Rolul rugăciunii în viața credinciosului (Iacov 5:13-18)

Rolul rugăciunii în viața credinciosului

Iacov 5:13. Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă! 14. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. 15. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. 16. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. 17. Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. 18. Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat rodul.

Introducere
Epistola lui Iacov prin care am trecut aproape în totalitate, este o epistolă a punerii credinței noastre în practica vieții, arătând-o prin trăirea în fiecare zi după Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea și abordarea rugăciunii din lecția de azi trebuie să ne îndemne și să ne ducă la a pune în practică ceea ce a pus Dumnezeu la îndemâna noastră în trăirea noastră pe acest pământ ca și credincioși.
În prima parte a lecției ne-a fost prezentată importanța rugăciunii în necazuri și suferință, exprimarea mulțumirii prin rugăciune, importanța rugăciunii prezbiterilor și ungerea cu undelemn, rugăciunea făcută cu credință fiind conștienți că Dumnezeu răspunde după voia și Planul Lui și rolul mărturisirii unii altora a păcatelor pentru a primi vindecare.

Prezentarea lecției

1. Rugăciunea este strâns legată de relația personală cu Dumnezeu
1 Împărați 20:1. In vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amot, a venit la el si i-a zis: „Asa vorbeste Domnul: „Randuieste ce ai de randuit casei tale, caci vei muri si nu vei mai trai.” 2. Ezechia s-a intors cu fata la perete si a facut Domnului urmatoarea rugaciune: 3. „Doamne, adu-Ti aminte ca am umblat inaintea fetei Tale cu credinciosie si curatie de inima si am facut ce este bine inaintea Ta!” Si Ezechia a varsat multe lacrimi. 4. Isaia, care iesise, n-ajunsese inca in curtea din mijloc, cand cuvantul Domnului i-a vorbit astfel: 5. „Intoarce-te si spune lui Ezechia, capetenia poporului Meu: „Asa vorbeste Domnul Dumnezeul tatalui tau David: „Ti-am auzit rugaciunea si ti-am vazut lacrimile. Iata ca te voi face sanatos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului. 6. Voi mai adauga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbavi, pe tine si cetatea aceasta, din mana imparatului Asiriei si voi ocroti cetatea aceasta, din pricina Mea si din pricina robului Meu David.”
1 Ioan 2:1. Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. 2. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

2. Rugăciunea este strâns legată de veghere și stăruință, învățăm aceasta de la Domnul în Ghețimani

Luca 22:40. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită.”
Marcu 14: 32. S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Şi Isus a zis ucenicilor Săi: „Şedeţi aici până Mă voi ruga.” 33. A luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi a început să Se înspăimânte şi să Se mâhnească foarte tare. 34. El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi!”
Marcu 14: 37. Şi a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Şi a zis lui Petru: „Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? 38. Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”
Marcu 14:39. S-a dus iarăşi şi S-a rugat, zicând aceleaşi cuvinte. 40. Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă. 41. În sfârşit, a venit a treia oară şi le-a zis: „Dormiţi de acum şi odihniţi-vă! Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor.

3. Rugăciunea este strâns legată de prezența Duhului Sfânt în viața noastră
Undelemnul este simbolul prezenței Duhului Sfânt și în ungerea aceasta undelemnul simbolizează prezența și atotputernicia lui Dumnezeu în cererea făcută înaintea Domnului.

Iuda 1: 20. Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, 21. ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică.
Romani 8: 26. Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. 27. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. 28. De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.

4. Rugăciunea este strâns legată de post și dă biruință în lupta pe care noi ca și creștini o ducem
Matei 17: 14. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus şi I-a zis: 15. „Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă. 16. L-am adus la ucenicii Tăi, şi n-au putut să-l vindece.” 17. „O, neam necredincios şi pornit la rău!”, a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici la Mine.” 18. Isus a certat dracul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. 19. Atunci ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?” 20. „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici acolo”, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă. 21. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.”Efeseni 6: 11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

5. Rugăciunea este strâns legată de neprihănire și de intensitatea temperaturii
Iacov 5:16 b.Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. 17. Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. 18. Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat rodul.
Căci Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. (Rom.10:4)
 
Intensitatea temperaturii rugăciunii nu este dată de cât de tare strigi sau mulțimea vorbelor, ci este dată de starea relației personale cu Mântuitorul tău, de trăirea în sfințenia cerută de Dumnezeu.
1 Timotei 2:8. Vreau, dar, ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli. 9. Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, 10. ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.
Apoc 3: 14. Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu: 15. „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16. Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. 17. Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, 18. te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. 19. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te!

Aplicarea lecției
Rugăciunea are un rol foarte important în viața credinciosului, spunea un creștin pe nume Augustin al primelor secole că ”este respirația sufletului”, de aceea trebuie să înțelegem că este importantă în orice circumstanță a vieții șI etse strâns legată de relația personală cu Dumnezeu, de veghere și stăruință, de prezența Duhului Sfânt în viața noastră, de neprihănire și de intensitatea temperaturii, de post și dă biruință în lupta pe care noi ca și creștini o ducem.


Întrebări
Ce rol are rugăciunea în viața ta personală și cât timp îi aloc?
De ce este strâns legată rugăciunea din perspectivă biblică și ce implica aceasta în viața mea personală?
În caz de boală la cine apelez prima dată și cine mă poate ajuta prin rugăciune?
Ce rol are postul și rugăciunea în lupta cu atacurile celui rău în viața mea de credință?

Simion Ioanas

Publicitate