Creștinul, o făptură nouă (2 Cor 5:15-20)

Creștinul, o făptură nouă (2 Cor 5:15-20)

2 Cor 5:15. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. 16. Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi, chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta. 17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 18. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; 19. că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. 20. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!


Privilegiile de-a fi o făptură nouă în Hristos:

1. Avem un statut nou, în Hristos, care ne-a fost acordat de Dumnezeu
1 Ioan 3:1. Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 2. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.
– Am ajuns să avem acest statut prin credința în Jertfa Domnului Isus, intrând în Noul Legământ
Evrei 9:13. Căci, dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţarea trupului, 14. cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu! 15. Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită.
– Am ajuns să avem acest statut, în Hristos, intrând într-o relație spirituală în Trupul Lui
1 Ioan 1:5. Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric. 6. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. 7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. 8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. 10. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.

Un guvernator a întrebat pe niște credincioși de ce trebuie să meargă în fiecare duminică la biserică, fiecare ar putea cânta și să se roage acasă, să citească Biblia. Ei stăteau lângă flăcările unui foc la această discuție iar un credincios a spus: ”Uite dacă separi aceste lemne și flăcări, focul va pieri imediat, dar dacă sunt împreună uite ce foc minunat avem.”
Atunci când creștinul stă izolat entuziasmul pentru Domnul devine anemic, dar când el dorește părtășia frățească, viața lui poate să fie în clocot pentru Mântuitorul.

2. Avem un caracter nou modelat după Cuvântul lui Dumnezeu în Hristos Domnul
2 Cor 3:18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

a) Avem vederi sau perspective noi
– Lăsăm cortul (trupul) acesta aici ca să ne mutăm în cer în locașul ceresc, având un trup veșnic
– Am primit arvuna Duhului și suntem plini de încredere în promisiunile Domnului
Evrei 3:6. Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.
b) Avem o trăire nouă cu fapte, sentimente, plăceri și aspirații noi
Efeseni 2:8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.- Ne silim să-I plăcem Domnului
– Avem frică de Domnul și dorim să fim exemple înaintea oamenilor fiind conștienți că Dumnezeu ne cunoaște bine interiorul
– Suntem transformați prin credința în Jertfa Domnului având o trăire nouă
Coloseni 1:9. De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; 10. pentru ca, astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, 11. întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie, 12. mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină. 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, 14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
1 Petru 4:1. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; 2. pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. 3. Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite. 4. De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de desfrâu şi vă batjocoresc.

c) Avem principii noi, o vorbire nouă și bucurii noi
Matei 6: 31. Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” 32. Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. 33. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.Coloseni 4:6. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.
1 Petru 1:5. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 6. În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, 7. pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, 8. pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, 9. pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.

Handley Page, un pionier al aviației în timpul unei călătorii a auzit niște zgomote ciudate la elice. S-a uitat atent ce poate să fie și a observat un șobolan acolo. Risca ca șobolanul să-i deterioreze mecanismul de la elice și să-i provoace prăbușirea. Atunci și-a amintit că a auzit odată că șobolanii nu supraviețuiesc la altitudini mari, așa că a urcat cât a putut de mult. Nu s-a întâmplat nimic și la destinație a găsit șobolanul mort.
De multe ori noi suntem în pericol din cauza păcatului care ne inundă viața, din cauza firii pământești, a cărnii, singura modalitate este să ne ridicăm deasupra lumii, la un nivel spiritual în care să fim aproape de Dumnezeu, acolo unde păcatul n-are putere și unde mor mădularele firii și a cărnii.


3. Avem o misiune nouă pe acest pământ
2 Cor 5:18. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; 19. că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. 20. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
Marcu 16:15. Apoi le-a zis: „Duceti-va in toata lumea si propovaduiti Evanghelia la orice faptura. 16. Cine va crede si se va boteza va fi mantuit; dar cine nu va crede va fi osandit.

Se spune despre Oliver Cromwell că ajungând în situația de a nu mai avea bani lichizi și-a trimis trupele să găsească obiecte metalice pentru a putea bate monedă. Trupele s-au întors înapoi și au raportat că singurul metal prețios găsit au fost niște sfinți din aur dintr-o biserică. Cromwell le-a spus topiți îngerii și puneți-i în circulație.
Când sfinții din biserică se topesc pentru Hristos și propovăduiesc Evanghelia, lumea o să descopere valoarea creștinismului.


Să ne-ajute Dumnezeu să prețuim aceste privilegii pe care Dumnezeu ni le-a dat în Hristos Domnul, având nădejdea în promisiunile lui Dumnezeu, prețuind statutul nou dat nouă de Dumnezeu, având și dorind un caracter nou văzut de toți în faptele noastre și mărturisindu-L pe Domnul în fiecare zi din viața noastră.

Publicitate