Relația dintre apostolul Pavel și Timotei (1 Timotei 1:1-2)

Relația dintre apostolul Pavel și Timotei (1 Timotei 1:1-2)

1 Timotei 1:1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră, 2. către Timotei, adevăratul meu copil în credinţă: har, îndurare şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Hristos Isus, Domnul nostru!

INTRODUCERE
Epistola aceasta este adresată de apostolul Pavel tânărului Timotei, adevăratul copil în credință și formula de adresare arată comunicarea strânsă care exista între apostol și Timotei, un exemplu pentru relațiile dintre noi în Biserica Domnului.

 PREZENTAREA ŞI INTERPRETARE LECȚIEI

1. Dumnezeu a lucrat în familia lui Timotei pregătind inima lui, prin bunica și mama lui

– Timotei s-a născut în Listra, provenea dintr-o familie mixtă, mamă evreică și tată grec(vezi Fapte 16:1)
– Timotei a primit o bază Scripturală prin bunica și mama lui (vezi 2 Tim 1:5, 2 Tim 3:14-15)
2 Tim 1:5. Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta, Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine.
2 Tim 3:14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat;15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.
Noi nu putem să-i mântuim pe copiii noștri, aceasta numai Dumnezeu poate, însă noi putem să-i învățăm Cuvântul și să-L punem în viața lor și a noastră ca Normă de viață.
Prov 22:6. Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.
2. Dumnezeu a lucrat la inima lui Timotei pentru convertire, se presupune că în prima călătorie misionară a apostolului Pavel, atunci când a fost și martor la suferințele lui Pavel (vezi 2 Tim 3:10-11)
2 Tim 3:10. Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, 11. prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate.
Biblia nu ne spune exact momentul când Dumnezeu a lucrat la viața lui Timotei, la convertirea lui, însă cu siguranță propovăduirea apostolului Pavel și suferințele îndurate de el în Listra, au fost o mărturie elocventă pentru mântuirea multora în Listra, probabil inclusiv pentru cei din familia lui.
Filipeni 2: 14. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 15. ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, 16. ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.
3. Dumnezeu a lucrat la maturizarea și folosirea lui Timotei în lucrare prin apostolul Pavel
– În a doua călătorie misionară în timp ce Pavel și Sila întăresc Bisericile, în Listra Pavel hotărăște să-l ia cu el în lucrare pe Timotei, un viitor lucrător și colaborator(Fapte 16:1-5)
– Timotei era apreciat de frații săi din Iconia și Listra (Fapte 16:2)
Fapte 16:1. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe şi la Listra. Şi iată că acolo era un ucenic, numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase şi al unui tată grec. 2. Fraţii din Listra şi Iconia îl vorbeau de bine. 3. Pavel a vrut să-l ia cu el; şi, după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri; căci toţi ştiau că tatăl lui era grec. 4. Pe când trecea prin cetăţi, învăţa pe fraţi să păzească hotărârile apostolilor şi prezbiterilor din Ierusalim. 5. Bisericile se întăreau în credinţă şi sporeau la număr din zi în zi.
Tinerii și noii convertiți trebuie făcuți ucenici, pentru aceasta este nevoie ca să vegheze lucrătorii din biserică, să-I încurajeze, să-i învețe și să-i involve în lucrările bisericii.

4. Dumnezeu îi face chemarea la lucrare lui Timotei și este certificat lucrul acesta prin prorocie și punerea mâinilor
– Timotei a fost pus deoparte pentru lucrare (vezi 1 Timotei 1:18, 4:14)
– Timotei avea un dar special certificate prin punerea mâinilor ( vezi 1 Tim 4:14, 2 Tim 1:6)
1 Timotei 1:18. Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca, prin ele, să te lupţi lupta cea bună
2 Timotei 1:6. De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele.
Dumnezeu face chemarea, dă daruri celor mântuiți, însă folosește pe cei din Biserică pentru certificarea lor și implicarea în lucrarea la care au fost chemați de Domnul.

5. Dumnezeu clădește în Timotei un caracter duhovnicesc, îl folosește ca pe un lucrător destoinic și folosește relația lui cu apostolul Pavel pentru aceasta

– Timotei apare precizat în lucrarea din Tesalonic, Corint, Efes, în călătoria către Ierusalim cu ajutoarele strânse ( vezi Fapte 20:4-5)
– Timotei, în Epistolele către Timotei este prezentat având calități spirituale deosebite: afectuos (vezi 2 Tim 1:4), este avertizat să nu cedeze la poftele tinereții (vezi 2 Tim 2:22), să nu-i fie rușine de Evanghelie (2 Tim 1:8), loial (1 Cor 16:10, Fil 2:19, 2 Tim 3:10) etc.
Rezultatul unei relații bune cu cei din Biserică, a unei ucenicizări, a lucrării Duhului Sfânt, duce la maturizare, la un caracter duhovnicesc și la o lucrrae deosebită în viața fiecărui mădular din Trupul lui Hristos.

APLICAREA LECȚIEI
Relația dintre apostolul Pavel și Timotei este azi pentru noi un exemplu, un exemplu prin care să fim motivați să ne implicăm în viața copiilor noștri, a noilor convertiți, a fiecărui membru din biserică, astfel ca Dumnezeu să poată lucra în mijlocul Bisericii, mântuire, ucenicizare, maturizare, caractere duhovnicești, martori vii în lucrarea de glorificare a Lui și de extindere a Împărăției Lui.

ÎNTREBĂRI
Ce rol a avut apostolul Pavel în convertirea și în familia lui Timotei?
Ce atitudine a avut Timotei față de autoritatea apostolului Pavel?
Ce rol a avut apostolul Pavel în maturizarea și folosirea lui Timotei ca lucrător al Bisericii?
Ce învățăm noi din lecția de astăzi, cum putem să fim de folos față de tinerii și noii convertiți din Biserică?


Publicitate