certificați de biserică.
– A major conflict or wrong teaching can be resolved by communication in the light of Scripture and by the position, authority, and guidance given by God to the workers called and certified by the church.


4. După ascultarea pledoariei, Biserica din Ierusalim, călăuzită de Duhul Sfânt, transmite un mesaj tuturor bisericilor legat de poziția creștină față de ținerea Legii lui Moise, trimițând pe Pavel, Barnaba, Barsaba și Sila să ducă acest mesaj și celorlalte Biserici.
4. After hearing the plea, the Church of Jerusalem, guided by the Holy Spirit, sends a message to all churches regarding the Christian position regarding the keeping of the Law of Moses, sending Paul, Barnabas, Barsabas, and Silas to take this message to the other Churches as well.
Fapte 15:19. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu; 20. ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate şi de sânge. 21. Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de Sabat.” 22. Atunci apostolii şi prezbiterii şi întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câţiva dintre ei şi să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba. Şi au ales pe Iuda, zis şi Barsaba, şi pe Sila, oameni cu vază între fraţi. 23. Şi au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii şi fraţii: către fraţii dintre Neamuri care sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune! 24. Fiindcă am auzit că unii, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor şi v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea; 25. noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem nişte oameni şi să-i trimitem la voi împreună cu preaiubiţii noştri Barnaba şi Pavel, 26. oamenii aceştia care şi-au pus în joc viaţa pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. 27. Am trimis, dar, pe Iuda şi pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleaşi lucruri. 28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, 29. adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!” 30. Ei deci şi-au luat rămas bun de la biserică şi s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulţimii adunate. 31. După ce au citit-o, fraţii s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea.
Acts 15:19 Therefore I judge that we should not trouble those from among the Gentiles who are turning to God, 20 but that we write to them to abstain from things polluted by idols, from [a]sexual immorality, from things strangled, and from blood. 21 For Moses has had throughout many generations those who preach him in every city, being read in the synagogues every Sabbath.” 22 Then it pleased the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely, Judas who was also named Barsabas,[b] and Silas, leading men among the brethren. 23 They wrote this letter by them: The apostles, the elders, and the brethren, To the brethren who are of the Gentiles in Antioch, Syria, and Cilicia: Greetings. 24 Since we have heard that some who went out from us have troubled you with words, unsettling your souls, [c]saying, “You must be circumcised and keep the law”—to whom we gave no such commandment— 25 it seemed good to us, being assembled with one [d]accord, to send chosen men to you with our beloved Barnabas and Paul, 26 men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. 27 We have therefore sent Judas and Silas, who will also report the same things by word of mouth. 28 For it seemed good to the Holy Spirit, and to us, to lay upon you no greater burden than these necessary things: 29 that you abstain from things offered to idols, from blood, from things strangled, and from sexual[e] immorality. If you keep yourselves from these, you will do well. Farewell. 30 So when they were sent off, they came to Antioch; and when they had gathered the multitude together, they delivered the letter. 31 When they had read it, they rejoiced over its encouragement.

– Problema ținerii Legii lui Moise a fost rezolvată de Consiliul de la Ierusalim cu privire la creștini, însă Biblia ne prezintă că iudaizatorii n-au încetat și au încercat atacarea Evangheliei în continuare, totuși călăuzirea Duhului, mărturia celor chemați și hotărârea bisericii au adus lumină și a rămas ca o mărturie de rezolvare a problemelor pentru biserică.
– The issue of keeping the Law of Moses was resolved by the Jerusalem Council on Christians, but the Bible tells us that the Jews did not stop and tried to attack the gospel, but the guidance of the Spirit, the testimony of those called, and the judgment of the church and it remained as a problem-solving testimony to the church.

APLICAREA LECȚIEI – LESSON APPLICATION:
Noi trebuie să veghem asupra învățăturii din Biserică și să confruntăm pe cei care aduc o învățătură falsă, trebuie să ne continuăm lucrarea, iar primul pas în rezolvarea unui asemenea divergențe este comunicarea sau sfătuirea împreună, totul în lumina Cuvântului Scripturii, călăuzirii Duhului Sfânt, mărturia celor chemați și hotărârea bisericii privitor la problemă.
We must watch over the teachings of the Church and confront those who bring false teachings, we must continue our work, and the first step in resolving such a divergence is to communicate or counsel together, all in the light of the Word of Scripture, the guidance of the Holy Spirit, the testimony to those called and the church’s decision on the matter.

ÎNTREBĂRI – QUESTIONS:

Conform atitudinii bisericilor din Antiohia și Ierusalim din lecția de azi, care sunt pașii de urmat în rezolvarea unei probleme doctrinare?
Cum procedează Barnaba și Pavel când se confruntă cu o învățătură greșită?
Conform acestei hotărâri a Bisericii din Ierusalim noi mai trebuie să ținem Legea lui Moise?
Ce rămâne de împlinit conform hotărârii Bisericii privitor la Legea lui Moise?
According to the attitude of the churches in Antioch and Jerusalem in today’s lesson, what are the steps to be taken in solving a doctrinal problem?
How do Barnabas and Paul deal with wrong teaching?
Do we still have to keep the Law of Moses according to this decision of the Church in Jerusalem?
What remains to be done according to the Church’s decision regarding the Law of Moses?

Simion Ioanăș


Publicitate