Chemat să slujești în Biserică

Chemat să slujești în Biserică (Mat.11:29)

Câteva caracteristici importante privitoare la slujitorul Bisericii, așa cum le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu și la Modelul nostru de slujire: Domnul Isus.

1. Smerenia (Să fii smerit)
 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. (Mat.11:29)
– A fi slujitor al lui Dumnezeu nu înseamnă să fi șef, ci înseamnă să slujești
Matei 20:25. Isus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. 26. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;
– A fi slujitor al lui Dumnezeu nu-i un motiv de laudă sau  mândrie, ci de recunoaștere că Domnul ți-a dat un dar cu care să-L slujești, de responsabilitate.
Luca 17:7. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paşte oile, îi va zice, când vine de la câmp: „Vino îndată şi şezi la masă”? 8. Nu-i va zice mai degrabă: „Găteşte-mi să mănânc, încinge-te şi slujeşte-mi până voi mânca şi voi bea eu; după aceea, vei mânca şi vei bea şi tu”? 9. Va rămâne el îndatorat faţă de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. 10. Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: „Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.”

2. Puterea (Să ai putere prin Duhul Sfânt)
Luca 4: 31.31. S-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea, şi acolo învăţa pe oameni în ziua Sabatului. 32. Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că vorbea cu putere.
„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”(Fapt.1:8)
Cum să fim plini de Duhul?
– Prin lepădarea de noi înșine
24. Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. (Mat.16:24)
Pentru ca Duhul Sfânt să ne umple și să zugrăvească Chipul Domnului în noi, noi trebuie să ne dezbrăcam de orice este firesc, de orice păcat, de orice este rău în viața noastră.
– Prin Cuvântul lui Dumnezeu, fiind legat la Sursă
a) Prin citirea, memorarea și înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu
Psalmul 119:11 Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
b) Prin aplicarea la viața noastră
Efeseni 6:17 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
Evrei 4:12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.
– Prin rugăciune
Luca 11:11. Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? 12. Sau, dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? 13. Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”
Romani 8:26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
Efeseni 6:18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii
Prin predarea totală în mâna Lui
Duhul Sfânt dorește să ne mângăie, ne călăuzește, ne dă daruri, este Duhul minții noastre și dorește să aibă control total în viața noastră.
Romani 8:14 Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
Galateni 5:16  Zic, dar: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești.

3. Integritatea (să rămâi integru)
INTÉGRU, -Ă, integri, -e, adj. Cinstit, onest, corect; incoruptibil.
Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. (Evr.4:15)
– Integritatea în raport cu Dumnezeu
Romani 8:33. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! 34. Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 35. Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? 36. După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.” 37. Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 38. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39. nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.
– Integritate în raport cu lumea din jur
Romani 12:2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
– Integritatea în raport cu frații în credință
a) Să nu te crezi superior fratelui tău
Romani 12:3.  Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.
b) Să slujești după darul primit de la Duhul Sfânt
Romani 12:4. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, 5. tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. 6. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. 7. Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
c) Să slujești pe frați cu dragoste
Romani 12:9. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine. 10. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. 11. În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. 12. Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.

Suntem chemați de Dumnezeu să slujim în Biserică cu smerenie, punând mâna la lucru unde suntem chemați, slujind cu responsabilitate prin darul dat de Duhul Sfânt.
Suntem chemați să slujim lui Dumnezeu prin puterea dată nouă de Duhul Sfânt, urmărind plinătatea Duhului prin lepădare de noi înșine, prin Cuvânt, prin rugăciune și prin predare.
Suntem chemați de Dumnezeu să slujim rămânând integrii, în raport cu Dumnezeu, cu frații în credință și cu lumea din jur.

Simion Ioanăș

Publicitate