Hristos este Lumina lumii – Ioan 8:12-16

Hristos este Lumina lumii – Ioan 8:12-16

Ioan 8:12. Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” 13. La auzul acestor vorbe, fariseii I-au zis: „Tu mărturiseşti despre Tine însuţi: deci mărturia Ta nu este adevărată.” 14. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, totuşi mărturia Mea este adevărată; căci Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc, dar voi nu ştiţi nici de unde vin, nici unde Mă duc. 15. Voi judecaţi după înfăţişare; Eu nu judec pe nimeni. 16. Şi chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine.
Matei 5:14. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 15. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. 16. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

1. Lumina este prezenta Vieții
– Fizicienii s-au exprimat: “Lumina este o radiație electromagnetică însoțită de particule materiale numite fotoni care se deplasează cu o viteza de aproximativ 300 mii km/s.”
– Lumina, științific privind, este şi o parte constitutivă a vieţii. Toate procesele specifice organismelor vii prezente în toate vieţuitoarele şi în trupul nostru sunt semnificativ determinate de lumină, pentru că substanţele biochimice fac posibile schimburile de informaţii prin intermediul impulsurilor electrice, prezente peste tot în fiziologia viului şi în procesele gândirii.
– Energia provenită de la Soare (sub forma luminii, căldurii ş.a.) face posibilă întreaga viaţă de pe Pământ, de ex. prin fotosinteză, iar prin intermediul căldurii şi clima favorabilă.
– Biologul ar spune: “Lumina este sursa de oxigen creat de plante în folosul celorlalte viețuitoare și unul din factorii fară de care fotosinteza plantelor nu s-ar putea efectua.”

Doua aplicații spirituale a acestei realități fizice a luminii sunt:
a) Lumina este prezența lui Hristos, Viața
Ioan 1:4. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. 5. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. 6. A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. 7. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.
b) Lumina este prezența lui Dumnezeu
Lumina este compusă din trei culori principale galben, roșu și albastru
1 Ioan 1:5. Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric. 6. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. 7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.
(Un psalm al lui David.) Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică? (Ps.27:1)

Ex: licuriciul și bețivul

2. Lumina dă la o parte întunericul
Întunericul de fapt este lipsa luminii. Lumina poate fi studiată, întunericul nu. Nici nu poate fi fracționat întunericul, lumina da.
Razele ultraviolete pot ucide microorganismele (Bacterii, stafilococi, spori etc) care plutesc liber în aerul din cameră. Ele sunt iradiate cu radiația UV și astfel se obține o reducere considerabilă, ba chiar eliminarea în totalitate a numărului microorganismelor dintr-o încăpere.

Ca și aplicații spirituale la această realitate fizică:

– Doar Dumnezeu dă la o parte întunericul (păcatul) din viața omului, prin Cuvânt și Duhul Sfânt
Isaia 9:1. Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. 2. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină.
El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, (Col.1:13)
Marcu 16:15. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. 16. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.
Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; (Rom.1:16)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps.119:105)
Ioan 1:9. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. 10. El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. 12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. –

Ex:, descoperă particulele de praf dintr-o camera, lumina soarelui dă la o parte particulele de praf
– Cei care nu accepta Lumina Cuvântului vor avea parte de pedeapsă
Ioan 3:19. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
Ex :”cei din Africa care fură stâlpii de curent ca să poată fura noaptea”

3. Lumina sa reflectă 

Reflexia luminii este fenomenul de întoarcere a luminii în mediul din care provine, atunci când întâlneşte suprafaţa de separaţie cu un alt mediu. Reflexia poate fi dirijată în direcția în care vrei.
Ex: soarele și oglinda

Ca și aplicație spirituală la această  realitate fizică:

– Hristos, Lumina din viata noastră, trebuie să se oglindească în fiecare din noi
Matei 5:14. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 15. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. 16. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

– Noi suntem lumini, fiind martori ai Lui, deoarece avem putere din Dumnezeu
Gal 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.
Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Fapt.1:8)

4. Lumina se refracta
Refracţia luminii este fenomenul de schimbare a direcţiei de propagare a luminii atunci când traversează suprafaţa de separaţie a două medii.
Adică în anumite medii dă o imagine diformă.
Ex: bagi picioarele în apă. Oglinda necurățată nu lasă ca lumina să aibă un mediu prielnic.

Ca și aplicație spirituală la această  realitate fizică:

– Pentru a fi lumină în mijlocul acestei lumi viața credinciosului trebuie să fie curată
Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. (1Pet.1:15)
Căci este scris: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt”. (1Pet.1:16)
Filipeni 2:13. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. 14. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 15. ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, 16. ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.

5. Lumina consuma energie
Exemplu: Lumânarea care arde, curentul electric

Ca și aplicație spirituală la această realitate fizică:

– Ca noi să luminăm trebuie să fim întotdeauna legați la Sursa noastră Isus Hristos
Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. (Ioan.15:5)
Exemplu: copacii roșii din America se leagă pentru că sunt înalți prin rădăcini, ca să poată rămâne în picioare (credința, Duhul Sfânt, ne țin în picioare).

– Ca noi să fim lumină trebuie să ne consumăm pentru alții, să renunțăm la noi pentru alții
Luca 10:30. Isus a luat din nou cuvântul şi a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort. 31. Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. 32. Un levit trecea şi el prin locul acela; şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. 33. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. 34. S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el. 35. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: „Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui îţi voi da înapoi la întoarcere.” 36. Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” 37. „Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus.

Matei 25:31. Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. 32. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; 33. şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. 34. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. 35. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; 36. am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” 37. Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? 38. Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? 39. Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?” 40. Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.”

Simion Ioanăș

 

 

Publicitate